Firma Apple si zare­gis­tro­vala domény apple.car, apple.cars, apple.auto

Erich Veselényi / 9. januára 2016 / Tech a inovácie

Podľa naj­nov­ších zis­tení por­tálu Whois si kali­forn­ská spo­loč­nosť Apple zare­gis­tro­vala domény s náz­vom apple.car, apple.cars a apple.auto.

Domény majú prav­de­po­dobne niečo spo­ločné s fun­kciou CarP­lay, no inter­ne­tom sa okam­žite začali šíriť rôzne dohady o spo­ji­tosti s elek­tric­kým vozid­lom, ktoré Apple údajne plá­nuje vyrá­bať. Od feb­ru­ára minu­lého roka sa obja­vujú roz­ličné infor­má­cie a fámy o taj­nom pro­jekte “Titan”, na kto­rom vraj pra­cuje až stovka zamest­nan­cov. Titan má uzrieť svetlo sveta pri­bližne v roku 2019, 2020.

Apple_Car-2-large

Napriek tomu, že sú to všetko len špe­ku­lá­cie, je nutné podot­knúť, že sa spo­loč­nosť Apple o auto­mo­bi­lový prie­my­sel mini­málne zau­jíma.

Apple dosť inten­zívne naberá rôz­nych inži­nie­rov a iných dôle­ži­tých zamest­nan­cov zo spo­loč­ností ako Tesla, Ford, GM, Sam­sung, A123 Sys­tems, Nvi­dia. Je teda možné, že sa toto “jablčné auto” nachá­dza v štá­diu výskumu a počas budú­cich rokov sa Apple roz­hodne, či sa oplatí vstú­piť na trh s auto­mo­bilmi.

Nako­niec je vhodné podot­knúť, že regis­tro­va­nie rôz­nych domén, obchod­ných zna­čiek nie je pre Apple nič výni­močné. Naprí­klad e-mai­lová adresa domains@apple.com je spo­jená s tak­mer 13 000 domé­nami. Množ­stvo týchto regis­tro­va­ných zále­ži­tostí však nikdy nenájde sku­točné využi­tie.

ebddae0c-f639-4022-9f26-0cbda56c85b6

Zdroj: thinkapple.sk

Pridať komentár (0)