Face­bo­ok začne výraz­ne obme­dzo­vať click­bai­ting a nekva­lit­ný obsah

Martin Bohunický / 22. apríla 2016 / Business

Face­bo­ok sa sna­ží pri­niesť na tvo­ju násten­ku čoraz viac zau­jí­ma­vé­ho obsa­hu.

Pre­to pri­dá­va do svoj­ho algo­rit­mu dve pri­da­né prv­ky: sle­do­va­nie času strá­ve­né­ho na strán­ke a diver­zi­ty prís­pev­kov. Cie­ľom tej­to sna­hy je obme­dziť click­bai­ting a nekva­lit­ný kon­tent, vďa­ka čomu by mala byť tvo­ja násten­ka hod­no­to­vo bohat­šia. Fun­go­vať to bude však len pri pre­hlia­da­ní cez mobil, keď­že Face­bo­ok bude moni­to­ro­vať sle­do­va­nie člán­kov cez služ­bu Ins­tant Artic­les, resp. cez mobil­ný bro­wser.

Face­bo­ok si vraj tiež uve­do­mil, že pou­ží­va­te­lia majú rad­šej infor­má­cie z via­ce­rých zdro­jov, pre­to mení algo­rit­mus tak, aby sa ti zobra­zo­va­li prís­pev­ky via­ce­rých strá­nok. Vďa­ka tomu sa ti na násten­ke nebu­de neus­tá­le opa­ko­vať jeden a ten istý pris­pie­va­teľ.

Facebook-video

foto: memeburn.com

Pre väč­ši­nu seri­óz­nych strá­nok to nezna­me­ná prob­lém, ak však nie­kto naspa­mu­je násten­ku nie­koľ­ký­mi posta­mi, zrej­me zosta­ne nie­kto­rý obsah skry­tý.

zdroj: thenextweb.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: thenextweb.com

Pridať komentár (0)