Fin­ger­Re­a­der: slep­ci budú môcť čítať!

Techpedia: Harry Gavendová / 15. júla 2014 / Tech a inovácie

Brail­lo­vo pís­mo síce pomá­ha čítať všet­kým, kto­rí z neja­kých dôvo­dov priš­li o zrak, no má jed­nu nevý­ho­du. Kni­hy musia byť v tom­to pís­me vyro­be­né – nevi­dia­ci teda nemô­žu len tak siah­nuť po neja­kej kni­he na poli­ci. Tím ved­cov z MIT labo­ra­tó­rií však chce zbo­riť ten­to mýtus a dať im šan­cu čítať všet­ko, na čo siah­nu.

Ved­ci z labo­ra­tó­rií MIT pri­ná­ša­jú zaria­de­nie s náz­vom Fin­ger­Re­a­der. Je vyro­be­né na 3D tla­či a má tvar masív­nej­šie­ho prs­te­ňa. Obsa­hu­je kame­ru a doty­ko­vé tla­čid­lo, kto­rým sa potvr­dzu­je voľ­ba hlas­né­ho číta­nia. Fin­ger­Re­a­der je navr­hnu­tý tak, že pri­ná­ša záži­tok podob­ný kla­sic­ké­mu číta­niu. Pri jeho pou­ži­tí totiž ide nevi­dia­ci prs­tom po jed­not­li­vých riad­koch a nechá­va sys­tém nahlas čítať.

Pomo­cou algo­rit­mov sa ske­nu­jú via­ce­ré slo­vá naraz a sys­tém tak i dáva pozor na to, aby čita­teľ nepre­sko­čil ria­dok. Vývo­já­ri tiež vra­via, že Fin­ger­Re­a­der pra­cu­je tak­mer ihneď – na roz­diel od iných podob­ných zaria­de­ní, kto­ré pre­kla­da­jú písa­ný text do hovo­re­nej reči.

Zau­jí­ma­vos­ťou je, že ved­ci si vedia pred­sta­viť využi­tie Fin­ger­Re­a­der aj pri iných čin­nos­tiach, nie iba pre zra­ko­vo pos­ti­hnu­tých. Toto zaria­de­nie môže pomá­hať všet­kým, kto­rí sa chcú učiť cudzí jazyk, no neve­dia si rady s výslov­nos­ťou. Fin­ger­Re­a­der bude skrát­ka čítať za nich. Rov­na­ko to môže pomá­hať i deťom pri uče­ní sa čítať. Pohrá­va sa i s myš­lien­kou okam­ži­té­ho pre­kla­du do cudzie­ho jazy­ka, no to zatiaľ do prog­ra­mu vývo­já­rov ešte nepriš­lo. Tí si však vedia pred­sta­viť roz­ší­re­nie fun­kcií tým, že zaria­de­nie spá­ru­jú so smart­fó­nom.

Fin­ger­Re­ad je zatiaľ iba pro­to­ty­pom a nie je jas­né, kedy sa dosta­ne do pra­xe.

Pridať komentár (0)