Face­bo­ok odme­nil desať­roč­né­ho chlap­ca mast­nou sumou, hoci na Ins­ta­gra­me nemal čo robiť

Martin Bohunický / 4. mája 2016 / Zaujímavosti

10-roč­ný chla­pec z Hel­sínk, pre­zý­va­ný Jani, zís­kal od Face­bo­oku odme­nu 10 tisíc dolá­rov. A to za odha­le­nie bez­peč­nost­nej chy­by na Ins­ta­gra­me.

Vieš čo je na tom všet­ko naj­väč­šia iró­nia? Že mla­dý génius na Ins­ta­gra­me nemal čo robiť — ten je totiž pod­ľa pra­vi­diel povo­le­ný pou­ží­va­te­ľom star­ším ako 13 rokov.

Zázrač­né die­ťa obja­vi­lo v kóde die­ru, kto­rá dovo­ľo­va­la komu­koľ­vek zna­lé­mu pre­pí­sať aký­koľ­vek už napí­sa­ný obsah. “Doká­zal by som to uro­biť kaž­dé­mu, aj Jus­ti­no­vi Bie­be­ro­vi,” pre­zra­di­lo zázrač­né fín­ske die­ťa.

960x0

foto: forbes.com

Ašpi­ru­jú­ci bez­peč­nost­ný expert upo­zor­nil Face­bo­ok e-mai­lom a aby svo­je tvr­de­nia doká­zal, zma­zal prís­pe­vok, kto­rý Face­bo­ok poslal na svoj tes­to­va­cí účet. Chy­ba bola opra­ve­ná kon­com feb­ru­ára a v mar­ci Kali­forn­ský gigant o Jani­ho čine infor­mo­val.

Jani si chce za odme­nu kúpiť nový bicy­kel, výba­vu na fut­bal a pre bra­tov nové počí­ta­če. Výraz­ne pre­ko­nal 13-roč­né­ho chlap­ca, kto­rý bol dopo­siaľ najm­lad­ším “odha­li­te­ľom” chy­by na Face­bo­oku.

Face­bo­ok od roku 2011 vypla­til za podob­né činy už viac ako 4,3 mili­ó­na dolá­rov.

zdroj + titul­ná foto­gra­fia: theverge.com

Pridať komentár (0)