Fairy Tai­lors: “Správni ľudia, správne nača­so­va­nie, maxi­málny fokus a k tomu to povestné šťas­tie.”

Filip Mikschik / 12. január 2015 / Tools a produktivita

Dnes pred­sta­vu­jeme Fairy Tai­lors, kde sme vyspo­ve­dali Honzu.

Čo ste zač a čomu sa venu­jete?

Stručne pove­dané, šijeme prí­behy zna­čiek, ktoré vzbu­dia záu­jem, vyvo­lajú emó­cie alebo sa stanú nevšed­ným zážit­kom. To všetko na sociál­nych sie­ťach, ktoré nás jed­no­du­cho bavia.

Prečo si roz­be­hol Fairy Tai­lors?

Dôvo­dov je viac. Tým naj­väč­ším bol pomerne veľká dopyt po týchto služ­bách. Záro­veň ma ale dosť štvalo aj to, že mnoho ľudí, ktorí vtedy pra­co­vali v digi­tál­nych a iných on-line agen­tú­rach, tomu moc nero­zu­meli. Inak si totiž nedo­ká­žem vysvet­liť to množ­stvo šia­le­ností, ktoré kli­en­tom ponú­kali a pre­dá­vali. Stále sa totiž stre­tá­vame s tým, že nás osloví kli­ent, ktorý slepo dôve­ro­val všet­kému, čo mu akási “veľká” či “zave­dená” agen­túra nasľu­bo­vala, bez toho aby sa viac zau­jí­mal o to, aký bude sku­točný prí­nos kam­pane či reálny vplyv komu­ni­ká­cie na samotnú značku.

Čo je tvoja inšpi­rá­cia?

Záleží na tom, v akej oblasti. Väč­ši­nou to sú ale ľudia, kto­rých si vážim. Rov­nako tak to sú aj moji kole­go­via alebo knižky, ktoré čítam a mno­ho­krát aj pria­teľka — nie vždy v tomto poradí. ;)

Čo pova­žu­ješ za naj­väčší úspech Fairy Tai­lors?

Za naj­väčší úspech pova­žu­jem to, že tu Fairy Tai­lors stále sú, res­pek­tíve že v sebe každý deň náj­deme silu bojo­vať za to, čo sme si na začiatku pove­dali a pred­sav­zali. Nech­ceme, aby nás kli­enti brali ako oby­čaj­ného údrž­bára ich pro­fi­lov na sociál­nych sie­ťach. Usi­lu­jeme sa o to, aby sme boli plno­hod­not­ným par­tne­rom, ktorý sa bude na mar­ke­tin­go­vej stra­té­gii kli­enta mini­málne podie­ľať, ide­álne ju spolu s kli­en­tom vytvá­rať. Za viac ako 2 roky našej exis­ten­cie sa nám potvr­dilo, že keď má kli­ent “gule” na to pus­tiť nás do tohto pro­cesu, pri­ne­sie mu to vo výsledku nie­koľ­ko­ná­sobne viac, než keby si najal len toho “údrž­bára”.

Aké sú vaše plány do budúc­nosti?

To hlavné pre nás je, aby sme pra­co­vali na pro­jek­toch, ktoré nás budú baviť. Ak nás totiž práca baví, pre kli­enta by sme sa rozk­rá­jali. Rov­nako tak chceme docie­liť to, aby nám kli­enti maxi­málne dôve­ro­vali, pre­tože my ich od samého začiatku berieme ako svo­jich par­tne­rov. Ako­náhle tam tá ché­mia nie je, vieme, že by sme neodo­vzdali maxi­mum toho, čo v nás je. Je to rov­naké, ako v živote. Btw dosť často sa na túto tému bavíme s kole­gom Mar­kom Nies­la­ni­kom, ktorý má na sta­rosti ideu a kre­a­tívu, ktorú naša kraj­čír­ska dielňa pro­du­kuje. Postu­pom času sme to celé zhr­nuli do veľmi jed­no­du­chech vety: “Chceli by sme pra­co­vať pre fajn kli­en­tov, ktorí v soc­kách — ako my s obľu­bou hovo­ríme — vidí istý poten­ciál pre svoj biz­nis.” Možno tá veta pôsobí dosť vše­obecne, ale je v nej scho­vané prak­ticky všetko pod­statné.

Aké typy ľudí hľa­dáte do svojho tímu?

Keď dôjde na roz­ho­vor s člo­ve­kom, ktorý by s nami chcel pra­co­vať, vždy ako prvý hovo­ríme, koho nehľa­dáme alebo čo nech­ceme. Tzn. to isté pou­ži­jem aj teraz. Nech­ceme nikoho, kto pra­cuje od-do a to, čo je po “pra­cov­nej dobe” ho / ju nezau­jíma. Pre­fe­ru­jeme srd­cia­rov, tzn. práce toho člo­veka jed­no­du­cho musí baviť. Máme radi ľudí, ktorí sú otvo­rení novým a netra­dič­ným myš­lien­kam a postu­pom, ktorí jed­no­du­cho chcú robiť veci inak — iným spô­so­bom, vždy ale tak, aby to fun­go­valo a plnilo svoj účel. Mys­lím si, že ľuďom dávame cel­kom veľkú voľ­nosť — nie­kedy možno viac, než by bolo zdravé. Od kaž­dého preto vyža­du­jeme dis­cip­li­no­va­nosť a seba­kon­trolu, pre­tože cez pre­švi­hnutý dead­line nejde vlak.

Čo pre teba bolo naj­ťaž­šie v prie­behu pod­ni­ka­nia?

Každý deň sa stre­tá­vam s neja­kými prob­lé­mami, ktoré sa nám pletú pod nohy. Je ťažké vybrať ten, ktorý bol naj­väčší.

V čom ste iní ako kon­ku­ren­cia?

Sme srd­ciari a mys­lím, že je to vidieť aj na našej práci a výsled­koch, ktoré vďaka tomu dosa­hu­jeme. Mys­lím, že nebu­dem hovo­riť len za seba, keď poviem, že je nám vždy ľúto, keď sa musíme roz­lú­čiť s kli­en­tom, s kto­rým spo­lu­pra­cu­jeme napr. viac ako 1 rok. Mne osobne je z toho vždy smutno.

Čo je pre teba pri budo­vaní star­tupu naj­dô­le­ži­tej­šie?

Správni ľudia, správne nača­so­va­nie, maxi­málny fokus na to, čo robíte a taký ten povestný kus šťas­tia. Už neviem, kto to kedy pove­dal alebo kde som to čítal, ale sila člo­veka sa pozná podľa toho, koľko neús­pe­chov pre­žije a tiež či sa z nich dokáže pou­čiť, posta­viť sa znova na nohy a ísť ďalej — pus­tiť sa do nie­čoho nového.

Ako vyzerá pra­covný deň vo Fairy Tai­lors?

To je dosť rôzne, záleží na tom, či práve pre­bie­hajú nejaké kam­pane — zvlášť pred Via­no­cami (čo je potom šia­lený blá­zi­nec), alebo či sa jedná o rela­tívne bežný deň. Dá sa ale pove­dať, že obe varianty majú spo­ločnú jednu vec a tým je akýsi “sta­tus mee­ting”, vďaka kto­rému si uro­bíme pre­hľad v tom, čo nás v ten deň čaká a kto na čom bude pra­co­vať. Ďalej je to potom už dosť indi­vi­du­álne.

Nejaké ďal­šie tipy/odporúčanie?

Ľudia, robte to, čo vás baví a v čom ste dobrí. Vždy sa potom nájde nie­kto, kto vám za to zaplatí.

zdroj: startupjobs.cz

Pridať komentár (0)