Fir­my, kto­ré kopí­ro­va­li App­le, sú dnes jeho naj­väč­šou kon­ku­ren­ci­ou

Martin Bohunický / 9. apríla 2016 / Business

Už od vzni­ku OS Andro­id boli tele­fó­ny s tým­to OS čas­to obvi­ňo­va­né z kopí­ro­va­nia dizaj­nu App­le.

Či už išlo o Sam­sung Gala­xy S, HTC One A9 ale­bo mno­hé mode­ly ZTE, App­le rád pri­po­mí­nal sve­tu, že on je tu ten líder a Andro­iďá­ci sú až za ním. Časy sa však menia a pred­sta­ve­nie Huawei P9 len posil­ni­lo vedo­mie o kva­li­te čín­skych tele­fó­nov. Huawei P9 a Xia­omi Mi 5 už nie sú tele­fón­mi, kto­ré by App­le kopí­ro­va­li, už sú to výrob­co­via, kto­rí doká­žu za lac­ný peniaz vytvo­riť extrém­ne atrak­tív­ny, pré­mi­ový dizajn.

Stá­le je veľ­mi veľa čín­skych zna­čiek, kto­ré iPho­ne kopí­ru­jú – dôka­zom je Oppo F1 Plus ale­bo Mei­zu Pro 5. Postup­ne však títo výrob­co­via pri­dá­va­jú do svo­jich dizaj­nov vlast­né prv­ky a čoraz viac si začí­na­jú budo­vať vlast­nú ces­tu. Áno, P9 má podob­nú kovo­vú kon­štruk­ciu ako iPho­ne, no na dotyk je výraz­ne iný, tak ako ho iným robia dve kame­ry vza­du.

camara-p9-w782

foto: andro­id­pit

Kopí­ro­va­nie App­le sa posu­nu­lo o ďal­šiu úro­veň. Už to nie je kópia 1:1, už je to pri­dá­va­nie vlast­ných prv­kov, vlast­ných špe­ci­fic­kých detai­lov, vlast­ná este­ti­ka.

Skú­sim ti to vysvet­liť na fut­ba­lo­vej ter­mi­no­ló­gií. Áno, App­le je stá­le Mes­si, fut­ba­lis­ta, kto­ré­ho chcú napo­dob­niť všet­ci. No mies­to toho, aby sa výrob­co­via uči­li jeho kľuč­ky, pria­me kopy a pres­né zakon­če­nia, skú­ša­jú vlast­né spô­so­by, ako sa dostať k brán­ke a skó­ro­vať. A ide im to viac ako dob­re.

To som ešte nespo­me­nul Sam­sung. Gala­xy S7 a S7 Edge majú fan­tas­tic­ký dizajn a ich pre­daj­nosť extrém­ne pred­či­la oča­ká­va­nia. Je až prek­va­pe­ním, koľ­ko fan­tas­tic­kých dizaj­nov pred­sta­vi­li tele­fó­ny s Andro­idom ten­to rok. A to ešte mno­hí svo­je vlaj­ko­vé lode nestih­li pred­sta­viť.

samsung-galaxy-s7-edge-product-hero-2

foto: cnet.com

Čín­ske spo­loč­nos­ti majú ambí­ciu stať sa glo­bál­ny­mi znač­ka­mi a to, čo pre­to musia uro­biť, sú špič­ko­vé tech­no­ló­gie a vlast­ný dizajn. A pod­ľa posled­ných dôka­zov sa tak už jed­no­znač­ne deje. Nech­cem tvr­diť, že Čína spô­so­bí prud­ký pád App­le na hubu (hoci by si to zaslú­ži­li), v kaž­dom prí­pa­de si však Kali­forn­ský gigant musí dávať čer­tov­sky dob­rý pozor.

zdroj: theverge.com, titul­ná foto: scmp.com

Pridať komentár (0)