Face­book otvára vyno­vený cam­pus

Tomáš Kahn / 30. marec 2015 / Tools a produktivita

Zamest­nanci Face­bo­oku sa už ofi­ciálne začali sťa­ho­vať do nového cam­pusu. Nová budova je roz­ší­re­ním súčas­ného sídla Face­bo­oku v Menlo Parku v Kali­for­nií.

Nová budova Face­bo­oku sa zro­dila už pred pár rokmi a jej archi­tek­tom je známy Frank Gehry, ktorý má na svo­jom konte množ­stvo zvuč­ných budov po celom svete. Medzi tie naj­zná­mej­šie pat­ria naprí­klad Walt Dis­ney Con­cert Hall v Los Ange­les alebo Gug­gen­he­i­movo múzeum v Špa­niel­sku. Podľa slov Franka Geh­ryho chcel Mark Zuc­ker­berg, aby sa jed­nalo o skromný pries­tor a hlavne, aby bol nákla­dovo efek­tívny. Ako môžete vidieť na fot­kách, tak na stre­che novej budovy sa nachá­dza park, v kto­rom bolo vysa­de­ných viac ako 400 stro­mov.

Teraj­šie sídlo Face­bo­oku, ktoré sa nachá­dza v Menlo Parku je v pre­vádzke od roku 2011, pred­tým bolo síd­lom Face­bo­oku známe Palo Alto. Súčasný cam­pus zamest­náva až 9.400 ľudí, vďaka kto­rým môžete aj vy face­bo­oko­vať :).

Ofi­ciálne sťa­ho­va­nie do novej budovy Face­bo­oku sa začalo už včera. Aj keď budova ešte nie je na 100% dokon­čená, vy si môžete pozrieť fotky ako to vo vnútri vyzerá.

zdroj: businessinsider.com

Pridať komentár (0)