Face­bo­ok spus­til tla­čid­lá pre emó­cie: Mies­to laj­ku už môžeš vyjad­riť aj hnev ale­bo smú­tok

Martin Bohunický / 24. februára 2016 / Tech a inovácie

Celé roky sa dis­ku­to­va­lo o sna­he Face­bo­ok zaviesť tla­čid­lo “Nepá­či sa mi to”.

freshnews

Keď­že by to moh­lo spô­so­biť mno­ho kon­flik­tov, Face­bo­ok sa k tomu posta­vil inak a ozná­mil, že čosko­ro dovo­lí pou­ží­va­te­ľom vyjad­ro­vať emó­cie. Dnes je táto mož­nosť dostup­ná aj na Slo­ven­sku.

Face­bo­ok naj­skôr otes­to­val fun­kciu v Špa­niel­sku a v Írsku. Keď­že reak­cie boli veľ­mi pozi­tív­ne, dnes začal uvoľ­ňo­vať nové emó­cie do celé­ho sve­ta. A tak naprí­klad ja už môžem zahlá­siť, že môžem na sta­tu­sy pria­te­ľov rea­go­vať šies­ti­mi rôz­ny­mi spô­sob­mi. Sta­čí ti namie­riť kur­zo­rom na tla­čid­lo “Páči sa mi to”.

Screen Shot 2016-02-24 at 15.01.15

foto: autor

titul­ná foto: thinkgrowcreate.co.uk

Pridať komentár (0)