Good­Da­ta mie­ri späť do Euró­py

Martin Kráľ / 6. novembra 2014 / Lifehacking

Čes­ký Good­Da­ta roz­ší­ri svo­je tech­no­lo­gic­ké záze­mie zo Spo­je­ných štá­tov aj do Euró­py. Good­Da­ta aktu­ál­ne fičia na hos­tin­gu svo­jej infra­štruk­tú­ry na žele­ze gigan­tu Racks­pa­ce. Veľ­ká Bri­tá­nia sa má stať des­ti­ná­ci­ou, kam sa má nové záze­mie pre­su­núť.

Good­Da­ta do Euró­py mie­ri nie­len kvô­li lep­šej odoz­ve a krat­šie vzdia­le­nos­ti ku lokál­nym zákaz­ní­kom, ale pre­dov­šet­kým tiež z legis­la­tív­nych dôvo­dov. V budúc­nos­ti zrej­me bude­me musieť mať hard­vér na všet­kých kon­ti­nen­toch,” dopĺňa spo­lu­za­kla­da­teľ a šéf Good­Da­ta Roman Sta­něk.

Good­Da­ta má už za sebou nie­koľ­ko inves­tič­ných kôl kde  zís­ka­li inves­tí­cie pre­sa­hu­jú­ce 101 mili­ó­nov dolá­rov a nie je vylú­če­né, že vzhľa­dom na ambí­cie a potre­by rých­lo rásť a obsa­dzo­vať trhy po celom sve­te prí­du ešte ďal­šie. Typ Cloud biz­nis fun­gu­je tak, že zákaz­ní­kom v pod­sta­te naj­skôr musí­me všet­ko zapla­tiť,” pri­bli­žu­je Sta­něk.

Good­Da­ta je jed­na z mála úspeš­ných čes­kých firiem, kto­rej sa poda­ri­lo zo star­tu­pu pre­bu­do­vať na obrov­skú a úspeš­nú fir­mu. Good Job!

Zdroj: con­nect

Pridať komentár (0)