Face­book začne výrazne obme­dzo­vať click­bai­ting a nekva­litný obsah

Martin Bohunický / 22. apríla 2016 / Business

Face­book sa snaží pri­niesť na tvoju nástenku čoraz viac zau­jí­ma­vého obsahu. 

Preto pri­dáva do svojho algo­ritmu dve pri­dané prvky: sle­do­va­nie času strá­ve­ného na stránke a diver­zity prís­pev­kov. Cie­ľom tejto snahy je obme­dziť click­bai­ting a nekva­litný kon­tent, vďaka čomu by mala byť tvoja nástenka hod­no­tovo bohat­šia. Fun­go­vať to bude však len pri pre­hlia­daní cez mobil, keďže Face­book bude moni­to­ro­vať sle­do­va­nie člán­kov cez službu Ins­tant Artic­les, resp. cez mobilný bro­wser.

Face­book si vraj tiež uve­do­mil, že pou­ží­va­te­lia majú rad­šej infor­má­cie z via­ce­rých zdro­jov, preto mení algo­rit­mus tak, aby sa ti zobra­zo­vali prís­pevky via­ce­rých strá­nok. Vďaka tomu sa ti na nástenke nebude neus­tále opa­ko­vať jeden a ten istý pris­pie­va­teľ.

Facebook-video

foto: memeburn.com

Pre väč­šinu seri­óz­nych strá­nok to nezna­mená prob­lém, ak však nie­kto naspa­muje nástenku nie­koľ­kými postami, zrejme zostane nie­ktorý obsah skrytý.

zdroj: thenextweb.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: thenextweb.com

Pridať komentár (0)