Far­bám neuj­deš — radosť , emó­cie a kopec zábavy

Tomáš Kahn / 26. mája 2015 / Tools a produktivita

Zaži aj ty skvelú atmo­sféru cha­ri­ta­tív­neho behu Far­bám nej­deš a pris­pej tak na dobrú vec. Už 30.5. sa vidíme na štarte v Koši­ciach.

Pre bež­cov je pri­pra­vená 5 km trasa, kde je na kaž­dom kilo­metri pri­pra­vená farebná zóna, v kto­rej budú bežci zasy­pá­vaní Hedon far­bami. Neexis­tujú žiadne pra­vidlá, kon­ku­renčné pro­stre­die či mera­nie času, alebo vekové limity. Stačí jediné – vydať sa na trasu a užiť si tento neza­bud­nu­teľný záži­tok! 

„Far­bám neuj­deš je beh pre všet­kých. Chceme pri­blí­žiť beh ako taký aj nebež­com a ľudom, ktorí majú strach z toho, že by pri nor­mál­nom behu nedo­behli do cieľa. Far­bám neuj­deš je syno­ny­mom zábavy, emó­cii, zdra­via a radosti. Far­bám neuj­deš nie je pre­tek. Cie­ľom je, aby s nami ľudia zažili ich dopo­siaľ naj­fa­reb­nej­šie dopo­lud­nie, zabudli na všetky sta­rosti a povin­nosti a poriadne si to užili,” popi­sujú ideu behu orga­ni­zá­torky behu Lenka Šol­té­sová a Kamila Špe­sová z Event­City.

Beh sa usku­toční v sobotu 30.05.2015 od 11:00 na ul. Hlav­nej v Koši­ciach. Štar­tovné pre čle­nov tímu (4 a viac ľudí) je 12 Eur a cena pre jed­not­livca je 15 Eur, pre deti od 7 do 14 rokov je 7 Eur a deti do 6 rokov majú štar­tovné zadarmo. Regis­trá­cia pre­bieha online, na webo­vej stránke www.farbamneujdes.sk. Na všet­kých pri­hlá­se­ných bež­cov čaká štar­to­vací balí­ček, ktorý obsa­huje tričko, vrecko so syp­kou far­bou, štar­to­va­cie číslo a ďal­šie drobné prek­va­pe­nia. Pre prvých 1500 bež­cov máme pri­pra­vené aj farebné oku­liare. Na trati bude navyše pre bež­cov pri­pra­vené aj malé osvie­že­nie. 

Farby sú základ­ným zna­kom behu Far­bám neuj­deš, sú hygie­nicky nezá­vadné, tes­to­vané a vyro­bené z kuku­rič­ného škrobu a potra­vi­nár­skeho far­biva. 

Dobe­hnu­tím do cieľa však ešte zďa­leka nič nekončí. Na náv­štev­ní­kov a účast­ní­kov behu čaká párty plná dob­rej hudby. Okrem kon­certu Ryt­musa a fote­nia sa pri foto­s­tene, tu náj­dete aj det­skú zónu a mož­nosti občerstve­nia. A samoz­rejme nebude chý­bať veľké množ­stvo farieb! Na štart sa spolu s dospe­lými a deťmi posta­via aj mnohé známe osob­nosti.

Farebné dopo­lud­nie pod­po­ruje účasť hen­di­ke­po­va­ných ľudí. Amba­sá­do­rom behu je Bekim, kto­rého osud pri­pra­vil o mož­nosť ďalej behať a záš­titu nad akciou Far­bám neuj­deš pre­bralo mesto Košice aj Slo­ven­ský para­lym­pij­ský výbor. Časť z výťažku akcie a zisk z pre­daja mod­rej farby pôjde práve na pod­poru Slo­ven­ského para­lym­pij­ského výboru. 

Viac infor­má­cií náj­dete na stránke www.farbamnuejdes.sk alebo sle­dujte FB stránku Far­bám neuj­deš.

Pridať komentár (0)