Face­book odme­nil desať­roč­ného chlapca mast­nou sumou, hoci na Ins­ta­grame nemal čo robiť

Martin Bohunický / 4. mája 2016 / Zaujímavosti

10-ročný chla­pec z Hel­sínk, pre­zý­vaný Jani, zís­kal od Face­bo­oku odmenu 10 tisíc dolá­rov. A to za odha­le­nie bez­peč­nost­nej chyby na Ins­ta­grame.

Vieš čo je na tom všetko naj­väč­šia iró­nia? Že mladý génius na Ins­ta­grame nemal čo robiť — ten je totiž podľa pra­vi­diel povo­lený pou­ží­va­te­ľom star­ším ako 13 rokov.

Zázračné dieťa obja­vilo v kóde dieru, ktorá dovo­ľo­vala komu­koľ­vek zna­lému pre­pí­sať aký­koľ­vek už napí­saný obsah. “Doká­zal by som to uro­biť kaž­dému, aj Jus­ti­novi Bie­be­rovi,” pre­zra­dilo zázračné fín­ske dieťa.

960x0

foto: forbes.com

Ašpi­ru­júci bez­peč­nostný expert upo­zor­nil Face­book e-mai­lom a aby svoje tvr­de­nia doká­zal, zma­zal prís­pe­vok, ktorý Face­book poslal na svoj tes­to­vací účet. Chyba bola opra­vená kon­com feb­ru­ára a v marci Kali­forn­ský gigant o Janiho čine infor­mo­val.

Jani si chce za odmenu kúpiť nový bicy­kel, výbavu na fut­bal a pre bra­tov nové počí­tače. Výrazne pre­ko­nal 13-roč­ného chlapca, ktorý bol dopo­siaľ najm­lad­ším “odha­li­te­ľom” chyby na Face­bo­oku.

Face­book od roku 2011 vypla­til za podobné činy už viac ako 4,3 mili­óna dolá­rov.

zdroj + titulná foto­gra­fia: theverge.com

Pridať komentár (0)