Geniálna kan­ce­lá­ria, ktorá vo svo­jich pries­to­roch skrýva aj cyk­lo­trasy

Klaudia Astrabová / 30. marca 2016 / Tools a produktivita

Zamest­nanci spo­loč­nosti SRAM vní­majú bicyk­lo­va­nie ako niečo viac, než len záľubu.

Keď sa spo­loč­nosť roz­hodne zme­niť pra­co­visko objedná si firmu Perkins+Will aby im vytvo­rila pries­tor, ktorý bude zod­po­ve­dať ich špe­ci­fic­kým požia­dav­kám. Výsled­kom je 72 000 met­rov štvor­co­vých kan­ce­lá­rií s cyk­lo­tra­sami, pries­tor pre sto­jany, tiež umý­va­cia sta­nica, pries­tor na nafú­ka­nie kolies. 

bikeOffice3

Spo­loč­nosť SRAM verí, že bicykle vedia zme­niť životy a preto v ich novej kan­ce­lá­rií chcú vytvo­riť pries­tor, ktorý pomôže osla­vo­vať ich kul­túru. Takto sa vyjad­ril Fred Sch­midt, vedúci pre inte­ri­é­rový dizajn v spo­loč­nosti Perkins+Will.

Pôvodne sme začali tento pro­jekt v máji 2012, spo­loč­nosť SRAM sa pre­sťa­ho­vala do svo­jich nových pries­to­rov v máji 2015. Pro­jekt trval tri roky kvôli býva­lým chla­dia­ren­ským budo­vám, ktoré museli rozm­ra­ziť, čo pre­dl­žilo pro­ces reno­vá­cie. Aktu­álny pro­ces návrhu trval 18 mesia­cov“.

SRAM; Chicago, IL

Firma dostala zoznam cie­ľov zo strany vedú­cich pra­cov­ní­kov SRAM, ktorý zahŕňal prvky, ako sú súkro­mie pre HR, fle­xi­bilné spo­ločné pries­tory, pries­tor pre obrá­ba­nie a tes­to­va­nie die­lov, ktoré vyrá­bali, a rôzne “pod­porné fun­kcie” pre zamest­nan­cov, ktorí jaz­dia do práce na bicykli.

Bola tam určite výzva pri roz­ho­do­vaní o kom­bi­no­vaní pešej a cyk­lis­tic­kej dopravy v rámci rov­na­kej kan­ce­lá­rii, ale prí­stup bol jasne defi­no­vaný, tam kde bola pre­mávka sa vytvo­rila cesta skú­šob­nej dráhy” hovorí zástupca firmy.

SRAM; Chicago, IL

Pro­jek­tový tím vytvá­ral pries­tor pre zamest­nan­cov, ktorí cho­dia peši a ktorí bicyk­lujú. Rých­losť, akou sa cyk­listi pre­má­vajú v kan­ce­lá­riách je síce výrazne niž­šia, ako tá na uli­ciach Chi­caga, spo­loč­nosť sa však sna­žila nasle­do­vať dizajn cyk­lot­rias z ulíc veľ­ko­mesta.

Sle­duj video aby si si vedel pred­sta­viť, ako takéto pra­co­visko fun­guje.

bikeOffice10bikeOffice9bikeOffice8bikeOffice2bikeOffice1bikeOffice4bikeOffice5bikeOffice6bikeOffice7

Zdroj: mentalfloss.com, zdroj foto­gra­fii: mentalfloss.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: newp­ro­per­tieslaunching.com

Pridať komentár (0)