Fľaša, ktorá ins­tan­tne fil­truje a vyčistí vodu

Nikola Tokárová / 26. apríla 2016 / Tools a produktivita

Nájsť pitnú vodu sa vo svete stáva stále ťaž­šou úlo­hou, hlavne pre ľudí v pomaly sa roz­ví­ja­jú­cich kra­ji­nách. Zdroje ich pit­nej vody boli zne­čis­tené v dôsledku ile­gál­nych envi­ro­men­tál­nych akti­vít.

V snahe pomôcť ľuďom v takýchto kra­ji­nách vzniklo už viac zau­jí­ma­vých pro­jek­tov. Jed­ným z naj­zná­mej­ších je naprí­klad Lifes­traw.

Ďalší zau­jí­mavý star­tup, ktorý sa venuje tejto prob­le­ma­tike vzni­kol v Ame­rike. Grayl vytvo­ril jedi­nečnú fľašu, ktorá dokáže pre­čis­tiť kon­ta­mi­no­vanú vodu tak, že je v prie­behu krát­kej chvíle vhodná na kon­zu­má­ciu.

cv

foto: youtube.com

Prdukt sa skladá zo samot­nej fľaše, ktorá je umiest­nená v obale. Je nadi­zaj­no­vaná tak, že sa ľahko zatlačí dole a tlak, ktorý je pri stla­čení vytvo­rený pre­že­nie vodu cez vnú­torný fil­ter.

Grayl len nedávno dokon­čil svoju Kicks­tar­te­rov­skú kam­paň a je pri­pra­vený spus­tiť svoju výrobu vo veľ­kom. Spo­loč­nosť uvá­dza, že fľaša je vhodná pre všet­kých, korí radi ces­tujú a obja­vujú iné časti sveta. Fľaša je efek­tív­nym fil­trač­ným sys­té­mom pre väč­šinu von­kaj­ších zdro­jov vody. Ľahko sa pou­žíva a pro­du­kuje čistú vodu za menej ako 15 sekúnd, jej cena je 56 dolá­rov.

Quest_Trail_Blue_Music_1200x800

foto: thegrayl.com

Dizaj­néri uvá­dzajú, že fľaša je svo­jim dizaj­nom chrá­nená voči rôz­nym bak­té­riám a cho­ro­bám, dokáže zni­čiť až 99.99 per­cent bak­té­rií. Obsa­huje aj uhlí­kový fil­ter, ktorý zlep­šuje chuť vody a tiež eli­mi­nuje vône a pachy. Grayl uva­žuje, ako pokra­čo­vať v ich inven­ciách ďalej tak, aby mohli pomôcť čo naj­viac ľuďom.

Využi­teľ­nosť tejto fľaše oslo­vila naprí­klad zná­meho vedec­kého komu­ni­ká­tora Has­hema Al-Ghai­liho, ktorý uve­rej­nil krátke video o Gra­yle, v kto­rom vysvet­ľuje, čo všetko fľaša dokáže a ako sa dá využiť.

zdroj: anonhq.com, zdroj titul­nej foto: thegrayl.com

Pridať komentár (0)