Fyzika platí aj na star­tupy. Takto vypo­čí­taš rých­losť rastu star­tupu

Kristína Šuvadová / 15. februára 2016 / Tools a produktivita

Je tvoj star­tup dosta­točne rýchly? Pozri si pár dob­rých pra­vi­diel, ktoré nefun­gujú len vo fyzike, ale môžu cel­kom dobre zafun­go­vať aj na tvo­jom star­tupe.

Vo fyzike platí vše­obecne známe pra­vidlo — ak chce nejaké teleso pre­ko­nať zem­skú prí­ťaž­li­vosť, musí pre­le­tieť pomy­sel­nou hra­ni­cou gra­vi­tač­ného poľa rých­los­ťou mini­málne 11,2 km za sekundu. Ak by letelo pomal­šie, nedo­le­telo by ďaleko. Gra­vi­tačná sila by bola sil­nej­šia a teleso by sa rozt­ries­kalo hneď po páde na zem. Bojíš sa toho, že tak “dopadne” aj tvoj star­tup? Neboj nič, ak bude dosť rýchly, nestane sa to.

Star­tu­pový model rých­losti

Každý star­tup má svoju vlastnú rých­losť. Vo fyzike zna­mená rých­losť prej­de­nie neja­kého úseku za určitý čas. Pre star­tupy by to mohol byť pokrok, ktorý sti­hol spra­viť — vyde­lený časom.

fyzika TIT

foto: wojtekskalski.com

Urče­ním star­tu­po­vej rých­losti môžeme určiť aj ROI (návrat z inves­tí­cie) star­tupu.

Samoz­rejme, pri spus­tení nového pro­jektu budeš poci­ťo­vať veľkú neis­totu. Pri kaž­dom kroku budeš váhať, či to bol dobrý, alebo zlý krok a vo väč­šine prí­pa­dov, to bohu­žiaľ bude ten zlý. Ale trpez­li­vosť ruže pri­náša.

A teraz malý vzo­rec. Na výpo­čet šance uspieť, vyná­sob oča­ká­vaný úspech s jeho reál­nou šan­cou a vydeľ to časom, ktorý na jeho dosia­hnu­tie budeš potre­bo­vať. Ak si sa v tom už teraz stra­til, pozri sa rad­šej na obrá­zok.

Fyzika1

foto: wojtekskalski.com

Dobrá správa je, že hlavne ty máš veľký vplyv na rých­losť tvojho star­tupu. Cesta k úspe­chu sa skladá z času, ktorý inves­tu­ješ do jeho vývoja a z času, ktorý mu venu­ješ po vývoji.

Ako sa však hovorí, všetko s mie­rou. Ak ti skú­ša­nie men­ších zmien na pro­dukte zabe­rie viac času, než pár hodín, mal by si vyskú­šať zmenu prí­stupu. Pre­staň vše­tok čas inves­to­vať na vývoj a sústreď sa rad­šej na iné veci, ako naprí­klad uve­de­nie pro­duktu do pove­do­mia ľudí, nech o tvo­jom dob­rom nápade aj nie­kto vie.

Exis­tuje niečo, čím by si ešte viac zvý­šil šancu na úspech svojho star­tupu? Jasné, že áno. Začni s naj­väč­šími poten­ciál­nymi úspechmi. Sústreď sa na ich dosia­hnu­tie a poriadne pre­mysli každý jeden krok, ktorý ťa k nim pri­blíži. Tiež si ber prí­klad z pred­chá­dza­jú­cich chýb a vyva­ruj sa im. A opatrne so spo­lúp­rá­cou s veľ­kými fir­mami. Pred­sta­vujú síce rých­lejší úspech, ale v sku­toč­nosti ťa budú obme­dzo­vať a spo­ma­ľo­vať.

Fyzika2

foto: wojtekskalski.com

Ešte zopár dob­rých rád:

  1. Zmenši vývo­joví cyk­lus na hodiny, nie týždne.
  2. Nemysli si, že budeš vedieť pred­ví­dať výsledky. Sú totiž nepred­ví­da­teľné.
  3. Neblo­kuj svoje nápady. Ak nejaký dosta­neš, okam­žite ho všet­kým pred­stav a začni sa mu veno­vať.
  4. Neus­tále sa uč a zdo­ko­na­ľuj.
  5. Roz­deľ veľké pro­jekty na malé jed­not­livé kroky. Nerieš všetko naraz, v opač­nom prí­pade ťa to bude len spo­ma­ľo­vať.

A na záver, nie všetko musí vždy fun­go­vať podľa fyziky a podľa neja­kých pra­vi­diel. Neve­nuj im preto až prí­liš veľa času a pri­márne sa sústreď na rých­losť svojho pro­jektu.

Startup

foto: smallbiztechnology.com

Zdroj: medium.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: washington.edu

Pridať komentár (0)