Fin­ger­Re­a­der: slepci budú môcť čítať!

Techpedia: Harry Gavendová / 15. júla 2014 / Tech a inovácie

Brail­lovo písmo síce pomáha čítať všet­kým, ktorí z neja­kých dôvo­dov prišli o zrak, no má jednu nevý­hodu. Knihy musia byť v tomto písme vyro­bené – nevi­diaci teda nemôžu len tak siah­nuť po neja­kej knihe na polici. Tím ved­cov z MIT labo­ra­tó­rií však chce zbo­riť tento mýtus a dať im šancu čítať všetko, na čo siahnu.

Vedci z labo­ra­tó­rií MIT pri­ná­šajú zaria­de­nie s náz­vom Fin­ger­Re­a­der. Je vyro­bené na 3D tlači a má tvar masív­nej­šieho prs­teňa. Obsa­huje kameru a doty­kové tla­čidlo, kto­rým sa potvr­dzuje voľba hlas­ného číta­nia. Fin­ger­Re­a­der je navr­hnutý tak, že pri­náša záži­tok podobný kla­sic­kému číta­niu. Pri jeho pou­žití totiž ide nevi­diaci prs­tom po jed­not­li­vých riad­koch a necháva sys­tém nahlas čítať.

Pomo­cou algo­rit­mov sa ske­nujú via­ceré slová naraz a sys­tém tak i dáva pozor na to, aby čita­teľ nepre­sko­čil ria­dok. Vývo­jári tiež vra­via, že Fin­ger­Re­a­der pra­cuje tak­mer ihneď – na roz­diel od iných podob­ných zaria­dení, ktoré pre­kla­dajú písaný text do hovo­re­nej reči.

Zau­jí­ma­vos­ťou je, že vedci si vedia pred­sta­viť využi­tie Fin­ger­Re­a­der aj pri iných čin­nos­tiach, nie iba pre zra­kovo pos­ti­hnu­tých. Toto zaria­de­nie môže pomá­hať všet­kým, ktorí sa chcú učiť cudzí jazyk, no neve­dia si rady s výslov­nos­ťou. Fin­ger­Re­a­der bude skrátka čítať za nich. Rov­nako to môže pomá­hať i deťom pri učení sa čítať. Pohráva sa i s myš­lien­kou okam­ži­tého pre­kladu do cudzieho jazyka, no to zatiaľ do prog­ramu vývo­já­rov ešte neprišlo. Tí si však vedia pred­sta­viť roz­ší­re­nie fun­kcií tým, že zaria­de­nie spá­rujú so smart­fó­nom.

Fin­ger­Read je zatiaľ iba pro­to­ty­pom a nie je jasné, kedy sa dostane do praxe.

Pridať komentár (0)