Geniál­na kan­ce­lá­ria, kto­rá vo svo­jich pries­to­roch skrý­va aj cyk­lo­tra­sy

Klaudia Astrabová / 30. marca 2016 / Lifehacking

Zamest­nan­ci spo­loč­nos­ti SRAM vní­ma­jú bicyk­lo­va­nie ako nie­čo viac, než len záľu­bu.

Keď sa spo­loč­nosť roz­hod­ne zme­niť pra­co­vis­ko objed­ná si fir­mu Perkins+Will aby im vytvo­ri­la pries­tor, kto­rý bude zod­po­ve­dať ich špe­ci­fic­kým požia­dav­kám. Výsled­kom je 72 000 met­rov štvor­co­vých kan­ce­lá­rií s cyk­lo­tra­sa­mi, pries­tor pre sto­ja­ny, tiež umý­va­cia sta­ni­ca, pries­tor na nafú­ka­nie kolies. 

bikeOffice3

Spo­loč­nosť SRAM verí, že bicyk­le vedia zme­niť živo­ty a pre­to v ich novej kan­ce­lá­rií chcú vytvo­riť pries­tor, kto­rý pomô­že osla­vo­vať ich kul­tú­ru. Tak­to sa vyjad­ril Fred Sch­midt, vedú­ci pre inte­ri­é­ro­vý dizajn v spo­loč­nos­ti Perkins+Will.

Pôvod­ne sme zača­li ten­to pro­jekt v máji 2012, spo­loč­nosť SRAM sa pre­sťa­ho­va­la do svo­jich nových pries­to­rov v máji 2015. Pro­jekt trval tri roky kvô­li býva­lým chla­dia­ren­ským budo­vám, kto­ré muse­li rozm­ra­ziť, čo pre­dl­ži­lo pro­ces reno­vá­cie. Aktu­ál­ny pro­ces návrhu trval 18 mesia­cov“.

SRAM; Chicago, IL

Fir­ma dosta­la zoznam cie­ľov zo stra­ny vedú­cich pra­cov­ní­kov SRAM, kto­rý zahŕňal prv­ky, ako sú súkro­mie pre HR, fle­xi­bil­né spo­loč­né pries­to­ry, pries­tor pre obrá­ba­nie a tes­to­va­nie die­lov, kto­ré vyrá­ba­li, a rôz­ne “pod­por­né fun­kcie” pre zamest­nan­cov, kto­rí jaz­dia do prá­ce na bicyk­li.

Bola tam urči­te výzva pri roz­ho­do­va­ní o kom­bi­no­va­ní pešej a cyk­lis­tic­kej dopra­vy v rám­ci rov­na­kej kan­ce­lá­rii, ale prí­stup bol jas­ne defi­no­va­ný, tam kde bola pre­máv­ka sa vytvo­ri­la ces­ta skú­šob­nej drá­hy” hovo­rí zástup­ca fir­my.

SRAM; Chicago, IL

Pro­jek­to­vý tím vytvá­ral pries­tor pre zamest­nan­cov, kto­rí cho­dia peši a kto­rí bicyk­lu­jú. Rých­losť, akou sa cyk­lis­ti pre­má­va­jú v kan­ce­lá­riách je síce výraz­ne niž­šia, ako tá na uli­ciach Chi­ca­ga, spo­loč­nosť sa však sna­ži­la nasle­do­vať dizajn cyk­lot­rias z ulíc veľ­ko­mes­ta.

Sle­duj video aby si si vedel pred­sta­viť, ako také­to pra­co­vis­ko fun­gu­je.

bikeOffice10bikeOffice9bikeOffice8bikeOffice2bikeOffice1bikeOffice4bikeOffice5bikeOffice6bikeOffice7

Zdroj: mentalfloss.com, zdroj foto­gra­fii: mentalfloss.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: newp­ro­per­tieslaunching.com

Pridať komentár (0)