Fpt Slo­va­kia opäť hľadá zamest­nan­cov. Možno práve Teba.

Rišo Néveri / 2. marca 2016 / Zo Slovenska

Pri­chá­dza Big Head! Je to veľký IT makač, ktorý hľadá nových ľudí. Nie­len ITč­ká­rov, pokojne aj ľudí od peňazí či per­so­na­lis­tov. Nie si to práve Ty? Think IT!

Začnime od regi­ónu. Fpt Slo­va­kia sídli v met­ro­pole východu, v Koši­ciach. Takže ak žiješ nie­kde po blízku alebo sa chceš na východ vrá­tiť domov, čítaj ďalej! Alebo ak hľa­dáš nové zamest­na­nie, Fpt Slo­va­kia má pre Teba dvere otvo­rené. Voľné sú pozí­cie na odde­le­niach app­li­ca­tion deve­lop­ment, con­sul­ting & sup­port, tes­ting, pro­ject mana­ge­ment, per­so­nál­nom alebo finanč­nom.

b5295103-2656-4966-9661-195a82ea4503

Ak prí­deš a zamest­náš sa, nebu­deš prvý! Fpt Slo­va­kia oslo­vila už mno­hých pred Tebou. Minulý rok si aj vďaka pro­jektu “PLAY IT — Pre­saď sa IT [aj ty]” našlo prácu tak­mer 50 nových IT- a non-IT-čka­rov. Práve pre úspech minu­lo­roč­nej kam­pane pri­chá­dza spo­loč­nosť s novou. Jej tvá­rou je Big Head, FPT IT guru, makač, ktorý sa riadi hes­lom “Think IT”. Hes­lom Think IT to žije aj vo firme. Nejde iba o slo­gan novej komu­ni­ká­cie, ale aj o mes­sage celého brandu Fpt Slo­va­kia v jej ďal­šej práci a sme­ro­vaní.

A tá má teda namie­rené vysoko! Aspoň to tvrdí Róbert Pac­kaň, špe­cia­lista pre komu­ni­ká­ciu v FPT: “Minulý rok sa nám sta­no­vené ciele spo­loč­nosti poda­rilo napl­niť. Ambí­ciou kor­po­rát­neho plánu do roku 2020 je gene­ro­vať tržby v objeme 1 mld. USD a zamest­ná­vať 30 tis. zamest­nan­cov na celom svete. Aj naše plány v Koši­ciach na tento rok sú sta­no­vené cti­žia­dos­tivo, s čím súvisí potreba tvorby nových pra­cov­ných miest.”

8f9ed5bd-1019-4ccb-9b11-72dffe8e45a5

Fpt Slo­va­kia už dlho­dobo ponúka sta­bilné pra­covné miesta s mož­nos­ťou pro­fes­ného rastu a neus­tá­leho napre­do­va­nia. Aaa­a­ale, lákať by Ťa mohla aj kva­lita pra­cov­ného pro­stre­dia! Veď nie je jedno, kde trá­viš drvivú väč­šinu dňa, nie? FPT nedávno zís­kala oce­ne­nie v súťaži Zdravá firma v kate­gó­rii Naj­lepší nová­čik. V odbor­nej porote sedeli ľudia z Minis­ter­stva zdra­vot­níc­tva SR, zo slo­ven­ského WHO, z Falck SK a roz­liční HR ľudia, ktorí fakt vedia, ako to vo fir­mách vyzerá. 

A títo všetci sa zhodli na tom, že FPT je nad prie­me­rom. Tak naprí­klad ľudia v FPT majú v budove oddy­chové zóny. Takže ak si chcú oddých­nuť, tak počas dňa majú kde na nejaký ten čas úplne zre­se­to­vať. Alebo chceš pra­co­vať viac z domu? Žia­den prob­lém. Firma si svo­jich ľudí váži, a preto orga­ni­zuje rôzne interné eventy tak, aby košický FPT-eri mali vyvá­žený osobný a pra­covný život. Veď k tomu hádam chceme všetci sme­ro­vať, nie? Viac o Zdra­vej firme a spo­mí­na­nom oce­není náj­deš tu.

Čo mys­líš, práca s ambí­ciami a v pro­stredí, ktoré pod­po­ruje ich napĺňa­nie, by mohla byť cel­kom prí­jemná zmena, nie? Prídi a stretni FPT a Big Heada v Koši­ciach už budúci týž­deň — 9. 3. 2016 na AmCham Job Fair v Double Tree by Hil­ton alebo neskôr, 15. a 16. 3. 2016, na Dňoch prí­le­ži­tostí v kniž­nici TUKE. Tam sa dozvieš viac a možno sa aj zamest­náš s víziou kraj­ších a zdrav­ších zaj­trajš­kov. Think IT! :)

Pridať komentár (0)