Foto­grafi, ktorí sú ochotní uro­biť čokoľ­vek pre per­fektný záber

Katarína Jenisová / 31. augusta 2016 / Zaujímavosti

Ak sa nie­kde na svete stane niečo zau­jí­mavé, desivé alebo pre­krásne, môžete si byť istí, že práve foto­graf bude tou prvou oso­bou, ktorá to bude chcieť zdo­ku­men­to­vať. Mno­ho­krát ich nič neza­staví a rôz­nymi ces­tami či spô­sobmi sa sna­žia dosiah­nuť doko­nalú fotku. Týchto 20 foto­gra­fov vie, čo to zna­mená, byť pri­pra­vený na správ­nom mieste.

Dôle­žité je vydr­žať až do posled­nej chvíle.

373105-650-1449557687-23

foto: blogspot.com

Alebo pred­stie­rať, že ste len sne­hový závej.

373305-650-1449557687-dedicated-photographers-33__700

foto: animalworld.com.ua

Takto vyčká­val pol dňa.

372855-650-1449557687-24

foto: japonec.eu

Foto­grafi musia byť vždy pri­pra­vení na útek…

372555-650-1449557687-27

foto: img-fotky.ru

… a na akú­koľ­vek nebez­pečnú situ­áciu.

373405-650-1449557687-extreme-photographers-73__700

foto: thehiddenpersuader-english.blogspot.ru

Nie­kedy musia pre­ko­nať aj strach z výšok.

373705-650-1449557687-dedicated-photographers-11__700

foto: telegraph.co.uk, Guido Ster­ken­dries

Záro­veň zostať pozi­tívne nala­dení, nech sa deje čokoľ­vek.

372805-650-1449557687-25

foto: Ser­gey Boro­din, adme.ru

Znesú všetko pre ten správny uhol pohľadu.

373605-650-1449557687-Bryce-Smaic-1

foto: Dejan Smaic, 500px.com

A ris­kujú veľa, aby zachy­tili dôle­žitý moment.

373805-650-1449557687-dedicated-photographers-18__700

foto: Michael A., 500px.com

Aj niečo oby­čajné dokážu zachy­tiť lep­šie ako väč­šina z nás.

373755-650-1449557687-dedicated-photographers-14__700

foto: imgur.com

Jed­no­du­cho vedia ako dosiah­nuť tú správnu per­spek­tívu.

372605-650-1449557687-35

foto: boredpanda.com

Poznajú ten pocit, dostať sa naozaj blízko.

373455-650-1449557687-upclose

foto: kykyryzo.cu

Vždy pri­pra­vení…

373505-650-1449557687-dedicated-photographers-1__700

foto: Gleb Tarro, 500px.com

…a na hmot­nosti nezá­leží.

373005-650-1449557687-017

foto: juzaphoto.com

O svoju tech­niku sa výborne sta­rajú.

373255-650-1449557687-extreme-photographers-63__7001

foto: boredpanda.com

Tak­tiež sú ochotní čeliť prí­rode.

373205-650-1449557687-8

foto: Vese­lin Mali­nov: 500px.com

Vidia inšpi­rá­ciu aj tam kde iní nie.

373355-650-1449557687-extreme-photographers-70__7001

foto: Ivan Kuz­net­sov, 500px.com

Kľú­čom k úspe­chu je dobrá per­spek­tíva.

372755-650-1449557687-44adme

foto: chrischambersphotography.co.uk

Občas musia zadr­žať dych.

373905-650-1449557687-20

foto: Bur­rard Lucas.com

A kon­tro­lo­vať každý sval v tele.

372955-650-1449557687-18

foto: Sha­mas Malik, 500px.com

To naj­dô­le­ži­tej­šie na záver: svojmu šéfovi treba uká­zať niečo naozaj zau­jí­mavé.

373555-650-1449557687-dedicated-photographers-19__700

foto: boredpanda.com

vedeliSteZe_banner

Zdroj: vedelisteze.sk, zdroj titul­nej foto­gra­fie: blogspot.com

Pridať komentár (0)