Face­book chce dať ute­čen­com inter­net zadarmo

Rišo Néveri / 28. september 2015 / Tools a produktivita

Európ­ske ute­če­necké tábory sú čoraz pln­šie a ľudia v nich strá­cajú kon­takt. Mnohí z nich puto­vali so smart­fó­nom, ktorý ich navi­go­val a slú­žil im na komu­ni­ká­ciu v nových nezná­mych kra­ji­nách. Sie­ťové pokry­tie ope­rá­to­rov na území tábo­rov však nie je dosta­točné a vysie­lače nie sú schopné pre­po­jiť obrov­skú masu zaria­dení. Na pomoc pri­chá­dza Zuc­ker­berg.

Vo svo­jej reči na uda­losti orga­ni­zo­va­nej OSN ozná­mil Mark Zuc­ker­berg spo­lu­prácu s OSN, v rámci kto­rej pomôže orga­ni­zá­cii poskyt­núť ľuďom v ute­če­nec­kých tábo­roch prí­stup na inter­net. Prečo potre­bujú ute­čenci inter­net? Na Face­book?!… Áno, naj­väč­šia sociálna sieť a mnohé iné stránky slú­žia ute­čen­com ako komu­ni­kačný pros­trie­dok a spô­sob, kto­rým dokážu nájsť pod­poru a svo­jich zná­mych, kto­rých počas dlhej púte stra­tili. Inter­net je však zrejme aj zdro­jom relaxu. Ĺudía zaží­vajú v tábo­roch stres a jed­ným spô­so­bom, ako mu unik­núť je inter­net.

Okrem spo­me­nu­tých dôvo­dov je však podľa Marka Zuc­ker­berga inter­net aj spô­so­bom odstrá­ne­nia chu­doby zo sveta a rov­nako tak uva­žuje aj OSN, ktorá chce kom­pletne odstrá­niť chu­dobu do roku 2030. “Like alebo post na Face­bo­oku neza­staví guľku, či tanky, ale keď sme pre­po­jení, máme šancu vytvo­riť spo­ločnú komu­nitu so zdie­ľa­námi záuj­mami.”, hovorí Zuc­ker­berg. Face­book už tes­tuje rôzne tech­no­ló­gie na poskyt­nu­tie inter­netu masám, medzi nimi naprí­klad dron Aqu­ila na solárny pohon, ktorý chce inter­net vysie­lať pomo­cou lase­ro­vých lúčov pre dosia­hnu­tie vyso­kej rých­losti.

Zuc­ker­berg chce ute­čen­com umož­niť pri­po­je­nie na inter­net pomo­cou ini­cia­tívy Face­bo­oku — Internet.org. Svoje myš­lienky a názory pra­vi­delne vyjad­ruje aj na face­bo­oku, kde uve­rej­nil šta­tis­tiku, podľa kto­rej sa jeden z kaž­dých desia­tich ľudi pri­po­je­ných na inter­net vymaní z chu­doby. Okrem ini­cia­tívy Internet.org chce Zuc­ker­berg usku­toč­niť aj ini­cia­tívu ONE, kto­rej cie­ľom je poskyt­núť inter­net kaž­dému člo­veku na svete do roku 2020 a ktorú pod­po­rili aj Nadá­cia Melindy a Billa Gate­so­vých, Sha­kira, či Bono.

Pridať komentár (0)