Four­squ­are pre­ko­pá­va svo­ju app­ku

Šandi / 27. júla 2014 / Business

Four­squ­are zme­nil spô­sob pri­hla­so­va­nia sa z loká­cií. Od pred­vče­ra sa uŽ “ček­ne­te” jedi­ne z novej apli­ká­cie s náz­vom Swarm. Pod­ľa úda­jov poskyt­nu­tý­ch pre­vádz­ko­va­te­ľom služ­by majú apli­ká­ciu v mobi­le už viac ako tri štvr­ti­ny uží­va­te­ľov Fou­squ­are.

Autori sa v minulosti rozhodli doporučovanie miest oddeliť od prihlasovania z toho dôvodu, že bolo využívané malým percentom užívateľov. Špecializované aplikácie preto podľa nich dávajú zmysel, nech už si o tom myslíte čokoľvek. Fousquare ďalej mení logo, aby tých zmien nebolo málo. Služba sa chce znovu vryť do povedomia užívateľov, tentoraz s filozofiou dvoch aplikácií.

S tým by logo malo pomôcť. Výhľadovo sa služba naučí niečo o vás. Prípadne bude na základe vašich preferencií zobrazovať tie správne podniky a miesta. Nie všetci na rovnakom mieste preto po otvorení Fousquare uvidia to isté. Ak si nainštalujete obe aplikácie, budú spolupracovať. Inými slovami sa vo Fousquare opäť objaví tlačidlo na prihlásenie sa z lokácie.

Jedna novinka sa týka konkrétne Swarm. Za niekoľko týždňov totiž dorazí variant aplikácie pre Windows Phone. Do tej doby sa môžete stále prihlasovať z aplikácie Fousquare.

Zdroj: techcrunch

Pridať komentár (0)