Futu­ris­tický head-set pre­loží psie myš­lienky do ľud­skej reči

Veronika Švecová / 23. júla 2015 / Tech a inovácie

Už sto­ro­čia sa ľudia pokú­šajú komu­ni­ko­vať s ich psími spo­loč­níkmi pomo­cou prí­ka­zov, gest alebo doha­dov. Len nedávno tím dizaj­né­rov z komu­nity Nor­dic Society for Inven­tion and Dis­co­very vyna­šiel No More Woof. Ide o psí head-set, ktorý dokáže rozo­znať vlne­nie v psom mozgu a pre­lo­žiť ho do ľud­skej reči. 

Budúc­nosť psích dopl­n­kov?

Ochranné oku­liare pre psov, psie goliere a svet­ríky sa stali dopl­n­kami minu­losti. No More Woof pou­žíva EEG sen­zory na moni­to­ro­va­nie moz­go­vého vlne­nia psov. Ako­náhle sa určité typy vlne­nia repre­zen­tu­júce únavu, hlad alebo nad­še­nie v mozgu u psa obja­via, head-set ich zachytí.Táto infor­má­cia je potom odo­slaná do mik­ro­po­čí­tača, ktorý ju spra­cuje a pre­loží.

Myš­lienku domá­ceho maz­ná­čika si vypo­ču­jete v anglič­tine cez repro­duk­tor umiest­nený na boku sústavy. Head-set je schopný rozo­zná­vať aj moz­gové vlne­nie podobné ľud­skej zve­da­vosti, v momen­toch, keď pes zachytí novú tvár.

227% na Indie­gogo

No More Woof je dostupný v micro, štan­dard­nom a prvo­tried­nom pre­ve­dení. Každý z mode­lov dokáže roz­poz­ná­vať štyri základné myš­lien­kové vzory. Pro­jekt bolo možné pod­po­riť aj cez cro­wd­fun­din­govú kam­paň na Indie­gogo.

No More Woof v kam­pani rai­sol dva krát viac pros­tried­kov, než tím potre­bo­val na vývoj (namiesto žia­da­ných 10 000 dolá­rov zís­kal pro­jekt viac než 22 000) a pod­po­ro­va­te­lia mohli zís­kať head-set micro model len za 65 dolá­rov. Ako sami vývo­jári uvá­dzajú v kam­pani, pod­po­ro­va­te­lia zís­ka­vajú pro­dukt, ktorý možno nebude per­fektný. Satis­fak­ciou však môže byť, že sa stá­vajú prie­kop­níkmi na poli ľud­sko-zvie­ra­cej komu­ni­ká­cie.

Bilin­gválne rodiny, umelé kon­ča­tiny, tré­ningy

Vývo­jový tím z Nor­dic Society for Inven­tion and Dis­co­very verí, že v budúc­nosti bude ich kon­ver­tor schopný pre­lo­žiť psiu reč do via­ce­rých jazy­kov, umož­niť oboj­strannú komu­ni­ká­ciu, kon­tro­lo­vať umelé kon­ča­tiny a byť neod­de­li­teľ­nou súčas­ťou tré­nin­gov psov. Aj keď je ešte No More Woof vo vývoji, môže byť prvým kro­kom k bez­ba­ri­é­ro­vej komu­ni­ká­cii s tvo­jim milá­či­kom. Mini­málne máš šancu zis­tiť, kedy je čas ísť na pre­chádzku, ešte pred­tým než všetko skončí na koberci. 

Ostáva už len dúfať, že podobný head-set vyro­bia aj pre mačky. Možno by išlo o ešte zlo­ži­tej­šiu tech­no­ló­giu. Milov­níci mačiek to určite potvr­dia, ale škála emó­cií a nálad našich mača­cích kama­rá­tov je obrov­ská a maji­teľ sa v nej ľahko stratí. Alebo viete čo? Rad­šej nie. Vypo­čuť si z toho slú­chadla: „Hej, otrok, nakŕm ma,“ by síce možno bolo prav­divé, ale kto by to chcel počuť? Uvi­díme čo pri­ne­sie budúc­nosť našim pre­ši­ba­nej­ším zvie­ra­cím spo­loč­ní­kom.

Zdroje: Indiegogo.com

Pridať komentár (0)