Face­bo­ok uvá­dza 360° videá!

Martin Kráľ / 24. septembra 2015 / Tech a inovácie

Naj­väč­šia sociál­na sieť sve­ta vče­ra ozná­mi­la, že v News Feed (Vybra­ných prís­pev­koch) zobra­zí 360 ° videa. Vyze­ra­jú ako tra­dič­né videa v bež­ných prís­pev­koch, len sa v nich bude­te môcť otá­čať doko­la. Táto nová fun­kcia bude naj­skôr plne pod­po­ro­va­ná len v kla­sic­kej ver­zii webu. 

Mobil­né apli­ká­cie sa novin­ky doč­ka­jú o neja­ký čas neskôr. Pres­ný dátum bohu­žiaľ nepo­zná­me, ale pod­ľa vyjad­re­nia, kto­ré podal Face­bo­ok, ju môže­me oča­ká­vať v nasle­du­jú­cich mesia­coch.

Čo sa týka spre­vádz­ko­va­nia videí na webe a ope­rač­nom sys­té­me Andro­id, tak uží­va­te­lia sa ich doč­ka­jú v nasle­du­jú­cich dňoch, pre pod­po­ru plat­for­my iOS bude nut­né vydr­žať ešte pár mesia­cov. Aktu­ál­nych dis­tri­bú­to­rov 360 sutp­ňo­vé­ho videa je už dnes vcel­ku dosť (Star Wars, Dis­co­ve­ry, GoP­ro, LeB­ron James & Unin­ter­rup­ted, NBC ‘s Satur­day Night Live a legen­dár­ny VICE, kto­rý tak všet­ci milu­je­me), ich počet sa v budúc­nos­ti samoz­rej­me bude roz­ras­tať.

Face­bo­oku sa novin­ka bude hodiť aj do budúc­nos­ti, fir­ma ako dob­re vie­te kúpi­la tvor­cu VR oku­lia­rov Ocu­lus, tak­že bude potre­bo­vať aj nový obsah. Zatiaľ ale nemá žiad­ny vlast­ný hard­vér, kto­rý 360 ° kli­py vie točiť. To Goog­le s GoP­ro pred­sta­vil sys­tém Jump, Nokia chys­tá Ozo a zau­jí­ma­vo vyze­rá aj Sphe­ri­cam 2 vzni­ka­jú­ce v Čes­ku. Face­bo­ok nás nepres­tá­va udi­vo­vať ako veľ­mi sa hýbe vpred a ino­vu­je. Na tak obrov­skú fir­mu sú tak čas­to ohla­so­va­né ino­vá­cia a zme­ny skôr oje­di­ne­lé, no face­bo­ok to zázrač­ne stá­le doká­že. Teší­me sa na na svet 360°.

zdroj:theverge, cne­ws
Pridať komentár (0)