Fil­mo­vá spo­loč­nosť si vystre­li­la z inter­ne­to­vých pirá­tov s ich Kic­kass­Tor­rents klo­nom

Klaudia Pakosová / 9. apríla 2017 / Zaujímavosti

zdroj: oceanup.com

Inter­ne­to­vé pirát­stvo je tŕňom v oku celé­ho fil­már­ske­ho prie­mys­lu, a hoci sa fil­már­ske spo­loč­nos­ti sna­žia brá­niť, pirá­ti sa vždy vynáj­du. Fil­mo­vá a dis­tri­buč­ná spo­loč­nosť Roma­ly sa však vynaš­la tiež a pre inter­ne­to­vých pirá­tov si pri­pra­vi­la malú nachy­táv­ku so zau­jí­ma­vým prek­va­pe­ním.

Na strán­ke Legaltorrents.net mož­no nájsť tor­ren­ty k naj­nov­ším fil­mom, kto­ré sú prá­ve v kinách. Po klik­nu­tí na názov fil­mu sa uží­va­te­ľom zobra­zí roz­hra­nie, aké už veľ­mi dob­re pozna­jú, samoz­rej­mos­ťou sú infor­má­cie o fil­me a para­met­re sťa­ho­va­né­ho súbo­ru. Na strán­ke sa dokon­ca nachá­dza aj mag­net link ku kaž­dé­mu tor­ren­tu. Čo je však zau­jí­ma­vé je to, že strán­ka sa na prvý pohľad až nápad­ne podo­bá na noto­ric­ky zná­mu strán­ku Kic­kass­Tor­rents, má rov­na­kú fareb­nú sché­mu, fon­ty a dokon­ca aj podob­né logo. Ale nič čud­né na tom byť nemu­sí. Po klik­nu­tí na mag­net link sa uží­va­te­ľo­vi spus­tí kla­sic­ké tor­ren­to­vé sťa­ho­va­nie a film sa stiah­ne. Stá­le nič nena­sved­ču­je tomu, že tu nie­čo nese­dí.

Zdroj: thenextweb.com

Po stia­hnu­tí fil­mu sa však žiad­ny divác­ky záži­tok neko­ná. Tor­ren­ty totiž­to neob­sa­hu­jú žela­ný film, ale iba krát­ky trai­ler a násled­né upo­zor­ne­nie s infor­má­cia­mi o tom, pre­čo je inter­ne­to­vé pirát­stvo nezá­kon­né. Spo­loč­nosť Roma­ly však inter­ne­to­vým pirá­tom nech­ce­la iba kázať a za ten­to prank si pre nich pri­pra­vi­la malú odme­nu. V prvých týžd­ňoch po spus­te­ní moh­li uží­va­te­lia na strán­ke zadať svo­ju mai­lo­vú adre­su zís­kať tak lís­t­ky do miest­ne­ho kina úpl­ne zadar­mo.

Vytvo­re­ním našej vlast­nej tor­ren­to­vej strán­ky chce­me oslo­viť tých, kto­rí stá­le vyko­ná­va­jú túto ile­gál­nu čin­nosť a roz­ší­riť pove­do­mie o tom­to prob­lé­me pro­stred­níc­tvom pozi­tív­ne­ho odka­zu,“ hovo­rí Alon­so Solís, mar­ke­tin­go­vý mana­žér spo­loč­nos­ti Roma­ly.

Lís­t­ky chce­me poskyt­núť pre­to, aby uží­va­te­lia neza­bud­li, že kino je úpl­ne odliš­ný záži­tok, než obra­zov­ka počí­ta­ča. Kino vám posky­tu­je pries­tor, kde môže­te zabud­núť na to, kto ste a tú hodin­ku ale­bo dve venu­je­te iba sebe,“ hovo­rí Solís na mar­go posky­to­va­nia lís­tkov do kina.

Zdroj: pixabay.com

Aj keď ten­to nápad bol skve­lý, spo­loč­nosť Roma­ly to tak úpl­ne nedo­mys­le­la. Krát­ko po spus­te­ní strán­ky sa tor­ren­ty neda­li stiah­nuť, pre­to­že nema­li žiad­nych see­de­rov. Neskôr sa infor­má­cie o tej­to faloš­nej strán­ke roz­ší­ri­li do celé­ho sve­ta a dnes už tor­ren­ty zno­va fun­gu­jú, avšak bez mož­nos­ti zís­kať lís­t­ky zadar­mo.

Aj keď sa spo­loč­nos­ti Roma­ly nepo­da­ri­lo jej myš­lien­ku cel­kom pre­niesť do rea­li­ty, ori­gi­nál­ny nápad sa jej uprieť nedá. Svo­jím netra­dič­ným prí­stu­pom si uro­bi­la cel­kom sluš­né pro­mo a dosta­la sa do pove­do­mia uží­va­te­ľov inter­ne­tu po celom sve­te. Prob­lém s inter­ne­to­vým pirát­stvom tým síce nevy­rie­ši­la, ale palec hore si roz­hod­ne zaslú­ži.

Zdro­jo­vý člá­nok: thenextweb.com

Pridať komentár (0)