Face­book spus­til tla­čidlá pre emó­cie: Miesto lajku už môžeš vyjad­riť aj hnev alebo smú­tok

Martin Bohunický / 24. februára 2016 / Tech a inovácie

Celé roky sa dis­ku­to­valo o snahe Face­book zaviesť tla­čidlo “Nepáči sa mi to”.

freshnews

Keďže by to mohlo spô­so­biť mnoho kon­flik­tov, Face­book sa k tomu posta­vil inak a ozná­mil, že čoskoro dovolí pou­ží­va­te­ľom vyjad­ro­vať emó­cie. Dnes je táto mož­nosť dostupná aj na Slo­ven­sku.

Face­book naj­skôr otes­to­val fun­kciu v Špa­niel­sku a v Írsku. Keďže reak­cie boli veľmi pozi­tívne, dnes začal uvoľ­ňo­vať nové emó­cie do celého sveta. A tak naprí­klad ja už môžem zahlá­siť, že môžem na sta­tusy pria­te­ľov rea­go­vať šies­timi rôz­nymi spô­sobmi. Stačí ti namie­riť kur­zo­rom na tla­čidlo “Páči sa mi to”.

Screen Shot 2016-02-24 at 15.01.15

foto: autor

titulná foto: thinkgrowcreate.co.uk

Pridať komentár (0)