Flow mení zau­ží­vané spô­soby ovlá­da­nia apli­ká­cií

LG jr. / 2. januára 2015 / Tech a inovácie

Každý kto pra­cuje naprí­klad s gra­fic­kým soft­wa­rom pozná tie situ­ácie, keď nemôže tra­fiť presný odtieň, sýtosť alebo jas. Raz je to prí­liš doľava, potom zase prí­liš doprava, ale tra­fiť s myšou presne bod, ktorý potre­bu­jeme je nie­kedy naozaj obtiažne. A v tom sa obja­vuje na scéne Flow.

Čo je to Flow?

Flow je magický ovlá­dač na čokoľ­vek. Doká­žete s ním ovlá­dať apli­ká­cie ako Pho­tos­hop, Final Cut, Auto­Cad alebo dokonca aj Spo­tify. Momen­tálne je už ofi­ciálne cer­ti­fi­ko­vaný na pou­ži­tie s viac ako 30 apli­ká­ciami. Ovlá­dač Flow ponúka štyri druhy kon­troly: sle­duje pohyb vašej ruky nad ovlá­da­čom pomo­cou infra­čer­ve­ného sen­zora, ponúka prog­ra­mo­va­teľnú doty­kovú plo­chu na vrchu ovlá­dača, posky­tuje hma­tovú odozvu a po stra­nách dis­po­nuje fyzic­kým otoč­ným voli­čom.

Co-foun­der pro­jektu Tobias Eis­chen­wald si myslí, že sú aj lep­šie spô­soby práce ako tie zau­ží­vané, naprí­klad pro­stred­níc­tvom myši. Flow popí­sal ako úplne nový spô­sob ovlá­da­nia, s kto­rým doká­žete ovlá­dať jed­not­livé apli­ká­cie naslepo, neve­dome a pri­ro­dzene – „niečo ako keď hráte na gitare“.

S Flow môžete jed­no­du­chým intu­itív­nym pohy­bom nahor nadol meniť odtieň alebo veľ­kosť štetca vo Pho­tos­hope, meniť uhly modelu v Auto­CADe, pre­pí­nať vrstvy v Illu­stra­tore, či veľké ovlá­dať veľké množ­stvo nasta­vení a úprav. Pro­stred­níc­tvom tohto ovlá­dača je možné ovlá­dať dokonca aj inte­li­gentné žia­rovky Phil­lips Hue.

Pri pohľade a tes­to­vaní Flow-u zis­títe, že je veľmi dobre navr­hnutý. A to nie len pod dizaj­no­vej, ale aj funkč­nej stránke. Val­cový ovlá­dač vám kla­die pri­me­raný odpor, sen­zory veľmi presne sní­majú vaše gestá a doty­ková plo­cha fun­guje bez­chybne.

Flow sa javí ako úspešný pro­jekt. Dopo­siaľ vyzbie­ral na Indie­gogo sumu 192,000 USD, pri­čom ich cieľ bol 50,000 USD a to im do konca kam­pane zostáva ešte 9 dní. Cena tohto magic­kého ovlá­dača bola sta­no­vená na 99 USD. Dôvo­dom prečo je táto cena až neuve­ri­teľne nízka je rýchla návrat­nosť inves­tí­cie pre kupu­jú­cich, naprí­klad dizaj­né­rov, pove­dal na záver Tobias Eis­chen­wald.

zdroj: TechC­runch, Indie­gogo

Pridať komentár (0)