Foto­gra­fi, kto­rí sú ochot­ní uro­biť čokoľ­vek pre per­fekt­ný záber

Katarína Jenisová / 31. augusta 2016 / Zaujímavosti

Ak sa nie­kde na sve­te sta­ne nie­čo zau­jí­ma­vé, desi­vé ale­bo pre­krás­ne, môže­te si byť istí, že prá­ve foto­graf bude tou prvou oso­bou, kto­rá to bude chcieť zdo­ku­men­to­vať. Mno­ho­krát ich nič neza­sta­ví a rôz­ny­mi ces­ta­mi či spô­sob­mi sa sna­žia dosiah­nuť doko­na­lú fot­ku. Tých­to 20 foto­gra­fov vie, čo to zna­me­ná, byť pri­pra­ve­ný na správ­nom mies­te.

Dôle­ži­té je vydr­žať až do posled­nej chví­le.

373105-650-1449557687-23

foto: blogspot.com

Ale­bo pred­stie­rať, že ste len sne­ho­vý závej.

373305-650-1449557687-dedicated-photographers-33__700

foto: animalworld.com.ua

Tak­to vyčká­val pol dňa.

372855-650-1449557687-24

foto: japonec.eu

Foto­gra­fi musia byť vždy pri­pra­ve­ní na útek…

372555-650-1449557687-27

foto: img-fotky.ru

… a na akú­koľ­vek nebez­peč­nú situ­áciu.

373405-650-1449557687-extreme-photographers-73__700

foto: thehiddenpersuader-english.blogspot.ru

Nie­ke­dy musia pre­ko­nať aj strach z výšok.

373705-650-1449557687-dedicated-photographers-11__700

foto: telegraph.co.uk, Guido Ster­ken­dries

Záro­veň zostať pozi­tív­ne nala­de­ní, nech sa deje čokoľ­vek.

372805-650-1449557687-25

foto: Ser­gey Boro­din, adme.ru

Zne­sú všet­ko pre ten správ­ny uhol pohľa­du.

373605-650-1449557687-Bryce-Smaic-1

foto: Dejan Smaic, 500px.com

A ris­ku­jú veľa, aby zachy­ti­li dôle­ži­tý moment.

373805-650-1449557687-dedicated-photographers-18__700

foto: Micha­el A., 500px.com

Aj nie­čo oby­čaj­né doká­žu zachy­tiť lep­šie ako väč­ši­na z nás.

373755-650-1449557687-dedicated-photographers-14__700

foto: imgur.com

Jed­no­du­cho vedia ako dosiah­nuť tú správ­nu per­spek­tí­vu.

372605-650-1449557687-35

foto: boredpanda.com

Pozna­jú ten pocit, dostať sa naozaj blíz­ko.

373455-650-1449557687-upclose

foto: kykyryzo.cu

Vždy pri­pra­ve­ní…

373505-650-1449557687-dedicated-photographers-1__700

foto: Gleb Tar­ro, 500px.com

…a na hmot­nos­ti nezá­le­ží.

373005-650-1449557687-017

foto: juzaphoto.com

O svo­ju tech­ni­ku sa výbor­ne sta­ra­jú.

373255-650-1449557687-extreme-photographers-63__7001

foto: boredpanda.com

Tak­tiež sú ochot­ní čeliť prí­ro­de.

373205-650-1449557687-8

foto: Vese­lin Mali­nov: 500px.com

Vidia inšpi­rá­ciu aj tam kde iní nie.

373355-650-1449557687-extreme-photographers-70__7001

foto: Ivan Kuz­net­sov, 500px.com

Kľú­čom k úspe­chu je dob­rá per­spek­tí­va.

372755-650-1449557687-44adme

foto: chrischambersphotography.co.uk

Občas musia zadr­žať dych.

373905-650-1449557687-20

foto: Bur­rard Lucas.com

A kon­tro­lo­vať kaž­dý sval v tele.

372955-650-1449557687-18

foto: Sha­mas Malik, 500px.com

To naj­dô­le­ži­tej­šie na záver: svoj­mu šéfo­vi tre­ba uká­zať nie­čo naozaj zau­jí­ma­vé.

373555-650-1449557687-dedicated-photographers-19__700

foto: boredpanda.com

vedeliSteZe_banner

Zdroj: vedelisteze.sk, zdroj titul­nej foto­gra­fie: blogspot.com

Pridať komentár (0)