Foto­re­port z TEDx­Tren­čín. Bude vo mne ešte dlho rezo­no­vať

Martina Ditrichová / 3. október 2016 / Zaujímavosti

Zúčast­niť sa TEDx kon­fe­ren­cie je vždy per­fektne inves­to­vaný čas. V Tren­číne mu orga­ni­zá­tori dali pri­danú hod­notu vo forme množ­stva sprie­vod­ných akti­vít a krás­neho pries­toru.

TEDx je medzi­ná­rodná nezá­vislá kon­fe­ren­cia, jediná svojho druhu. Vždy odtiaľ odchá­dzam inšpi­ro­vaná, plná moti­vá­cie a s vie­rou v úžas­ných ľudí na tomto svete. Zau­jí­mavý je celý kon­cept TEDx. Je osla­vou tvo­ri­vosti, myš­lie­nok hod­ných šíre­nia, ino­vá­cií a otvo­re­nosti. Posky­tuje pries­tor jedi­neč­ným osob­nos­tiam zo Slo­ven­ska aj zo zahra­ni­čia, ktoré sú zvláštne svo­jim zmýš­ľa­ním, skut­kami, talen­tom, či poten­ciá­lom. A každý jeden je z iného súdka. TEDx má vždy svoju tému, kto­rej sa spíkri zo všet­kých mož­ných odvetví sna­žia pri­bl­žiť, každý svo­jim spô­so­bom. Témou TEDx­Tren­čín 2016 bola rezo­nan­cia. Na túto tému sa vyjad­rili hos­tia ako teore­tický fyzik, stand up kome­dista, novi­nár, foto­grafka, dizaj­nérka, psy­cho­lo­gička a pri dis­ku­siách vlastne každý, kto chcel. Musím pri­znať, že tému orga­ni­zá­tori zvo­lili naozaj príz­načnú. Kaž­dému, kto mal mož­nosť zúčast­niť sa toh­to­roč­ného TEDx, bude ešte dlho rezo­no­vať v hlave.

TEDx sa konal v per­fektne zacho­va­lom Tren­čian­skom hrade. Už uda­losť sama o sebe vytvára prí­jemnú atmo­sféru a pries­tory hradu ju ešte pod­čiarkli.

14518752_10210664177939746_296898204_nDCIM101GOPROG0634031.

Spíkri boli roz­de­lení do troch blo­kov. Každý dostal 15 minút, aby pred­sta­vil seba a svoju vášeň pub­liku. Nie­ktorí boli lep­šími reč­níkmi a doslova pre­niesli poslu­chá­čov do svojho života. Iní boli síce tro­chu ner­vózni a tá emó­cia nebola až taká silná, každý jeden bol výni­močný. V prvom blogu nám orga­ni­zá­tori dopriali nazrieť do sveta fyzika, ktorý vysvet­lil, čo to vlastne rezo­nan­cia je, drži­teľky lg Nobe­lo­vej ceny za medi­cínu, spi­so­va­teľa a novi­nára, polyg­lotky a archi­tektky, ktorá sa roz­hodla byť rad­šej pro­fe­si­onál­nou slack­li­ner­kou.

Anna Kucha­řová, ktorá cho­dila po lane už na 3 kon­ti­nen­toch- v horách, na ľadovci, v púšti, na úte­soch či pod vodo­pá­dom. Pre­šla sa aj na Tren­čian­skom hrade a ochotne pomá­hala aj účast­ní­kom TEDx-u, ktorí si slack­line chceli vyskú­šať. Dokonca aj náhod­ným oko­lo­idú­cim.:)

DCIM101GOPROG0794108.DCIM101GOPROG1444296.DCIM101GOPROG1494301.

Súčas­ťou kaž­dého blogu bolo aj video so zahra­nič­ným reč­ní­kom s titul­kami. Jeden bol odbor­ní­kom na zvuk, ktorý pro­stred­níc­tvom hla­so­vých cvi­čení a tri­kov demon­štruje ako sa vyjad­ro­vať, aby nás oko­litý svet nie­len počú­val, ale aj pocho­pil. Ďalej sme mali mož­nosť načú­vať bio­lo­gičke, kto­rej naj­väč­šou váš­ňou je bio­akus­tika a voľne žijúce kosatky a del­fíny. Mňa osobne naj­viac zau­jal James Veith. Pri ňom sa celá sala len natria­sala od smie­chu, lebo je kom­bi­ná­ciou skve­lého roz­prá­vača a inte­li­gent­ného člo­veka so zmys­lom pre humor.

Už ste sa zamys­leli nad tým, čo by sa stalo, keby ste odpí­sali na spam namiesto toho, aby ste ho bez rozmyslu hodili do koša? Pozri si nasle­du­júce video a rad­šej pri ňom nič nepi, nejedz, keď to nech­ceš mať na moni­tore.:)

Medzi blokmi boli pri­bližne hodi­nové pauzy, počas kto­rých si sa roz­hodne nenu­dil ani neča­kal. Buď si sa pus­til do reči s ostat­nými účast­níkmi alebo spí­kermi alebo si skú­sil niečo z boha­tej ponuky “rezo­nan­cie zážit­kov”.

Každý mohol pri­dať ruku k dielu.

DCIM101GOPROG1014139.ted

Vychut­nať si prí­rodné čaje z celého sveta.

DCIM101GOPROG0974134.DCIM101GOPROG1064144.

Dať si niečo sladké po zub s miest­nou čerstvo pra­že­nou kávič­kou.

DCIM101GOPROG1164267.DCIM101GOPROG1184269.

Mohli sme sa zúčast­niť súťaže “Šír to ďalej” o lís­tok na TEDx­Tren­čín 2017.

DCIM101GOPROG0764094.DCIM101GOPROG0914128.

Každý si vybral obá­ločku, kde našiel “žuvač­kovú teto­vačku” a krátky inšpi­ra­tívny citát, ktorý mal odfo­tiť a s #tedx­tren­cin zave­siť na svoju sociálnu sieť.

Ja som si našla odkaz : “Nebojte sa, báť sa.” a krásne papie­rové lie­ta­dielko, ktoré mi dúfam ešte dlho nezle­zie.

DCIM101GOPROG0944131.

Pred­nášky si si mohol dať aj takto nejak.:)

DCIM101GOPROG1614313.DCIM101GOPROG1634315.

Alebo aj takto. Všetci sme sa zmes­tili, ale na tuli­vaky bolo treba chvíľu strieh­nuť.

DCIM101GOPROG0694055.DCIM101GOPROG0744090.DCIM101GOPROG1704322.

Mohli sme si potré­no­vať zmysly pri pexese na dotyk. Úprimne, veľmi nás to bavilo, ale keby sme to chceli dohrať do víťaz­ného konca, trvalo by to mini­málne celú jednu sek­ciu.

DCIM101GOPROG1094152.

Poča­sie vyšlo na výbornú. Vonku si si mohol spra­viť 360 stup­ňovú fotku s výhľa­dom, hra­dom a múd­rymi tabuľ­kami.

DCIM101GOPROG1364288.

Poklá­bo­siť s ostat­nými účast­níkmi pri domá­cich špe­cia­li­tách za pod­mazu gita­ristu alebo len si tak chil­lo­vať na tráve.

DCIM101GOPROG1234274.DCIM101GOPROG1314283.14527396_10210664177139726_923932694_n

V ume­lec­kej sek­cii vystú­pil Ras­ti­slav Belko hrou na Hand­pane. Nezvy­čajný, no záro­veň uchu laho­diaci zvuk rezo­no­val celou kon­fe­ren­ciou a za svoje vystú­pe­nie zožal jeden z najin­ten­zív­nej­ších potles­kov.

DCIM101GOPROG1284280.

Po skon­čení tre­tieho bloku vyšli na pódium všetci reč­níci, orga­ni­zá­tori a dob­ro­voľ­níci. Je úžasné, že sa nájde toľko dob­ro­voľ­ní­kov a inšpi­ra­tív­nych osob­ností, ktorí prídu, bez nároku na hono­rár, a vytvo­ria spo­ločne niečo podobné. Nazvala by som to “ins­tant­nou inšpi­rá­ciou”. Môžeš tam ísť s hoci­jak vlaž­ným prí­stu­pom. TEDx ťa vtiahne, ovplyvní a do sveta vypustí tro­chu zme­ne­ného. Mini­málne s otvo­re­nej­šou mys­ľou.

DCIM101GOPROGOPR4332.

Po toľ­kých nových poznat­koch, si treba tro­chu vyven­ti­lo­vať hlavu. Začala after­party s lahod­ným pezin­ským vínom od Fareb­ného vinár­stva a keba­bom z Keba­bizne. Účast­níci mohli do noci rozo­be­rať a zdie­ľať svoje dojmy z akcie. Star­ti­tup nechý­balo.:)

14518225_10210664176899720_1920898290_nDCIM101GOPROGOPR4326.DCIM101GOPROGOPR4349.DCIM101GOPROGOPR4356.DCIM101GOPROGOPR4357.DCIM101GOPROGOPR4367.

Už teraz sa teším na budúci roč­ník. Zúčas­niť sa TEDx kon­fe­ren­cie je naozaj skvelá myš­lienka, hodná šíre­nia.

Foto: Mar­tina Dit­ri­chová zdroj titul­nej foto:facebook

Foto­gra­fie boli zho­to­vené Niko­nom.

Pridať komentár (0)