Face­book uvá­dza 360° videá!

Martin Kráľ / 24. septembra 2015 / Tech a inovácie

Naj­väč­šia sociálna sieť sveta včera ozná­mila, že v News Feed (Vybra­ných prís­pev­koch) zobrazí 360 ° videa. Vyze­rajú ako tra­dičné videa v bež­ných prís­pev­koch, len sa v nich budete môcť otá­čať dokola. Táto nová fun­kcia bude naj­skôr plne pod­po­ro­vaná len v kla­sic­kej ver­zii webu. 

Mobilné apli­ká­cie sa novinky doč­kajú o nejaký čas neskôr. Presný dátum bohu­žiaľ nepo­známe, ale podľa vyjad­re­nia, ktoré podal Face­book, ju môžeme oča­ká­vať v nasle­du­jú­cich mesia­coch.

Čo sa týka spre­vádz­ko­va­nia videí na webe a ope­rač­nom sys­téme Android, tak uží­va­te­lia sa ich doč­kajú v nasle­du­jú­cich dňoch, pre pod­poru plat­formy iOS bude nutné vydr­žať ešte pár mesia­cov. Aktu­ál­nych dis­tri­bú­to­rov 360 sutp­ňo­vého videa je už dnes vcelku dosť (Star Wars, Dis­co­very, GoPro, LeB­ron James & Unin­ter­rup­ted, NBC ‘s Satur­day Night Live a legen­dárny VICE, ktorý tak všetci milu­jeme), ich počet sa v budúc­nosti samoz­rejme bude roz­ras­tať.

Face­bo­oku sa novinka bude hodiť aj do budúc­nosti, firma ako dobre viete kúpila tvorcu VR oku­lia­rov Ocu­lus, takže bude potre­bo­vať aj nový obsah. Zatiaľ ale nemá žiadny vlastný hard­vér, ktorý 360 ° klipy vie točiť. To Google s GoPro pred­sta­vil sys­tém Jump, Nokia chystá Ozo a zau­jí­mavo vyzerá aj Sphe­ri­cam 2 vzni­ka­júce v Česku. Face­book nás nepres­táva udi­vo­vať ako veľmi sa hýbe vpred a ino­vuje. Na tak obrov­skú firmu sú tak často ohla­so­vané ino­vá­cia a zmeny skôr oje­di­nelé, no face­book to zázračne stále dokáže. Tešíme sa na na svet 360°.

zdroj:theverge, cnews
Pridať komentár (0)