Face­bo­ok sa po smr­ti o vás posta­rá!

Marek Schwarz / 13. februára 2015 / Tools a produktivita

Väč­ši­na inter­ne­to­vej popu­lá­cie síce nie je vo veku, kedy by moh­la počí­tať s tým, že do týžd­ňa zomrie, ale neho­dy sa bohu­žiaľ dejú a nie­kto­rí už zjav­ne musia pre­mýš­ľať nad tým, čo bude s ich pro­fi­lom, keď odídu. V súčas­nos­ti je to cel­kom kom­pli­ko­va­né, hoci mož­no docie­liť toho, aby bol pro­fil uzam­knu­tý a pone­cha­ný ako vir­tu­ál­ny pom­ník.

 

Niekto však musí nahlásiť, že ste zomreli. Podobne je možné docieliť zmazanie, hoci Facebook má oveľa radšej, keď profily zosnulých mazať nemusí, akokoľvek to môže blbo vyznieť. Zodpovedá tomu výrazne odlišná zložitosť dvoch formulárov. Nikdy však Facebook nedovolí prihlásiť sa do cudzieho účtu, v prípade ak vaši priatelia alebo príbuzní nepoznajú vaše heslo.

Po novom si vy sami určíte, kto bude mať k vášmu účtu prístup, ak zomriete. Váš dôverník bude môcť profil do určitej miery kontrolovať. Smie napr. oznámiť deň pohrebu. Rovnako tak bude môcť prijímať žiadosti o priateľstvo a nahrávať nové profilové fotky a tapety.

Voliteľná bude možnosť stiahnuť všetky vami nahrané fotografie a údaje o vás. K správam dôverník pripustený nebude. Ste znepokojení :) ? Alternatívou bude možnosť Facebooku prikázať, aby váš účet po smrti odstránil. Bude to vaša vôľa a nikto s tým nič nezmôže. Funkcia bude najskôr dostupná v USA.

zdroj: VB, mashable

Pridať komentár (0)