Good­Data mieri späť do Európy

Martin Kráľ / 6. novembra 2014 / Tools a produktivita

Český Good­Data roz­šíri svoje tech­no­lo­gické záze­mie zo Spo­je­ných štá­tov aj do Európy. Good­Data aktu­álne fičia na hos­tingu svo­jej infra­štruk­túry na železe gigantu Racks­pace. Veľká Bri­tá­nia sa má stať des­ti­ná­ciou, kam sa má nové záze­mie pre­su­núť.

Good­Data do Európy mieri nie­len kvôli lep­šej odozve a krat­šie vzdia­le­nosti ku lokál­nym zákaz­ní­kom, ale pre­dov­šet­kým tiež z legis­la­tív­nych dôvo­dov. V budúc­nosti zrejme budeme musieť mať hard­vér na všet­kých kon­ti­nen­toch,” dopĺňa spo­lu­za­kla­da­teľ a šéf Good­Data Roman Sta­něk.

Good­Data má už za sebou nie­koľko inves­tič­ných kôl kde  zís­kali inves­tí­cie pre­sa­hu­júce 101 mili­ó­nov dolá­rov a nie je vylú­čené, že vzhľa­dom na ambí­cie a potreby rýchlo rásť a obsa­dzo­vať trhy po celom svete prídu ešte ďal­šie. Typ Cloud biz­nis fun­guje tak, že zákaz­ní­kom v pod­state naj­skôr musíme všetko zapla­tiť,” pri­bli­žuje Sta­něk.

Good­Data je jedna z mála úspeš­ných čes­kých firiem, kto­rej sa poda­rilo zo star­tupu pre­bu­do­vať na obrov­skú a úspešnú firmu. Good Job!

Zdroj: con­nect

Pridať komentár (0)