Face­bo­ok to skú­ša s novou app­kou Rooms

Marek Schwarz / 24. októbra 2014 / Business

V 90. rokoch a začiat­kom milé­nia sa ľudia stre­tá­va­li na cha­toch. Tie postup­ne zabi­li sociál­ne sie­te na čele s Face­bo­okom. Je pre­to prek­va­pu­jú­ce, že sa prá­ve on sna­ží ano­nym­ným cha­tom vrá­tiť lesk. V USA, Bri­tá­nii a ďal­ších anglo­fón­nych kra­ji­nách spus­til Rooms. (Zatiaľ len ako apli­ká­ciu pre iOS.) 

Rooms nie je nič viac než chat. Nepot­re­bu­je­te k nemu žiad­ny účet, len si zvo­lí­te pre­zýv­ku, zalo­ží­te miest­nosť s ľubo­voľ­nou témou a potom počká­te, vám do nej prí­du ostat­ní ľudia s rov­na­ký­mi záuj­ma­mi. Prí­pad­ne trol­lo­via.

Na roz­diel od sta­rých cha­tov mož­no z mobi­lu ľah­šie zdie­ľať fot­ky ale­bo videá. Jed­not­li­vé miest­nos­ti môže­te ozdo­biť far­ba­mi ale­bo obráz­ka­mi. Nechý­ba­jú emo­ji a iné vychy­táv­ky, oko­lo kto­rých sa dnes točia sociál­ne sie­te.

Rooms sú tro­chu uvoľ­ne­nej­šie for­mou komu­nít z Goog­lu+. Výho­dou je ano­ny­mi­ta, na dru­hú stra­nu je to ale nová sieť, kto­rá ešte musí hľa­dať nových pou­ží­va­te­ľov a nemô­že pri­tom využiť silu viac ako miliar­dy ľudí z Face­bo­oku. S G+ ju mimo­cho­dom spá­ja aj veľ­mi podob­ný dizajn. Tak uvi­dí­me, či sa aj z tej­to soc. app­ky nesta­ne ďal­šia, kto­rá skon­čí na face­bo­oko­vom sme­tis­ku.

RoomsRoomsRooms

Zdroj: tc, face­bo­ok

Pridať komentár (0)