Gizka Oňová vo vtipnej kampani „straší“ Slovákov, čo nevaria

Veronika Bartošová / 12. septembra 2018 / Marketing/Sketcher

zdroj: Youtube kanál Tatrakon
  • Morca-Della od Tat­ra­comu pred­sta­vila kam­paň, kto­rej hlav­nou hr­din­kou sa stala Gizka Oňová
  • Známa svokra z te­le­víz­nej ob­ra­zovky, ktorá ra­dila ľu­ďom ako spolu lep­šie žiť a uva­riť si vý­datné jedlo za pár ko­rún, ak­tu­álne radí v re­klame
  • Za kam­pa­ňou stojí agen­túra Made by Va­cu­lik, ktorá so znač­kou spo­lu­pra­cuje od roku 2015

Gizka je verná tra­dí­ciám a vi­dieť ju mô­žeš vo via­ce­rých spo­toch, ktoré značka ak­tu­álne na­sa­dila. Ob­javí sa všade tam, kde ľu­dia siahnu po rých­lych chu­ťov­kách, akými sú na­prí­klad zmrz­lina alebo čipsy. Práve tie ich podľa nej ne­za­sý­tia a preto má v ma­lej čer­ve­nej taške prek­va­pe­nie – jednu kon­zervu omáčky.

 

Cie­ľom kam­pane je uká­zať, že Morca – della je rýchlo pri­pra­vená, chutí ľu­ďom všet­kých ge­ne­rá­cií a ne­za­skočí ani ne­skú­se­ného ku­chára, pre­tože jej príp­rava je jed­no­du­chá.

Nie je to prvá z kam­paní, v kto­rej sa spo­loč­nosť snaží zmo­der­ni­zo­vať le­gen­dárnu Morca-Dellu. V pod­ta­trans­kej kon­zer­várni v pre­doš­lých kam­pa­niach kon­zer­vo­vali spo­mienky s fo­to­gra­fiami, ktoré mohli ľu­dia po­sie­lať svo­jim blíz­kym. Touto kam­pa­ňou sa značka sna­žila zvý­šiť imidž a po­ve­do­mie o jed­not­li­vých pro­duk­toch vo svo­jom port­fó­liu. Rov­nako tiež pred­sta­vila vtipnú kam­paň s dó­zami.

 

Za kre­a­tív­nym kon­cep­tom stojí re­klamná agen­túra Made by Va­cu­lik, ktorá s kon­zer­vár­ňou spo­lu­pra­cuje od roku 2015.

Pridať komentár (0)