Glance Clock — Slo­venka spo­lu­pra­cuje na hodi­nách, vďaka kto­rým zabi­ješ menej času na svo­jom smart­fóne

Jakub Jablonický / 4. november 2016 / Startupy

Nástenné hodiny sa od svojho vzniku veľmi nezme­nili. Glance Clock sa roz­ho­dol využiť ich poten­ciál v spo­jení s moder­nými tech­no­ló­giami.

Glance Clock sú smart nástenné hodiny, ktoré na prvý pohľad vyze­rajú viac ana­ló­govo ako digi­tálne.

Medzi­ná­rodný tím, kto­rého súčas­ťou je aj Slo­venka Gab­riela Záho­ran­ská, pri­šiel s ele­gant­ným rie­še­ním, ktoré ti neru­ši­vým spô­so­bom zobrazí naj­dô­le­ži­tej­šie infor­má­cie.

gc-color-overlay_final_v4

Glance Clock sa dokáže zosynch­ro­ni­zo­vať s množ­stvom apli­ká­cií vrá­tane Google Calen­dar, Gmail, Face­book Mes­sen­ger, Spo­tify alebo Uber.

Jediný pohľad na hodiny ti tak dá vedieť s kým sa máš stret­núť, kto ti volá alebo že tvoj Uber čaká pred domom. A pred odcho­dom si na ňom môžeš skon­tro­lo­vať poča­sie.

calendar

Vo svete, kde sme každú chvíľu bom­bar­do­vaní noti­fi­ká­ciami, je takéto zjed­no­du­še­nie určite vítané. Prie­merný pou­ží­va­teľ vezme svoj smart­fón do ruky viac ako 1 500-krát týž­denne. Glance Clock je šikov­ným vyná­le­zom, ktorý ti pomôže zní­žiť čas strá­vený prok­ras­ti­ná­ciou na tele­fóne.

Možno si povieš, že podobný účel plní Apple Watch, no to ťa vyjde asi tri­krát drah­šie ako Glance Clock.

inside_bright_1

Okrem tech­no­lo­gic­kého rie­še­nia sa Glance Clock nemusí han­biť ani za svoj dizajn. Hli­ní­kový rám a lát­kový predný panel vyze­rajú jed­no­du­cho a ele­gan­tne. Farebné LED­kové noti­fi­ká­cie sú tiež rie­šené mini­ma­lis­ticky a vkusne.

Inte­li­gentné hodiny sú cool, no iba čas ukáže či v dobe neko­neč­ného množ­stva rôz­nych gad­ge­tov uspejú. Zatiaľ to pre Glance Clock vyzerá ružovo. Za dva mesiace vyzbie­rali na svo­jej Indie­gogo kam­pani 417 548 dolá­rov, čo je 827% ich pôvod­nej cie­ľo­vej sumy.

ceslv_tchb

Za úspe­chom kam­pane stojí okrem samot­ného pro­duktu aj Gab­riela, ktorá má v star­tupe na sta­rosti mar­ke­ting.

Ak ťa Glance Clock zau­jal, môžeš si ho pre­dob­jed­nať TU. Prvé kusy by sa mali dostať na trh začiat­kom budú­ceho roka.

zdroj foto­gra­fií: indiegogo/Glance Clock. See what you need, when you need it., zdroj titul­nej foto­gra­fie: indiegogo/Glance Clock. See what you need, when you need it./LinkedIn/Gabriela Zaho­ran­ska

Pridať komentár (0)