Futu­ris­tický Xia­omi Mi MIX dora­zil na Slo­ven­sko!

Patrik Tarics / 13. november 2016 / Tech a inovácie

Po pred­sta­vení bez­rá­mi­ko­vého smart­fónu Xia­omi Mi MIX bola azda naj­dis­ku­to­va­nej­šou otáz­kou jeho dostup­nosť. Z počiatku nik netu­šil, koľko kusov tohto exklu­zív­neho kusu elek­tro­niky zavíta medzi spot­re­bi­te­ľov. Napriek tomu, že spo­loč­nosť dokáže mesačne vyro­biť iba obme­dzený počet 10 000 kusov, však ospe­vo­vaná novinka pri­chá­dza aj k nám na Slo­ven­sko.

Prv než sa pozrieme na „slo­ven­skú“ cenu, pri­po­me­nieme si všetky špe­ci­fi­ká­cie tohto výni­moč­ného phab­letu. Na jeho pred­nej strane sa rozp­res­tiera roz­merný 6,44-palcový IPS disp­lej s roz­lí­še­ním 2048 x 1080 pixe­lov, ktorý je však osa­dený do tela s roz­mermi dneš­ných 5,5-palcových zaria­dení. Predná sel­fie kamera je netra­dične umiest­nená na spod­nej strane, pri­čom dosa­huje roz­lí­še­nie 5 MPx. Fak­tom je, že zobra­zo­vací panel zaberá až 91,3 % pred­nej plo­chy, čo zaprí­či­nilo pou­ži­tie via­ce­rých nových tech­no­ló­gií. Dostalo sa tak na ultra­zvu­kový pro­xi­mity sen­zor a kla­sický hovo­rový repro­duk­tor bol nahra­dený špe­ciál­nou pie­zo­elek­tric­kou tech­no­ló­giou, ktorá pomo­cou meniča kon­ver­tuje elek­trické sig­nály na mecha­nickú ener­giu.

xiaomi-mi-mix-drop-testxiaomi-mi-mix-na-slovensku3

Nád­herný je okrem pred­nej strany aj cel­kový dizajn prí­stroja, o ktorý sa posta­ral naj­zná­mejší fran­cúz­sky dizaj­nér Phi­lipp Starck. Xia­omi Mi MIX sa tak vyzna­čuje ostrými líniami s mini­ma­lis­tic­kými prv­kami, či poriad­nou dáv­kou ele­gan­cie. Po kon­štrukč­nej stránke pote­šia hod­notné kera­mické mate­riály, z kto­rých bol smart­fón vyro­bený a v pré­mi­ovej ver­zii netra­dične zaujme aj 18 kará­tové zlato. To bolo pou­žité pri obrube zadného 16 MPx foto­apa­rátu a ske­nera odtlač­kov prs­tov, ktorý sa tak­tiež nachá­dza na zadnej strane. Po obvode prí­stroja náj­deme tiež rever­zi­bilný USB Type-C konek­tor a, našťas­tie, mys­lelo sa aj na 3,5 mm audio jack.

xiaomi-mi-mix-na-slovensku1xiaomi-mi-mix-na-slovensku

Po stránke špe­ci­fi­ká­cií sa jedná o hotové mon­štrum. Naz­na­čuje to 4-jad­rový Kryo pro­ce­sor Snapd­ra­gon 821. Ten dosa­huje takt na úrovni 2,35 GHz a pri gra­ficky nároč­ných situ­áciách mu dopo­máha akce­le­rá­tor Adreno 530. Na Slo­ven­sko zaví­tali obe pamä­ťové ver­zie, kon­krétne sa jedná o ver­ziu so 4 GB RAM pamäte a 128 GB inter­ným úlo­žis­kom, pri­čom vylep­šená ver­zia dostala do vienka 6 GB RAM a obrov­ské 256 GB úlo­žisko. Do tela hru­bého nece­lých 8 mili­met­rov sa výrob­covi poda­rilo vtes­nať tiež ohromnú 4400 mAh baté­riu, ktorá sa aj napriek roz­mer­nej­šiemu disp­leju postará o nad­prie­mernú výdrž na jedno nabi­tie. Pod­po­ro­vané je aj rých­lo­na­bí­ja­nie Qual­comm Quick Charge 3.0.

xiaomi-mi-mix-vypredany-do-10s-2

Men­ším nedos­tat­kom je absen­cia 800 MHz LTE frek­ven­cie, avšak, tento neduh je naplno kom­pen­zo­vaný exklu­zi­vi­tou samot­ného prí­stroja. V jeho výbave náj­deme aj NFC, VoLTE či Dual­SIM fun­kci­ona­litu. Čereš­nič­kou ne torte je sys­tém Android 6.0 Marsh­mal­low, ktorý je obo­ha­tený o nad­stavbu MIUI 8. Obe pamä­ťové ver­zie boli zara­dené do ponuky zatiaľ jedi­ného slo­ven­ského e-shopu. Cena však roz­hodne nemilo prek­vapí, nakoľko pré­mi­ová ver­zia svo­jou cenou ata­kuje suve­rénne najd­rah­šie smart­fóny an trhu Ak teda máte v peňa­ženke naz­vyš 1199 €, naj­vý­kon­nej­šia ver­zia s 18 kará­to­vým zla­tom môže byť vaša. Lac­nejší variant Xia­omi Mi MIX bez tohto ušľach­ti­lého kovu so 128 GB úlo­žis­kom a 4 GB RAM vyjde na 876 €.

fony_banner

zdroj: fonyzciny.startitup.sk

Pridať komentár (0)