Firmy, ktoré kopí­ro­vali Apple, sú dnes jeho naj­väč­šou kon­ku­ren­ciou

Martin Bohunický / 9. apríla 2016 / Business

Už od vzniku OS Android boli tele­fóny s týmto OS často obvi­ňo­vané z kopí­ro­va­nia dizajnu Apple. 

Či už išlo o Sam­sung Galaxy S, HTC One A9 alebo mnohé modely ZTE, Apple rád pri­po­mí­nal svetu, že on je tu ten líder a Andro­iďáci sú až za ním. Časy sa však menia a pred­sta­ve­nie Huawei P9 len posil­nilo vedo­mie o kva­lite čín­skych tele­fó­nov. Huawei P9 a Xia­omi Mi 5 už nie sú tele­fónmi, ktoré by Apple kopí­ro­vali, už sú to výrob­co­via, ktorí dokážu za lacný peniaz vytvo­riť extrémne atrak­tívny, pré­mi­ový dizajn.

Stále je veľmi veľa čín­skych zna­čiek, ktoré iPhone kopí­rujú – dôka­zom je Oppo F1 Plus alebo Meizu Pro 5. Postupne však títo výrob­co­via pri­dá­vajú do svo­jich dizaj­nov vlastné prvky a čoraz viac si začí­najú budo­vať vlastnú cestu. Áno, P9 má podobnú kovovú kon­štruk­ciu ako iPhone, no na dotyk je výrazne iný, tak ako ho iným robia dve kamery vzadu.

camara-p9-w782

foto: andro­id­pit

Kopí­ro­va­nie Apple sa posu­nulo o ďal­šiu úro­veň. Už to nie je kópia 1:1, už je to pri­dá­va­nie vlast­ných prv­kov, vlast­ných špe­ci­fic­kých detai­lov, vlastná este­tika.

Skú­sim ti to vysvet­liť na fut­ba­lo­vej ter­mi­no­ló­gií. Áno, Apple je stále Messi, fut­ba­lista, kto­rého chcú napo­dob­niť všetci. No miesto toho, aby sa výrob­co­via učili jeho kľučky, priame kopy a presné zakon­če­nia, skú­šajú vlastné spô­soby, ako sa dostať k bránke a skó­ro­vať. A ide im to viac ako dobre.

To som ešte nespo­me­nul Sam­sung. Galaxy S7 a S7 Edge majú fan­tas­tický dizajn a ich pre­daj­nosť extrémne pred­čila oča­ká­va­nia. Je až prek­va­pe­ním, koľko fan­tas­tic­kých dizaj­nov pred­sta­vili tele­fóny s Andro­idom tento rok. A to ešte mnohí svoje vlaj­kové lode nestihli pred­sta­viť.

samsung-galaxy-s7-edge-product-hero-2

foto: cnet.com

Čín­ske spo­loč­nosti majú ambí­ciu stať sa glo­bál­nymi znač­kami a to, čo preto musia uro­biť, sú špič­kové tech­no­ló­gie a vlastný dizajn. A podľa posled­ných dôka­zov sa tak už jed­no­značne deje. Nech­cem tvr­diť, že Čína spô­sobí prudký pád Apple na hubu (hoci by si to zaslú­žili), v kaž­dom prí­pade si však Kali­forn­ský gigant musí dávať čer­tov­sky dobrý pozor.

zdroj: theverge.com, titulná foto: scmp.com

Pridať komentár (0)