Face­book spúšťa vlastný hos­ting, už nechce zdie­ľať iba cudzí obsah

Tomáš Kahn / 6. mája 2015 / Tools a produktivita

Gigant Face­book sa roz­ho­dol, že už nebude nahá­ňať číta­nosť iným webom pro­stred­níc­tvom zdie­ľa­nia ich obsahu, ale odte­raz chce posky­to­vať aj vlastný hos­ting a zru­šiť tak pre­linky na ďal­šie web stránky.

Podľa infor­má­cií, s kto­rými pri­šiel Wall Street Jour­nal sa Face­book chystá zme­niť inter­net a jeho fun­go­va­nie, ako sme ho poznali dote­raz. Tou zme­nou má byť, že Face­book spustí hos­ting pre nie­ktoré stránky priamo na svo­jej doméne. V praxi to zna­mená, že naprí­klad por­tály, ktoré často vydá­vajú nový kon­tent, už nebudú musieť svoj kon­tent nahrá­vať na svoj por­tál a ten následne zdie­ľať na Face­bo­oku, ale budú ho môcť priamo nahrať na svoju page na Face­bo­oku. Celá táto fun­kcia bola pome­no­vaná “Ins­tant Artic­les” a Face­book tvrdí, že by mala zjed­no­du­šiť váš život na Face­bo­oku a zby­točne tak nepre­lin­ko­vá­vať uží­va­te­ľov Face­bo­oku na iné stránky.

Naj­väč­ším lákad­lom pre weby, prečo nahrá­vať svoj kon­tent priamo na Face­book budú samoz­rejme peniaze. Face­book vymys­lel zau­jí­mavý busi­ness model, na kto­rom budú môcť weby zaro­biť. Celý busi­ness model je posta­vený iba na príj­moch z reklamy, avšak čo je zau­jí­mavé, tak na konto webu, ktorý nahráva svoj kon­tent priamo na Face­book, sa pri­píše celých 100% zo zaro­be­nej sumy. Tento krok od Face­bo­oku je cel­kom neča­kaný, keďže ako je známe, tak naj­väč­šími príj­mami Face­boku, sú príjmy z reklamy, kto­rých sa teraz plá­nuje vzdať.

Táto zmena by však mala pri­niesť zlep­še­nie aj pre samot­ných pou­ží­va­te­ľov Face­bo­oku. Keďže Face­book bude mať tak úplnú kon­trolu nad tým, čo bude zdie­ľané, tak jed­not­livý uží­va­te­lia si budú môcť lep­šie nasta­viť presne to, čo budú chcieť na svo­jom News Feede vidieť.

Inak pove­dané, uvi­díte len to, čo vás naozaj zau­jíma.

AK ŤA TENTO ČLÁ­NOK ZAU­JAL, NEZA­BUDNI HO SHAR­NUT A DAŤ TAK O ŇOM VEDIEŤ AJ SVO­JIM ZNÁ­MYM A KAMA­RÁ­TOM… STAR­TUPY DOKÁŽU SLO­VEN­SKU PRI­NA­VRÁ­TIŤ DRIVE!

zdroj: The­Next­Web

Pridať komentár (0)