Fir­ma App­le si zare­gis­tro­va­la domé­ny apple.car, apple.cars, apple.auto

Erich Veselényi / 9. januára 2016 / Tech a inovácie

Pod­ľa naj­nov­ších zis­te­ní por­tá­lu Who­is si kali­forn­ská spo­loč­nosť App­le zare­gis­tro­va­la domé­ny s náz­vom apple.car, apple.cars a apple.auto.

Domé­ny majú prav­de­po­dob­ne nie­čo spo­loč­né s fun­kci­ou CarP­lay, no inter­ne­tom sa okam­ži­te zača­li šíriť rôz­ne doha­dy o spo­ji­tos­ti s elek­tric­kým vozid­lom, kto­ré App­le údaj­ne plá­nu­je vyrá­bať. Od feb­ru­ára minu­lé­ho roka sa obja­vu­jú roz­lič­né infor­má­cie a fámy o taj­nom pro­jek­te “Titan”, na kto­rom vraj pra­cu­je až stov­ka zamest­nan­cov. Titan má uzrieť svet­lo sve­ta pri­bliž­ne v roku 2019, 2020.

Apple_Car-2-large

Napriek tomu, že sú to všet­ko len špe­ku­lá­cie, je nut­né podot­knúť, že sa spo­loč­nosť App­le o auto­mo­bi­lo­vý prie­my­sel mini­mál­ne zau­jí­ma.

App­le dosť inten­zív­ne nabe­rá rôz­nych inži­nie­rov a iných dôle­ži­tých zamest­nan­cov zo spo­loč­nos­tí ako Tes­la, Ford, GM, Sam­sung, A123 Sys­tems, Nvi­dia. Je teda mož­né, že sa toto “jablč­né auto” nachá­dza v štá­diu výsku­mu a počas budú­cich rokov sa App­le roz­hod­ne, či sa opla­tí vstú­piť na trh s auto­mo­bil­mi.

Nako­niec je vhod­né podot­knúť, že regis­tro­va­nie rôz­nych domén, obchod­ných zna­čiek nie je pre App­le nič výni­moč­né. Naprí­klad e-mai­lo­vá adre­sa [email protected] je spo­je­ná s tak­mer 13 000 domé­na­mi. Množ­stvo tých­to regis­tro­va­ných zále­ži­tos­tí však nikdy nenáj­de sku­toč­né využi­tie.

ebddae0c-f639-4022-9f26-0cbda56c85b6

Zdroj: thinkapple.sk

Pridať komentár (0)