FPT Slo­va­kia Sum­mer School – IT Giganti učia mladé talenty

Marek Lavčák / 8. jún 2015 / Tools a produktivita

Počas príp­rav Košic­kého Star­tup víkendu som sa spoz­nal s ľuďmi z firmy FPT Slo­va­kia. Zau­jal ma pre­dov­šet­kým ich živý záu­jem o star­tupy na východ­nom Slo­ven­sku.

V dlhých dis­ku­siách sme sa dozve­dali vzá­jomne kopec zau­jí­ma­vých vecí, z kto­rým ma naj­viac zau­jal kon­cept Sum­mer School, čo je vlastne event veľmi podobný Star­tup Wee­kendu, avšak omnoho inten­zív­nejší a roz­lo­žený na 5 dní, počas kto­rých sa štu­denti vyso­kých škôl učia ako vybu­do­vať tech­no­lo­gický star­tup s pomo­cou zamest­nan­cov FPT Slo­va­kia a kapa­cít z odboru IT a pod­ni­ka­nia pre­dov­šet­kým z východ­ného Slo­ven­ska. Tento rok sa spúšťa už piaty roč­ník FPT Sum­mer School a dopo­siaľ bol každý roč­ník úspeš­nejší ako ten pre­došlý. Na moje otázky odpo­ve­dali Jozef (Dodan) Vojtko – Odborný garant Sum­mer School a Róbert Pac­kaň – Pro­jek­tový mana­žér Sum­mer School.

Ako a kedy vznikla myš­lienka pro­jektu Sum­merS­chool?

D: Tak na ten nápad resp. myš­lienku si pamä­tám veľmi dobre a živo. Bolo to v roku 2010, keď som roz­bie­hal nový pro­jekt pre UK. Mal som však prob­lém s nedos­tat­kom ľudí.

Pri jed­nej z obed­ňaj­ších pre­stá­vok v parku som uvi­del reklamný nápis „Try before buy“ a vtedy ma napa­dol celý kon­cept let­nej školy. Vytia­hol som papier a za 30 minút som mal kon­cept hotový. Následne, po návrate do firmy som to poslal na vede­nie, dostal „GO“ a pro­jekt mohol začať.

Mimo­cho­dom, v ten deň bol na UK netra­dične krásny slnečný deň – asi ma osvie­tilo:) .

Aké boli začiatky? Koľko tímov sa pri­hlá­silo, ako rea­go­vala verej­nosť a aké boli výsledky prvého roč­níka?

Tým, že pro­jekt bol svojho času výni­močný (mini­málne na východe SR), odozva naň bola vyni­ka­júca. Prvý roč­ník sme mali 35 štu­den­tov VŠ, pri­čom 10-tich z nich sme rovno po ukon­čení pro­jektu zobrali do firmy + 2 štu­den­tom sme pomá­hali s dip­lo­mo­vými prá­cami. Obsa­hovo bola letná škola posta­vená na témach úzko pre­po­je­ných na prax, ktoré boli roz­de­lené do jed­not­li­vých blo­kov. Meto­dicky išlo o mix works­ho­pov a rôz­nych úloh, pri­čom sme sa sna­žili simu­lo­vať reálnu prax vo firme, tj. štu­denti pra­co­vali v tímoch a pod.

Ako rea­go­vali štu­denti a Vaši zamest­nanci na tento pro­jekt v čase jeho rea­li­zá­cie? Neboli to prí­liš for­málne stret­nu­tia?

Začnem našimi zamest­nan­cami – títo na pro­jekt rea­go­vali per­fektne. U nie­kto­rých som videl obrov­ské nasa­de­nie, anga­žo­va­nosť a nad­še­nie. A štu­denti? Na základe úst­nych aj písom­ných feed­bac­kov vieme, že aj ich reak­cie boli pozi­tívne. Oce­ňo­vali hlavne nefor­málny prí­stup ško­li­te­ľov = našich zamest­nan­cov, šancu spoz­nať život vo firme a samoz­rejme mož­nosť dozve­dieť sa aj o pro­jek­toch a nových tech­no­ló­giách, na kto­rých pra­cujú naši ľudia.

S akými oblas­ťami pro­jektu mali štu­denti naj­väč­šie prob­lémy? Pomohli ste im ich odstrá­niť?

Nakoľko ide o tak­mer reálnu simu­lá­ciu života vo firme, štu­denti mali prob­lém zvyk­núť si na celo­denné nasa­de­nie (“makačku”:) ). V nie­kto­rých tímoch nie vždy “kla­pala” spo­lu­práca medzi IT a non-IT štu­dentmi. Nie­kedy sa vyskytli aj prob­lémy so samot­nou ana­lý­zou úloh alebo integ­rá­ciou navrho­va­ných rie­šení do sys­té­mov a pod., ale išlo skôr o výnimky.

A či sme štu­den­tom pomohli ich prob­lémy odstrá­niť? Samoz­rejme. Na Sum­merS­chool sú nasa­dzo­vaní naši naj­lepší odbor­níci, pri­čom via­cerí z nich majú aj lek­tor­ské alebo peda­go­gické skúsenosti.…a to asi hovorí za všetko. :)

Čo Vás pre­sved­čilo o tom, že sa v pro­jekte oplatí pokra­čo­vať aj ďalej?

D: Boli to hlavne pozi­tívne reak­cie od účast­ní­kov. Bez nich a bez ich spät­nej väzby takýto typ pro­jek­tov resp. akcií nemá zmy­sel robiť.

R: Minulý rok (4. roč­ník) bol do urči­tej miery pre­lo­mový. Po 3-och úspeš­ných rea­li­zá­ciách v rokoch 2010 — 13, kedy firma výrazne rástla a teda tu bola aj potreba náboru a výberu absol­ven­tov, prišla zmena. Tak ako to býva, zmena maji­te­ľov spo­loč­nosti pri­niesla určitú dávku neis­toty. Tiež sme sa zamýš­ľali, ako a kde letnú školu posu­núť a zatrak­tív­niť pre cie­ľovú sku­pinu. Výsled­kom bola výrazná zmena jej kon­ceptu, meto­diky a do veľ­kej miery aj obsahu. Inšpi­ro­vali sme sa meto­di­kou Busi­ness Model Can­vas, ktorá sa často využíva počas star­tup súťaží. V pod­state sme nade­sig­no­vali lepší, pre účast­níka výrazne prí­nos­nejší a „bohatší“startup týž­deň:).

Účast­níci pra­cujú od začiatku do konca v tímoch, vyví­jajú iba tech­no­lo­gické pro­jekty. Počas 5-tich dní pre­chá­dzajú od „idea-making“ pro­cesu, cez IT deve­lop­ment, tes­ting až po mar­ke­ting a pre­daj svojho star­tupu. Naši lek­tori / men­tori ich v pod­state „len“ spre­vá­dzajú a usmer­ňujú počas ich tvo­ri­vej čin­nosti. Výsled­kom ich práce sú záve­rečné pre­zen­tá­cie pred odbor­nou komi­siou. To je „core“ let­nej školy, ale to nie je všetko:). Prog­ram je dopl­nený o ranné pane­lové dis­ku­sie s exter­nými hos­ťami, pri­čom ide o ľudí, ktorí pôso­bia úspešne v našej IT komu­nite (Jozef Ondáš, Peter Šol­tés a pod.). Poobede je prog­ram dopl­nený o krátke tzv. IT talks našich senior deve­lo­pe­rov. K tomu ešte pri­rá­tajte tea­bu­il­din­gové akti­vity ako bowling, gri­lo­vačka… a to všetko forf ree. Treba k tomu ešte niečo dodať? :)

Pokra­ču­jete s pro­jek­tom aj tento rok? Aké sú Vaše oča­ká­va­nia?

D: Áno, pokra­ču­jeme. Tento roč­ník sa usku­toční v dňoch 6.-10. júla 2015 v pries­to­roch našej spo­loč­nosti. Všetky potrebné infor­má­cie náj­dete na našej FB stránke — Fpt Slo­va­kia Sum­merS­chool. A naše oča­ká­va­nia? Spoz­nať mladé talenty, zau­jať ich, ponúk­nuť im zau­jí­mavú prácu a dať im šancu kari­érne vyrásť.

R: Záro­veň je našim cie­ľom pod­po­riť aj takouto for­mou náš región a komu­nitu, a v nepo­sled­nom rade dať jasný sig­nál, že sa zme­nou na Fpt­Sum­merS­chool nič nemení, práve naopak. Pri­ne­sieme ešte lepší záži­tok pre účast­ní­kov.

Pod­po­rili ste balí­kom kon­zul­tá­cií aj košický star­tup­we­e­kend, išlo o podobnú formu vzde­lá­va­nia?

R: Napriek tomu, že meto­dicky ide o podobnú formu, našou let­nou ško­lou ideme viac „do hĺbky“, a to po všet­kých sme­roch. Okrem práce v tímoch na samot­nom star­tupe, dostáva účast­ník vysokú pri­danú hod­notu cez rôzne akti­vity. Infor­má­cie a skú­se­nosti, ktoré dokáže zís­kať počas pane­lo­vých dis­ku­sií alebo IT talks, oveľa osob­nejší prí­stup men­to­rov a v nepo­sled­nom rade aj väč­šia časová dotá­cia, hovo­ria za všetko. Mys­lím si, že pre štu­den­tov alebo absol­ven­tov IT ide o for­mát, ktorý v našom regi­óne nepo­núka žiadna iná spo­loč­nosť. Čo k tomu dodať? Tešíme sa na teba, príď medzi nás začiat­kom júla. :)

D: Som toho názoru, že všetci sme „na jed­nej lodi“ resp. súčas­ťou IT komu­nity. A som rád, že Fpt Slo­va­kia, pod­po­ruje aj takýmto spô­so­bom mladé talenty. 

Pridať komentár (0)