Forest skis – buď hips­te­rom na svahu

Lenka Lauková / 24. novembra 2014 / Tech a inovácie

Vyví­jané na Slo­ven­sku s kar­bó­no­vými tech­no­ló­giami z Mní­chova. To sú high-tech hand­made fre­e­ri­de­ové lyže Forest skis.

Za týmito hips­ter­skými lyžami stoja dvaja bra­tia Vik­torJakub Deveč­kovci z Lip­tov­ského Miku­láša. Vik­tor, hlavný vývo­jár tohto pro­jektu a milov­ník fre­e­ride lyžo­va­nia, túžil vytvo­riť niečo jedi­nečné a výni­močné. Forest skis sú hand­made pro­dukt, ktorý vytvá­rajú s úctou k život­nému pro­stre­diu. A určite uznáte, že ak sa nie­kto dá na dráhu hand­made vyrá­ba­nia, inak ako so srd­com sa to robiť nedá. Podľa jeho slov sú lyže vec, ktorá musí pod vami žiť. Musí vás v kaž­dom momente tešiť a musíte cítiť ako pod vami pra­cuje. Forest skis dovo­ľujú ľuďom obja­vo­vať nové hra­nice, hori­zonty a zážitky.

Výrobe fun­gu­jú­cich Forest skis pred­chá­dzali roky vývoja, štú­dia mate­riá­lov, tva­rov lyží a tes­to­va­nia rôz­nych mož­ností. No bra­tov Deveč­kov­cov to neod­ra­dilo a poda­rilo sa im vytvo­riť vyso­ko­vý­konné lyže, ktoré vás dostanú hoci­kam budete chcieť.

Forest skis majú širokú špicu a dôsledne navr­hnutý roc­ker vďaka kto­rým budete mať pocit, že po pra­šane sa naozaj pla­víte. Vybrať si môžete z 3 typov pätiek. Las­to­vička navr­hnutá tak, že vám pomôže pri jazde v úzkych pries­to­roch alebo lesoch, hravá twin-tipová pätka posky­tu­júca väč­šiu sta­bi­litu pri sko­koch vám dovolí jaz­diť aj na switch a fin-plutva, ktorá kom­bi­nuje vlast­nosti oboch pred­chá­dza­jú­cich pätiek.

Na kon­štruk­ciu pou­ží­vajú jase­ňovo-osi­kové dre­vené jadro kom­bi­no­vané s kar­bó­no­vými, skle­ne­nými a kev­lar ara­mid vlák­nami a dyne­e­mou. Inšpi­ro­vali sa tech­no­ló­giami, pou­ží­va­nými v letec­kom prie­mysle. To všetko dopĺňajú naj­tvr­d­šie 48 rock­well hrany, gra­fi­tová race­ová sklz­nica a dre­vený tops­heet. Ponú­kajú aj úpravy povr­chov, dizajnu či tvrdo­sti lyží.

Ak chcete byť na svahu fra­je­rom a túžite sa len tak zba­liť a vybrať sa so svo­jimi lyžami aj do extrém­nych pod­mie­nok, Forest skis sú niečo pre vás. Štan­dardne pár takýchto lyží dosta­nete za 1100€. Orga­ni­zo­vané sú aj tes­to­va­cie jazdy, kde si ich môžete vyskú­šať. Pôj­dete do toho? :)

Zdroj: forestskis.com

Pridať komentár (0)