Face­bo­oku sprí­stup­nil pou­ží­va­nie Ins­tant Artic­les pre kaž­dého

Michal Sorkovský / 13. apríla 2016 / Business

Face­book ešte vo feb­ru­ári sľú­bil, že svoje Ins­tant Artic­les sprí­stupni pre kaž­dého vyda­va­teľa člán­kov, bez ohľadu na jeho veľ­kosť či na to, v kto­rej kra­jine pub­li­kuje. Tento sľub sociálna sieť teraz dodr­žala.

unnamed

Face­book pred­sta­vil Ins­tant Artic­les ešte v máji 2015, ako akúsi jed­no­duch­šiu ver­ziu člán­kov, ktorá sa po otvo­rení načíta tak­mer okam­žite. Keďže sa otvá­rajú priamo v apli­ká­cií Face­bo­oku, člo­vek nemusí neus­tále pre­pí­nať medzi apli­ká­ciami, aby vedel, čo je vo svete nové.

Spo­loč­nosť medzi­ča­som odha­lila aj nejaké šta­tis­tiky, na základe dote­raj­šieho pou­ží­va­nia Ins­tant Artic­les. Tie odha­ľujú, že takéto články majú o 20% vyš­šiu číta­nosť, o 70% vyš­šiu reten­ciu a sú zdie­ľané o 30% viac, než kla­sické články. Inými slo­vami, ľuďom sa rých­lejší web páči (prek­va­pivo).

ia-infographic-final_1x

foto: thenextweb.com

Pokiaľ je aj tvo­jim remes­lom písa­nie člán­kov a chcel by si začať Ins­tant Artic­les pou­ží­vať, môžeš sa regis­tro­vať na instantarticles.fb.com.

zdroj: thenextweb.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: gori.me

Pridať komentár (0)