Fran­cúz­sku tele­víznu show nahrá­vali na iPhone 6

Denis Rábek, thinkapple.sk / 3. júla 2016 / Tech a inovácie

Pred nie­koľ­kými dňami bola vo Fran­cúz­sku odvy­sie­laná zábavná TV show. Na tom by nebolo nič zvláštne. Počas natá­ča­nia však nastala neoča­ká­vaná situ­ácia. V nahrá­va­com štú­diu vypa­dol elek­trický prúd, a preto réžia vymys­lela zau­jí­mavý plán B. Pou­žili iPhone.

Keďže iPhony sú známe svo­jím rých­lym vybí­ja­ním počas nahrá­va­nia, réžia nech­cela nič ris­ko­vať, a tak pou­žila malú externú nabí­jačku. Na kva­lite videa je vidieť roz­diel. Naj­väč­ším prob­lé­mom bola sta­bi­li­zá­cia, keďže mode­rá­tor bol zvyk­nutý na pro­fe­si­onálnu kameru s poriad­nym sta­bi­li­zá­to­rom. Ten, bohu­žiaľ, iPhone 6 (na roz­diel od plus­ko­vých ver­zií iPho­nov, ktoré majú malý optický sta­bi­li­zá­tor) nemá.

Napriek tomu sa zdá, že iPhone zvlá­dol nato­čiť celú show veľmi dobre, a to aj po zvu­ko­vej stránke.

thinkApple_banner

zdroj: thinapple.sk, zdroj titul­nej foto­gra­fie: appleinsider.com

Pridať komentár (0)