Google Ara je konečne tu!

Kika Besedičová / 15. januára 2015 / Tech a inovácie

Google zve­rej­nil nové infor­má­cie týka­júce sa jeho chys­ta­ného smartp­honu s náz­vom Pro­ject Ara, ktorý si uží­va­te­lia budú zosta­vo­vať sami podobne ako Lego.

Google je pri výrobe jed­not­li­vých častí, akými sú antény, foto­apa­ráty, sen­zory, disp­leje a baté­rie závislý na exter­ných dodá­va­te­ľoch. Všetky tieto kom­po­nenty bude možné zakú­piť len cez e-shop Googlu.

Google sa u pro­jektu Ara inšpi­ro­val popu­lár­nymi koc­kami Lego, ktoré sú známe po celom svete. Ame­rický gigant tak bude pre­dá­vať iba základný rám tele­fónu a pou­ží­va­te­lia do neho následne budú schopní pri­dá­vať či odo­be­rať jed­not­livé fun­kcie jed­no­du­cho tak, že do rámu umiest­nia jed­not­livé kusy zakú­pe­ného hard­véru. Cena základ­ného rámu tele­fónu má byť len 50 dolá­rov.

Vďaka pro­jektu Ara uží­va­te­lia nebudú musieť mať v tele­fóne fun­kcie, ktoré nechcú. A ak anténa či foto­apa­rát pre­stane fun­go­vať, môžu tieto moduly jed­no­du­cho vyme­niť, namiesto toho, aby menili celý smartp­hone. Hlav­ným cie­ľom inži­nie­rov Google bolo to, aby upg­ra­do­va­nie tele­fónu bolo čo možno naj­ľah­šie.

Pro­jekt Ara začne ako pilotný pro­jekt, počas kto­rého Google bude sle­do­vať, ako sa zaria­de­nie pou­žíva a vylep­šo­vať jed­not­livé pro­cesy. Google zatiaľ vytvo­ril tri pro­to­typy smartp­honu pre rôzne veľ­kosti disp­le­jov. Ako pri­znáva sám ame­rický gigant, pro­jekt bude silne závislý na exter­ných výrob­koch hard­véru, ktoré musia pri­chá­dzať s novými fun­kciami. Nový e-shop bude jed­nak mies­tom, kde pou­ží­va­te­lia budú môcť kupo­vať moduly, ale aj tým, kde ich výrob­co­via budú môcť pre­dá­vať.

Vývo­jári die­lov budú musieť jed­not­livé moduly zasie­lať Google, ktorý ich bude pre­ve­ro­vať a sch­va­ľo­vať tak, aby bolo zaru­čené, že budú fun­go­vať bez­chybne.

Pro­jekt bude spus­tený v Puerto Ricu už tento rok a za ním budú nasle­do­vať ďal­šie kra­jiny.

zdroj: tc, masahble

Pridať komentár (0)