Galaxy poráža iPhone. Kto by to bol pove­dal?

Michal Ondro / 11. mája 2016 / Business

Po prvý­krát od apríla minu­lého roka, zís­kava Sam­sung titul najp­re­dá­va­nej­šieho smart­fónu v Spo­je­ných štá­toch ame­ric­kých. Galaxy 7S, ktorý bol svetu pred­sta­vený kon­com feb­ru­ára tohto roku veľ­kou mie­rou pris­pel v marci k tomu, že 28,8% pre­da­ných smart­fó­nov bolo značky Sam­sung. Ľudia teda sku­točne začali upred­nost­ňo­vať vlaj­kovú loď značky Sam­sung pred ostat­nými znač­kami na čele s Apple. 

Na dru­hom mieste sa umiest­nilo spo­mí­nané Apple s 23%-ným podie­lom na trhu. Aj v tomto prí­pade k tomuto číslu pris­pel najmä ich naj­novší počin — iPhone 6S. Tre­tie miesto patrí značke LG, ktorá pre seba „ukradla“ niečo vyše 17% ame­ric­kého trhu. Ázij­ským mobi­lom sa v USA stále akosi nedarí. Značka ZTE oslo­vila 6,6% a Huawei len 1% Ame­ri­ča­nov. Spo­loč­nosť Alca­tel, ktorá je dcé­rou čín­skeho kon­glo­me­rátu TCL, zau­jala 4,5% trhu.

Samsung-Galaxy-S7-edge-vs-Apple-iPhone-6s-Plus-14

foto: i-cdn.phonearena.com

V Apple nie sú, aj napriek masív­nym pre­da­jom, s týmto výsled­kom spo­kojní. iPhone 6S nedo­ká­zal pre­sko­čiť vysoko nasta­venú latku, ktorú mu nasta­vili jeho pred­chod­co­via. Vlastne sa k nej ani len neprib­lí­žil. Od novop­red­sta­ve­ného iPhone SE sa preto oča­káva, že ľudí sku­točne zaujme.

Po finanč­nej stránke je na tom však Apple naj­lep­šie zo všet­kých. Aj napriek mar­co­vým pre­pa­dom pre­daj­nosti je na tom stále oveľa lep­šie, ako jej naj­väčší kon­ku­rent – Sam­sung.

iPhone-7-release-date-specs-price-and-other-news

foto: funkpost.com

Vojna však bude pokra­čo­vať aj naďa­lej a ďal­šie mesiace ukážu poten­ciál oboch spo­loč­ností a ich vlaj­ko­vých lodí. Oba giganti plá­nujú pred­sta­viť svoje nové next-gen smart­fóny. Apple plá­nuje veľ­ko­lepé zahá­je­nie pre­daju iPhone 7 nie­kedy v polo­vici sep­tem­bra tohto roku a šušká sa, že Sam­sung ponúkne svetu Galaxy Note 6 ešte o mesiac skôr.

Zdroj: bgr.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: i1-news.softpedia-static.com

Pridať komentár (0)