Face­bo­ok vôbec nebrz­dí, spúš­ťa Can­vas — nové inte­rak­tív­ne člán­ky a rekla­my pria­mo v apli­ká­cii

Dárius Polák / 26. februára 2016 / Business

Reac­ti­ons, ins­tant artic­les a naj­nov­šie Can­vas. Face­bo­ok využí­va svoj poten­ciál napl­no.

freshnews

Can­vas — ako­náh­le člo­vek spus­tí rekla­mu, načí­ta sa mu okam­ži­te, bez toho aby musel opus­tiť Face­bo­ok. Sta­tic­ký obrá­zok, video, pokro­či­lá ani­má­cia, kata­ló­gy pro­duk­tov, či rôz­ne ele­men­ty. Na výber teda nie­čo je. Prie­bež­né tes­to­va­nie — prie­mer­ný čas vzhliad­nu­tia 31 sekúnd a neopus­tí ju až 53% ľudí!

Širo­ká ver­je­nosť si však ešte chvíľ­ku počká, služ­ba fun­gu­je na pozva­nie, cez ten­to for­mu­lár.


zdroj: the­next­web

zdroj: the­next­web, zdroj titul­nej fot­ky: the­next­web

Pridať komentár (0)