Face­book sa po smrti o vás postará!

Marek Schwarz / 13. február 2015 / Tools a produktivita

Väč­šina inter­ne­to­vej popu­lá­cie síce nie je vo veku, kedy by mohla počí­tať s tým, že do týždňa zomrie, ale nehody sa bohu­žiaľ dejú a nie­ktorí už zjavne musia pre­mýš­ľať nad tým, čo bude s ich pro­fi­lom, keď odídu. V súčas­nosti je to cel­kom kom­pli­ko­vané, hoci možno docie­liť toho, aby bol pro­fil uzam­knutý a pone­chaný ako vir­tu­álny pom­ník.

Nie­kto však musí nahlá­siť, že ste zomreli. Podobne je možné docie­liť zma­za­nie, hoci Face­book má oveľa rad­šej, keď pro­fily zosnu­lých mazať nemusí, ako­koľ­vek to môže blbo vyznieť. Zod­po­vedá tomu výrazne odlišná zlo­ži­tosť dvoch for­mu­lá­rov. Nikdy však Face­book nedo­volí pri­hlá­siť sa do cudzieho účtu, v prí­pade ak vaši pria­te­lia alebo prí­buzní nepoz­najú vaše heslo.

Po novom si vy sami určíte, kto bude mať k vášmu účtu prí­stup, ak zomriete. Váš dôver­ník bude môcť pro­fil do urči­tej miery kon­tro­lo­vať. Smie napr. ozná­miť deň poh­rebu. Rov­nako tak bude môcť pri­jí­mať žia­dosti o pria­teľ­stvo a nahrá­vať nové pro­fi­lové fotky a tapety.

Voli­teľná bude mož­nosť stiah­nuť všetky vami nahrané foto­gra­fie a údaje o vás. K sprá­vam dôver­ník pri­pus­tený nebude. Ste zne­po­ko­jení :) ? Alter­na­tí­vou bude mož­nosť Face­bo­oku pri­ká­zať, aby váš účet po smrti odstrá­nil. Bude to vaša vôľa a nikto s tým nič nezmôže. Fun­kcia bude naj­skôr dostupná v USA.

zdroj: VB, mas­hable

Pridať komentár (0)