Four­squ­are pre­ko­páva svoju appku

Šandi / 27. júla 2014 / Business

Four­squ­are zme­nil spô­sob pri­hla­so­va­nia sa z loká­cií. Od pred­včera sa uŽ “ček­nete” jedine z novej apli­ká­cie s náz­vom Swarm. Podľa úda­jov poskyt­nu­tých pre­vádz­ko­va­te­ľom služby majú apli­ká­ciu v mobile už viac ako tri štvr­tiny uží­va­te­ľov Fou­squ­are.

Autori sa v minu­losti roz­hodli dopo­ru­čo­va­nie miest odde­liť od pri­hla­so­va­nia z toho dôvodu, že bolo využí­vané malým per­cen­tom uží­va­te­ľov. Špe­cia­li­zo­vané apli­ká­cie preto podľa nich dávajú zmy­sel, nech už si o tom mys­líte čokoľ­vek. Fou­squ­are ďalej mení logo, aby tých zmien nebolo málo. Služba sa chce znovu vryť do pove­do­mia uží­va­te­ľov, ten­to­raz s filo­zo­fiou dvoch apli­ká­cií.

S tým by logo malo pomôcť. Výhľa­dovo sa služba naučí niečo o vás. Prí­padne bude na základe vašich pre­fe­ren­cií zobra­zo­vať tie správne pod­niky a miesta. Nie všetci na rov­na­kom mieste preto po otvo­rení Fou­squ­are uvi­dia to isté. Ak si nain­šta­lu­jete obe apli­ká­cie, budú spo­lu­pra­co­vať. Inými slo­vami sa vo Fou­squ­are opäť objaví tla­čidlo na pri­hlá­se­nie sa z loká­cie.

Jedna novinka sa týka kon­krétne Swarm. Za nie­koľko týž­dňov totiž dorazí variant apli­ká­cie pre Win­dows Phone. Do tej doby sa môžete stále pri­hla­so­vať z apli­ká­cie Fou­squ­are.

Zdroj: techc­runch

Pridať komentár (0)