Fľa­ša, kto­rá ins­tan­tne fil­tru­je a vyčis­tí vodu

Nikola Tokárová / 26. apríla 2016 / Lifehacking

Nájsť pit­nú vodu sa vo sve­te stá­va stá­le ťaž­šou úlo­hou, hlav­ne pre ľudí v poma­ly sa roz­ví­ja­jú­cich kra­ji­nách. Zdro­je ich pit­nej vody boli zne­čis­te­né v dôsled­ku ile­gál­nych envi­ro­men­tál­nych akti­vít.

V sna­he pomôcť ľuďom v takých­to kra­ji­nách vznik­lo už viac zau­jí­ma­vých pro­jek­tov. Jed­ným z naj­zná­mej­ších je naprí­klad Lifes­traw.

Ďal­ší zau­jí­ma­vý star­tup, kto­rý sa venu­je tej­to prob­le­ma­ti­ke vzni­kol v Ame­ri­ke. Gra­yl vytvo­ril jedi­neč­nú fľa­šu, kto­rá doká­že pre­čis­tiť kon­ta­mi­no­va­nú vodu tak, že je v prie­be­hu krát­kej chví­le vhod­ná na kon­zu­má­ciu.

cv

foto: youtube.com

Prdukt sa skla­dá zo samot­nej fľa­še, kto­rá je umiest­ne­ná v oba­le. Je nadi­zaj­no­va­ná tak, že sa ľah­ko zatla­čí dole a tlak, kto­rý je pri stla­če­ní vytvo­re­ný pre­že­nie vodu cez vnú­tor­ný fil­ter.

Gra­yl len nedáv­no dokon­čil svo­ju Kicks­tar­te­rov­skú kam­paň a je pri­pra­ve­ný spus­tiť svo­ju výro­bu vo veľ­kom. Spo­loč­nosť uvá­dza, že fľa­ša je vhod­ná pre všet­kých, korí radi ces­tu­jú a obja­vu­jú iné čas­ti sve­ta. Fľa­ša je efek­tív­nym fil­trač­ným sys­té­mom pre väč­ši­nu von­kaj­ších zdro­jov vody. Ľah­ko sa pou­ží­va a pro­du­ku­je čis­tú vodu za menej ako 15 sekúnd, jej cena je 56 dolá­rov.

Quest_Trail_Blue_Music_1200x800

foto: thegrayl.com

Dizaj­né­ri uvá­dza­jú, že fľa­ša je svo­jim dizaj­nom chrá­ne­ná voči rôz­nym bak­té­riám a cho­ro­bám, doká­že zni­čiť až 99.99 per­cent bak­té­rií. Obsa­hu­je aj uhlí­ko­vý fil­ter, kto­rý zlep­šu­je chuť vody a tiež eli­mi­nu­je vône a pachy. Gra­yl uva­žu­je, ako pokra­čo­vať v ich inven­ciách ďalej tak, aby moh­li pomôcť čo naj­viac ľuďom.

Využi­teľ­nosť tej­to fľa­še oslo­vi­la naprí­klad zná­me­ho vedec­ké­ho komu­ni­ká­to­ra Has­he­ma Al-Ghai­li­ho, kto­rý uve­rej­nil krát­ke video o Gra­y­le, v kto­rom vysvet­ľu­je, čo všet­ko fľa­ša doká­že a ako sa dá využiť.

zdroj: anonhq.com, zdroj titul­nej foto: thegrayl.com

Pridať komentár (0)