Face­book vôbec nebrzdí, spúšťa Can­vas — nové inte­rak­tívne články a reklamy priamo v apli­ká­cii

Dárius Polák / 26. februára 2016 / Business

Reac­ti­ons, ins­tant artic­les a naj­nov­šie Can­vas. Face­book využíva svoj poten­ciál naplno.

freshnews

Can­vas — ako­náhle člo­vek spustí reklamu, načíta sa mu okam­žite, bez toho aby musel opus­tiť Face­book. Sta­tický obrá­zok, video, pokro­čilá ani­má­cia, kata­lógy pro­duk­tov, či rôzne ele­menty. Na výber teda niečo je. Prie­bežné tes­to­va­nie — prie­merný čas vzhliad­nu­tia 31 sekúnd a neopustí ju až 53% ľudí!

Široká ver­je­nosť si však ešte chvíľku počká, služba fun­guje na pozva­nie, cez tento for­mu­lár.


zdroj: the­next­web

zdroj: the­next­web, zdroj titul­nej fotky: the­next­web

Pridať komentár (0)