Forbes 30 pod 30 spojí tých najtalentovanejších Slovákov už zajtra

Mária Ambrozová / 16. apríla 2018 / Biznis

zdroj: Forbes
  • For­bes ma­ga­zín aj tento rok pri­chá­dza s je­di­neč­ným even­tom 30 pod 30
  • Na jed­nom mieste sa stretnú de­siatky ta­len­to­va­ných Slo­vá­kov, kto­rých sa oplatí spoz­nať
  • Ce­lo­denná kon­fe­ren­cia sa ten­to­krát bude ko­nať v uto­rok, 17. ap­ríla v bra­ti­slav­skej Sta­rej trž­nici

Slo­ven­ská ver­zia sve­to­zná­meho ma­ga­zínu For­bes si aj tento rok pri­pra­vila je­di­nečné ce­lo­denné po­du­ja­tie, ktoré spojí bys­tré mladé hlavy slo­ven­ského biz­nis pro­stre­dia. Event, ktorý sa bude ko­nať 17. ap­ríla v bra­ti­slav­skej Sta­rej trž­nici pri­ne­sie množ­stvo in­špi­rá­cie a celý deň za­pl­nia pó­di­ové dis­ku­sie s do­má­cimi aj za­hra­nič­nými hos­ťami, roz­ho­vory a pre­zen­tá­cie.

Event 30 pod 30 už tra­dične prí­ho­vo­rom ot­vorí šéf­re­dak­tor ma­ga­zínu For­bes Slo­ven­sko, Ju­raj Po­rub­ský a hneď na to sa pustí do roz­ho­voru s pre­zi­den­tom SR An­dre­jom Kis­kom, jeho sy­nom, A. Kis­kom mlad­ším a dcé­rou Na­tá­liou, ktorí stoja za mi­mo­riadne úspeš­nými pro­jektmi Credo Ven­tu­res a Hub­Hub. Zau­jí­mavé prí­behy prídu po­roz­prá­vať aj Slo­váci, ktorí pre­ra­zili za oce­ánom, na svoje si prídu mi­lov­níci tech­no­ló­gií, zis­tíš ako bu­do­vať značku na so­ciál­nych sie­ťach.

Stáť za to bude aj pre­zen­tá­cia s náz­vom From hero to zero and back!, na­učíš sa ako tvo­riť lo­veb­rand a dis­ku­sia pre­behne aj na tému Aké Slo­ven­sko si pred­sta­vu­jem – Slo­ven­sko kde chcem žiť, tvo­riť, pod­ni­kať. Tu sa pred­staví CEO Mar­ti­nusu, Mi­chal Meško a CEO Pro­mi­seo, Pe­ter Šol­tés, dvaja zo zá­stup­cov ak­tu­ál­neho reb­ríčka For­bes Slo­ven­sko 30 pod 30.

Ok­rem toho, že tu stret­neš na­prí­klad Sajfu, Goga, CFO úspeš­ného čes­kého star­tupu kiwi.com, Ju­raja Strie­ženca, príde aj Mar­tin Za­hu­ra­nec z Ey­erimu, do jed­nej z dis­ku­sií sa za­pojí Pe­ter Iri­kov­ský, CEO, Expo­nea, svoje lo­veb­randy pred­staví Žu­faňa, Pure Nuts aj Koun, a to je len zlo­mok prog­ramu (celý ho náj­deš TU). Event vy­vr­cholí odo­vzdá­va­ním Oce­není 30 pod 30.

Za­bud­núť ne­smieme však ani na bo­hatý sprie­vodný prog­ram po­du­ja­tia. Ten vy­pl­nia ak­cie ako Car Pitch!, kde ná­dejní pod­ni­ka­te­lia do­stanú šancu pred­sta­viť svoj pro­jekt in­ves­to­rovi po­čas 15-mi­nú­to­vej jazdy au­tom, Fit zóna! bude k dis­po­zí­cii pre tých, ktorí si chcú do­priať po­hyb, experti zo Slo­ven­skej spo­ri­teľne po­ra­dia v Biz­nis zóne!,  Za­hraj sa zóna! ťa une­sie do vir­tu­ál­nej re­a­lity a experti z práv­nic­kej kan­ce­lá­rie Brichta & Par­tners po­ra­dia s ochra­nou tvojho ná­padu.

Pridať komentár (0)