Fig­ment VR: Vir­tu­álna rea­lita, ktorú chcem vyskú­šať!

Michal Ondro / 25. november 2015 / Tools a produktivita

Je s ním možné pre­skú­ma­nie úžas­ných miest – od Mt. Eve­restu až po Veľký bari­é­rový útes. Fig­ment VR je vôbec prvým cenovo dostup­ným prí­stro­jom na sle­do­va­nie vir­tu­ál­nej rea­lity, ktorý je súčas­ťou krytu na mobilný tele­fón.

Pomo­cou vir­tu­ál­nej rea­lity sa môže divák pono­riť do digi­tál­nych zážit­kov, ktoré zatiaľ nikdy na vlastnú päsť nevys­kú­šal a možno sa mu to nikdy ani nepo­darí. Zažije tak leze­nie na naj­vyš­šie hory sveta, kon­cer­to­va­nie s roc­ko­vými hviez­dami alebo bude obra­ňo­vať Zem pred nepria­teľ­skými mimo­zemš­ťanmi. Vir­tu­álna rea­lita (ďalej iba VR) je naozaj úžasná, no dote­raz nebola až taká dostupná ako by mohla byť s Fig­ment VR.

Prob­lé­mom prí­stro­jov VR je to, že sú cel­kom veľké. Tým pádom nedo­vo­ľujú svo­jim maji­te­ľom zaží­vať zábavu kde­koľ­vek sú. Podob­ným prob­lé­mom trpia aj tie naj­lep­šie foto­apa­ráty, kde podobne, ako pri fanú­ši­koch VR, platí „naj­lepší je ten, ktorý máte práve po ruke“. Taký Ocu­lus Rift je síce skvelý, no pri­púta ťa ku stolu a je tiež pomerne drahý. Ďal­ším význam­ným kro­kom v evo­lú­cii tejto oblasti je Google Card­bo­ard, ktorý je síce cenovo dostupný, no stále pri­veľký na to, aby si ho mohol nosiť všade so sebou. Pred­stav si, že si ráno čítaš noviny čaka­júc v rade na kávu. Zrazu zba­dáš, že máš mož­nosť daný prí­beh „zažiť“ vo forme VR, no to bude možné až po tom, čo sa dosta­neš domov. Dovtedy na to však prav­de­po­dobne zabud­neš.

Naj­lepší prí­stroj na sle­do­va­nie VR je ten, ktorý máš práve vo vrecku. Fig­ment sa s pomo­cou tvojho iPhone-u postará o úžasné vir­tu­álne dob­ro­druž­stvá. S jeho pomo­cou je sle­do­va­nie dych­be­rú­cich fil­mov, kon­cer­tov, turis­tic­kých des­ti­ná­cií a hra­nie hier jed­no­duch­šie ako by si si možno mys­lel.

Pri­pevni si ho na mobil a uží­vaj si VR vždy a všade. 

Kryty Fig­ment sú dizaj­no­vané tak, aby ochrá­nili tvoj iPhone a záro­veň si zacho­vali úzky pro­fil a neb­rá­nili fun­go­va­niu ostat­ných fun­kcií mobil­ného tele­fónu. Ani jedno z tla­či­diel pre porty, kamery a iné fun­kcie nie je zakryté a neja­kým spô­so­bom blo­ko­vané.

Jeho tvor­co­via vedeli, že na to, aby si mohol Fig­ment nosiť stále so sebou, musí fun­go­vať hlavne ako kryt na tele­fón. Ako som už spo­mí­nal, Fig­ment je ele­gan­tne zabu­do­vaný do krytu na iPhone. Zmestí sa do vrecka, takže si ho môžeš vziať všade so sebou. A keďže ide o kryt na tele­fón, tak si ho so sebou všade sku­točne aj zobe­rieš. Fig­ment je navyše kom­pa­ti­bilný tak­mer so všet­kými VR apli­ká­ciami.

Fig­ment VR je (zatiaľ) navr­hnutý pre iPhone 6, 6s, 6 Plus a 6s Plus a dostupný bude v bie­lej a čier­nej farbe. Bude ti tak­tiež slú­žiť ako ele­gantný sto­jan na tele­fón a jeho cena bude v prie­mere len o 10 eur vyš­šia ako je cena kla­sic­kého krytu na iPhone.

Odol­nosť

Fige­ment je dosta­točne odolný aj napriek tomu, že váži len niečo cez 50 gra­mov. Je vyro­bený z poly­kar­bo­nátu potia­hnu­tého sili­kó­no­vým kau­ču­kom pre jeho zvý­šenú ochranu. Pohyb­livé časti sú vyro­bené z vysoko kva­lit­ného ano­di­zo­va­ného hli­níka a šošovky sú odolné proti poškria­ba­niu.

Mys­lím, že Fig­ment VR je tým správ­nym kro­kom vo vývoji pros­tried­kov na sle­do­va­nie vir­tu­ál­nej rea­lity. Tie by mali byť dostupné či už cenovo, tak aj v rámci ich pou­ží­va­nia. Tieto aspekty dovo­lia širo­kému spek­tru ľudí nazrieť do vir­tu­ál­neho sveta. Tí sa následne budú môcť sami roz­hod­núť, či si kúpia drahší a kva­lit­nejší prí­stroj, alebo bude práve Fig­ment pre nich prvým aj posled­ným nazre­tím do vir­tu­ál­nej sku­toč­nosti. Budúc­nosť bude vo veľ­kej miere (aj) vir­tu­álna, či sa nám to páči alebo nie. Ako budú ľudia, ktorí na sku­točné zážitky nedajú dopus­tiť, tak budú aj tí, ktorí pre­fe­rujú pohod­lie domova, resp. iného miesta, kde takéto dob­ro­druž­stvá neza­žijú. Pred­po­kla­dám, že aj samotný Fig­ment sa bude do budúcna vyví­jať spolu s vir­tu­ál­nou rea­li­tou. To však už závisí od toho, či sa na trhu uchytí a nájde si svo­jich fanú­ši­kov. Pred­po­klady na to určite má a požia­davky trhu by mal spĺňať.

Zdroj: Kickstarter.com

Pridať komentár (0)