Gentlemens.sk: „Aby Gen­tle­mani nevym­reli“

Lukáš Gašparík jr. / 5. októbra 2015 / Tools a produktivita

Možno aj ty máš plný Ins­ta­gram pán­skych dopl­n­kov, ktoré by si si vedel ihneď pred­sta­viť na sebe, ale čo však v tom prí­pade, keď nie a nie ich zohnať? Skús nav­ští­viť por­tál Gentlemens.sk, ktorý ti ponúka široký sor­ti­ment pán­skych dopl­n­kov. Jeden z jeho zakla­da­te­ľov Matej Lan­ča­rič nám pre­zra­dil celý ich prí­beh a ešte oveľa viac.

Naz­dar Lančo, my sa poznáme, ale skús sa pred­sta­viť aj našim čita­te­ľom. Čomu sa teda venu­ješ?

Ahoj Lukáš, v prvom rade ďaku­jem za mož­nosť pred­sta­viť sa vašim čita­te­ľom. Musím sa pri­znať, že por­tál star­ti­tup sle­du­jem tak­mer od jeho začiat­kov, takže tento roz­ho­vor je pre mňa o to vzác­nejší. Moje meno je Matej Lan­ča­rič a štu­do­val som na Uni­ver­zite Komen­ského v Bra­ti­slave odbor manaž­ment, ale po baka­lá­rovi som si vybral mar­ke­ting, kto­rému sa venu­jem aj dnes. To, čo som sa na škole naučil, dnes tak­mer nepou­ží­vam, kdeže sme nemali žiadne „online mar­ke­ting“ pred­mety.

O to viac som sa sna­žil sám tieto teore­tické vedo­mosti zís­kať a pre­ta­viť ich v prak­tické skú­se­nosti. Čo sa mi aj poda­rilo, no vzde­lá­vam sa každý deň, keďže v online mar­ke­tingu sa vždy niečo deje a nové pri­budne.
Pra­cu­jem ako Per­for­mance mana­ger v slo­ven­skej, sve­tovo úspeš­nej firme Pixel Fede­ra­tion. Okrem toho mám viac­ročné skú­se­nosti so SEO opti­ma­li­zá­ciou strá­nok, a to OnPage ako aj Off­Page. Okrem toho sto­jím za pro­jek­tom Gentlemens.sk, kto­rého cie­ľom je dosiah­nuť väčší počet štý­lovo oble­če­ných gen­tle­ma­nov v slo­ven­ských uli­ciach.

Matej Lan­ča­rič

Pixel je vzo­rom pre mnohé slo­ven­ské star­tupy. Prečo si mys­líš, že je Pixel tam, kde dnes je?

V prvom rade preto, lebo všetci ľudia, ktorí robia u nás sú sto­tož­není s tým, čo Pixel robí a svoju prácu milujú. Podľa mňa sa ľudia cítia v Pixeli veľmi dobre. Mys­lím si tiež, že pri­márne kvôli tomu, že všetci pra­cujú na 120%, ale nie preto, že musia, ale preto, že chcú. Za kaž­dým úspe­chom je tvrdá práca a vysoké ciele a prí­pad Pixelu nie je výnimka. O tom by ti už ale mohol pove­dať viac Šimon. :)

Aká ja tvoja úloha v Pixel Fede­ra­tion? A čo hovo­ríš na Šimona, aký je šéf? :)

Zod­po­ve­dám za efek­tív­nosť inves­to­va­ných finanč­ných pros­tried­kov pre­važne do reklamy na Face­book-u, ale aj Google Adwords. Zabr­d­nem trošku aj do Afil­liate mar­ke­tingu, keďže mana­žu­jem zahra­ničné par­tner­ské siete. Per­for­mance mar­ke­ting v gamingu je úplne roz­dielna vec, ako per­for­mance mar­ke­ting pri esho­poch alebo iných weboch. Nie je to jed­no­du­ché a pre­sved­čili sa o tom aj naši interní stá­žisti, ktorí cho­dia každý mesiac z iných odde­lení k nám na skusy. :)

Okrem toho cho­dím pred­ná­šať sem-tam o per­for­mance mar­ke­tingu, aký sa robí u nás v Pixel­fe­de­ra­tion.

Šimon nie je môj priamy šéf, čiže nepri­chá­dzame do pra­cov­ného kon­taktu. Napriek tomu však môžem pove­dať, že je s ním sranda, je ľud­ský a má pria­teľ­ské vystu­po­va­nie. Na dru­hej strane, keď treba, vie byť aj prí­sny, ale vždy je podľa mňa fér ku kaž­dému.

Poďme ale teraz späť k tomu, prečo sme tu. Spo­mí­nal si mi Gentlemen’s. Povedz nám o tom niečo viac?

Eshop Gentlemen’s pri­náša našin­covi mož­nosť naho­diť sa ako pravý gen­tle­man. Články o pán­skej móde zas uži­točné a zau­jí­mavé rady pre slo­ven­ského gen­tle­mana. Tím Gentlemen’s momen­tálne tvo­ria traja ľudia. Ja sa venu­jem najmä tech­nic­kej stránke eshopu, SEO a per­for­mance mar­ke­tingu. Petra je tá z tímu, ktorá má kre­a­tívne a šikovné ručičky, hlavu a stojí za tak­mer polo­vi­cou našich pro­duk­tov. Ondrej rieši najmä chod obchodu, mana­žuje naše pro­dukty a ich život a v nepo­sled­nom rade mana­žuje sociálne siete a účtov­níc­tvo.

Pri výbere a tvorbe pro­duk­to­vého port­fó­lia však spo­lu­pra­cu­jeme ako tím a neus­tále sa sna­žíme pri­ná­šať nové pod­nety.

Takže kedy ste zis­tili, že by niečo podobné mohlo fun­go­vať aj u nás? Skús opí­sať v skratke prí­beh Gentlemen’s.

Celá myš­lienka vznikla nie­kedy na začiatku roka 2013. Zjed­no­du­šene pove­dané, mali sme z našej strany dopyt po takýchto pro­duk­toch a napriek pes­trej škále obcho­dov sme mali prob­lém ich zohnať. Začalo to jed­no­du­cho, goog­le­ním pán­skych náram­kov, ktoré sú kva­litné a dostupné v zahra­ničí. Nara­zili sme na kla­sický prob­lém, keď to, čo sme naj­viac chceli, nešlo dostať na Slo­ven­sko. Tak sme si zohnali kom­po­nenty a pos­kla­dali si prvé náramky sami. Veľmi rýchlo prišli prvé pozi­tívne reak­cie oko­lia. Čo teda začalo jed­ným-dvoma náram­kami, dnes pokra­čuje desiat­kami pro­duk­tov.

Čo všetko môžeme u vás nájsť?

Gentlemens.sk je stránka, ktorá ponúka hand­made pán­ske dopl­nky pre kaž­dého správ­neho muža a gen­tle­mana. Môžete teda u nás nájsť pán­ske náramky, ple­tené kra­vaty, dre­ve­ných motý­li­kov, ale aj lát­ko­vých, kapes­níčky do saka, ale naprí­klad aj ozdoby do klopy. Správny gen­tle­man si robí poznámky, takže Na Gentlemens.sk môžete nájsť aj zápis­níky, či tašky. Začali sme robiť aj tričká, máme ponožky, traky, či iné veci. Môžete teda u nás toho nájsť pomerne dosť, stačí nav­ští­viť web a všetko si pre­zrieť. :)

Pán­skymi dopl­n­kami to logicky začalo, ale čo dámy?

Naše náramky môžu nosiť aj ženy. Nie je na nich nálepka „iba muži“, aj keď sa samoz­rejme pri­márne zame­ria­vame na mužov. 40% objed­ná­vok tvo­ria ženy, či už naku­pujú pre seba alebo dar­čeky sú to dar­čeky pre svo­jich gen­tle­ma­nov. Toto číslo nám pri­niesla ana­lýza našich zákaz­ní­kov, pre­tože sa poze­ráme, kto, z akého kanálu, či devicu naku­puje. Z toho dôvodu sme pri­chys­tali pred Valen­tí­nom kolek­ciu On&Ona, ktorá mala byť pôvodne iba na Valen­tína, ale mala taký úspech, že sme ju nechali po celý rok.

Ako zhá­ňate vše­tok tovar? Odkiaľ je, tipo­val by som Čína alebo sa mýlim?

Lukáš, tu sa veľmi mýlíš. Tovar si zhá­ňame z celého sveta, to je pravda. 80% však tvo­ríme na Slo­ven­sku. Od nášho slo­ven­ského dodá­va­teľa objed­ná­váme korálky, šnúrky a podobné drobné veci. Naša Peťa potom tieto všetky kom­po­nenty spája vyrába náramky, motý­liky a podobne. Tašky nám šije pani Kamila z Ružom­berka, ktorú touto ces­tou zdra­víme a gra­tu­lu­jeme k svadbe a bábätku. Dre­ve­ných motý­li­kov máme od cha­la­nov z Woodfly, ktorí sa nám sami ponúkli. Máme samoz­rejme aj zahra­ničný tovar, ako naprí­klad shirts­tays.

Super, ako dlho ste hľa­dali ľudí, ktorí pre vás vyrá­bajú?

Nebolo to jed­no­du­ché, pre­tože sme si pove­dali na začiatku, že chceme ísť ces­tou kva­lity. Kva­lita však nie vždy musí odzr­kad­ľo­vať pre­mr­š­tené ceny. Takže sme sa sna­žili nájsť kva­lit­ných výrob­cov, ktorí majú dobré ceny a to nám nejaký ten čas veru trvalo. Prvý rok sme pre­dá­vali iba náramky, no potom sa nám poda­rilo nájsť spo­mí­na­ných výrob­cov a roz­ší­riť pro­dukty.

Takže postu­pom času sa z akejsi zábavky stala vaša vlastná značka, čo ale bude ďalej?

Stále je to hobby, ktoré robíme vo voľ­nom čase. Ja osobne sa naprí­klad pro­stred­níc­tvom Gentlemen’s učím kaž­dým dňom nové a nové veci, ktoré ma obo­ha­cujú. Sú to cenné skú­se­nosti, ktoré by som nemo­hol nado­bud­núť inde. Dalo by sa pove­dať, že Gentlemen’s je naše malé dieťa, ktoré nepres­táva prek­va­po­vať tým, ako rýchlo nám ras­tie pred očami a čo nové nám ponúkne dnes. My ako jeho „rodi­čia“ máme samoz­rejme pred­stavu, čo by z tohto die­ťatka malo vyrásť a sna­žíme sa ho tak aj vycho­vať. :)

A teraz otá­zočka, ktorá bude asi zau­jí­mať mno­hých. Dá sa z podob­ného eshopu vyžiť? Koľko máte naprí­klad denne objed­ná­vok?

Určite by sa dalo vyžiť z podob­ného eshopu. Takýchto esho­pov je na Slo­ven­sku sku­točne veľa, čo sme zis­tili nedávno v súťaži Eshop Akce­le­rá­tor. Kaž­do­pádne my inves­tu­jeme peniaze pri­márne do pro­duk­tov, aby sa nám nestá­valo, že niečo nemáme dostupné. Prie­merne je to tak 5 – 6 objed­ná­vok denne. Nie­kedy sú dni kedy je 15 objed­ná­vok za deň a nie­kedy je 1.

Fun­gu­jete dote­raz iba ako eshop alebo môžeme nájsť váš tovar aj nie­kde v kamen­ných obcho­doch?

Kamennú pre­dajňu aktu­álne nemáme, no máme naše pro­dukty vysta­vené v pár kaviar­ňach, s kto­rými sme uzav­reli zmluvu. Kamenná pre­dajňa je zatiaľ hudba budúc­nosti. Tovar si môžu však zákaz­níci prísť pozrieť na zimný Urban mar­ket, kde plá­nu­jeme byť aj tento rok. Minulý rok nás prišlo pozrieť sku­točne veľa ľudí a ich reak­cie boli viac ako pozi­tívne.

A čo vaša kon­ku­ren­cia? Nemáš strach, že by vás mohli ohro­ziť naprí­klad lacné čín­ske vecičky?

Naša kon­ku­ren­cia sa vydala presne touto ces­tou. My sme si pove­dali, že si rad­šej poc­tivo vyro­bíme nára­mok, aj keď za vyš­šiu cenu, ako keby sme mali kúpiť nejaký lacný shit. Inšpi­rá­ciu berieme hlavne na ins­ta­grame a zahra­nič­ných blo­goch s pán­skou módou a to je podľa mňa naša výhoda. Kon­ku­ren­ciu moni­to­ru­jeme z blízka, boli by sme hlúpi, keby sme sa tvá­rili, že neexis­tuje.

Aké sú najb­liž­šie plány Gentlemen’s? Čo tak obo­ha­tiť sor­ti­ment o nejaké ďal­šie vychy­távky?

Neus­tále sa sna­žíme pred­sta­vo­vať aj nové kate­gó­rie pro­duk­tov od našej vlast­nej značky. Záro­veň hľa­dáme aj for­mou spo­lu­práce nové slo­ven­ské a české značky, kto­rými by sme obo­ha­tili naše port­fó­lio. Neza­bú­dame však ani na dopĺňa­nie súčas­ného port­fó­lia o nové druhy a modi­fi­ká­cie tých sta­rých. Ešte do Via­noc určite pri­budnú zau­jí­mavé veci ako nové náramky, nové pán­ske tašky a hlavne úplne nové nákrč­níky a šále, aby nám naši zákaz­níci do Via­noc nepo­mrzli. :)

Budem držať palce. Čo by si ešte na záver odká­zal našim čita­te­ľom?

Ďaku­jem Lukáš. Možno iba to, že chceme pri­ná­šať ľuďom množ­stvo inšpi­rá­cie zo sveta, ale hlavne od nás. Chceme dosiah­nuť toho, aby Gen­tle­mani nevym­reli, pre­tože dnešná doba na nás trošku zanev­rela. Pamä­tajte však, že “byť gen­tle­ma­nom” nezna­mená len sa dobre obliecť. Je to hlavne o skut­koch!

Aj tebe sa zapá­čil nára­mok, motý­lik či zápis­ník od Gentlemen’s? Keďže myš­lienka Gentlemens.sk „aby Gen­tle­mani nevym­reli“ sa nám veľmi páči, preto sme pre všet­kých našich čita­te­ľov vyba­vili zľavu 20% na štý­lové dopl­nky Gentlemen’s. Stačí ak zadáš pri objed­návke zľa­vový kód „star­ti­tup“ a je to tvoje. 

Pridať komentár (0)