Goog­le Ara je koneč­ne tu!

Kika Besedičová / 15. januára 2015 / Tech a inovácie

Goog­le zve­rej­nil nové infor­má­cie týka­jú­ce sa jeho chys­ta­né­ho smartp­ho­nu s náz­vom Pro­ject Ara, kto­rý si uží­va­te­lia budú zosta­vo­vať sami podob­ne ako Lego.

Goog­le je pri výro­be jed­not­li­vých čas­tí, aký­mi sú anté­ny, foto­apa­rá­ty, sen­zo­ry, disp­le­je a baté­rie závis­lý na exter­ných dodá­va­te­ľoch. Všet­ky tie­to kom­po­nen­ty bude mož­né zakú­piť len cez e-shop Goog­lu.

Goog­le sa u pro­jek­tu Ara inšpi­ro­val popu­lár­ny­mi koc­ka­mi Lego, kto­ré sú zná­me po celom sve­te. Ame­ric­ký gigant tak bude pre­dá­vať iba základ­ný rám tele­fó­nu a pou­ží­va­te­lia do neho násled­ne budú schop­ní pri­dá­vať či odo­be­rať jed­not­li­vé fun­kcie jed­no­du­cho tak, že do rámu umiest­nia jed­not­li­vé kusy zakú­pe­né­ho hard­vé­ru. Cena základ­né­ho rámu tele­fó­nu má byť len 50 dolá­rov.

Vďa­ka pro­jek­tu Ara uží­va­te­lia nebu­dú musieť mať v tele­fó­ne fun­kcie, kto­ré nech­cú. A ak anté­na či foto­apa­rát pre­sta­ne fun­go­vať, môžu tie­to modu­ly jed­no­du­cho vyme­niť, namies­to toho, aby meni­li celý smartp­ho­ne. Hlav­ným cie­ľom inži­nie­rov Goog­le bolo to, aby upg­ra­do­va­nie tele­fó­nu bolo čo mož­no naj­ľah­šie.

Pro­jekt Ara začne ako pilot­ný pro­jekt, počas kto­ré­ho Goog­le bude sle­do­vať, ako sa zaria­de­nie pou­ží­va a vylep­šo­vať jed­not­li­vé pro­ce­sy. Goog­le zatiaľ vytvo­ril tri pro­to­ty­py smartp­ho­nu pre rôz­ne veľ­kos­ti disp­le­jov. Ako pri­zná­va sám ame­ric­ký gigant, pro­jekt bude sil­ne závis­lý na exter­ných výrob­koch hard­vé­ru, kto­ré musia pri­chá­dzať s nový­mi fun­kcia­mi. Nový e-shop bude jed­nak mies­tom, kde pou­ží­va­te­lia budú môcť kupo­vať modu­ly, ale aj tým, kde ich výrob­co­via budú môcť pre­dá­vať.

Vývo­já­ri die­lov budú musieť jed­not­li­vé modu­ly zasie­lať Goog­le, kto­rý ich bude pre­ve­ro­vať a sch­va­ľo­vať tak, aby bolo zaru­če­né, že budú fun­go­vať bez­chyb­ne.

Pro­jekt bude spus­te­ný v Puer­to Ricu už ten­to rok a za ním budú nasle­do­vať ďal­šie kra­ji­ny.

zdroj: tc, masahb­le

Pridať komentár (0)