Face­bo­ok chce dať ute­čen­com inter­net zadar­mo

Rišo Néveri / 28. septembra 2015 / Tools a produktivita

Európ­ske ute­če­nec­ké tábo­ry sú čoraz pln­šie a ľudia v nich strá­ca­jú kon­takt. Mno­hí z nich puto­va­li so smart­fó­nom, kto­rý ich navi­go­val a slú­žil im na komu­ni­ká­ciu v nový­ch nezná­my­ch kra­ji­ná­ch. Sie­ťo­vé pokry­tie ope­rá­to­rov na úze­mí tábo­rov však nie je dosta­toč­né a vysie­la­če nie sú schop­né pre­po­jiť obrov­skú masu zaria­de­ní. Na pomoc pri­chá­dza Zuc­ker­berg.

 

Vo svojej reči na udalosti organizovanej OSN oznámil Mark Zuckerberg spoluprácu s OSN, v rámci ktorej pomôže organizácii poskytnúť ľuďom v utečeneckých táboroch prístup na internet. Prečo potrebujú utečenci internet? Na Facebook?!... Áno, najväčšia sociálna sieť a mnohé iné stránky slúžia utečencom ako komunikačný prostriedok a spôsob, ktorým dokážu nájsť podporu a svojich známych, ktorých počas dlhej púte stratili. Internet je však zrejme aj zdrojom relaxu. Ĺudía zažívajú v táboroch stres a jedným spôsobom, ako mu uniknúť je internet.

 

 

Okrem spomenutých dôvodov je však podľa Marka Zuckerberga internet aj spôsobom odstránenia chudoby zo sveta a rovnako tak uvažuje aj OSN, ktorá chce kompletne odstrániť chudobu do roku 2030. "Like alebo post na Facebooku nezastaví guľku, či tanky, ale keď sme prepojení, máme šancu vytvoriť spoločnú komunitu so zdieľanámi záujmami.", hovorí Zuckerberg. Facebook už testuje rôzne technológie na poskytnutie internetu masám, medzi nimi napríklad dron Aquila na solárny pohon, ktorý chce internet vysielať pomocou laserových lúčov pre dosiahnutie vysokej rýchlosti.

 

 

Zuckerberg chce utečencom umožniť pripojenie na internet pomocou iniciatívy Facebooku - Internet.org. Svoje myšlienky a názory pravidelne vyjadruje aj na facebooku, kde uverejnil štatistiku, podľa ktorej sa jeden z každých desiatich ľudi pripojených na internet vymaní z chudoby. Okrem iniciatívy Internet.org chce Zuckerberg uskutočniť aj iniciatívu ONE, ktorej cieľom je poskytnúť internet každému človeku na svete do roku 2020 a ktorú podporili aj Nadácia Melindy a Billa Gatesových, Shakira, či Bono.

 

 

Pridať komentár (0)