Face­book to skúša s novou app­kou Rooms

Marek Schwarz / 24. októbra 2014 / Business

V 90. rokoch a začiat­kom milé­nia sa ľudia stre­tá­vali na cha­toch. Tie postupne zabili sociálne siete na čele s Face­bo­okom. Je preto prek­va­pu­júce, že sa práve on snaží ano­nym­ným cha­tom vrá­tiť lesk. V USA, Bri­tá­nii a ďal­ších anglo­fón­nych kra­ji­nách spus­til Rooms. (Zatiaľ len ako apli­ká­ciu pre iOS.) 

Rooms nie je nič viac než chat. Nepot­re­bu­jete k nemu žiadny účet, len si zvo­líte pre­zývku, zalo­žíte miest­nosť s ľubo­voľ­nou témou a potom počkáte, vám do nej prídu ostatní ľudia s rov­na­kými záuj­mami. Prí­padne trol­lo­via.

Na roz­diel od sta­rých cha­tov možno z mobilu ľah­šie zdie­ľať fotky alebo videá. Jed­not­livé miest­nosti môžete ozdo­biť far­bami alebo obráz­kami. Nechý­bajú emoji a iné vychy­távky, okolo kto­rých sa dnes točia sociálne siete.

Rooms sú tro­chu uvoľ­ne­nej­šie for­mou komu­nít z Googlu+. Výho­dou je ano­ny­mita, na druhú stranu je to ale nová sieť, ktorá ešte musí hľa­dať nových pou­ží­va­te­ľov a nemôže pri­tom využiť silu viac ako miliardy ľudí z Face­bo­oku. S G+ ju mimo­cho­dom spája aj veľmi podobný dizajn. Tak uvi­díme, či sa aj z tejto soc. appky nestane ďal­šia, ktorá skončí na face­bo­oko­vom sme­tisku.

RoomsRoomsRooms

Zdroj: tc, face­book

Pridať komentár (0)