Goog­le dáva mla­dým ved­com ponu­ku, kto­rá sa neod­mie­ta

Linda Cebrová / 11. mája 2016 / Business

Máš v hla­ve nápad, o kto­rom vieš, že by bola ško­da ho nechať ležať v šuf­lí­ku? Teraz ten je ide­ál­ny čas, aby uzrel svet­lo sve­ta. Goog­le so svo­ji­mi par­tner­mi ponú­ka šikov­ným štu­den­tom jedi­neč­né výhry a kopu prí­le­ži­tos­tí.

Spo­loč­nosť Goog­le18 rokov obo­ha­cu­je pro­stre­die inter­ne­tu a úspeš­ne pre­ni­ká do rôz­nych sfér biz­ni­su. Dekla­ru­je, že jedi­nou vecou, na kto­rej okrem vedy samot­nej zále­ží, je vzde­la­nie v tech­nic­kých a prí­rod­ných odbo­roch. Mož­no aj pre­to vznik­la glo­bál­na vedec­ko-tech­nic­ká súťaž pre mlá­dež Goog­le Scien­ce Fair.

Do súťa­že sa môžu pri­hlá­siť štu­den­ti z celé­ho sve­ta vo veku 13 – 18 rokov. Súťa­žiť budú môcť o hod­not­né ceny a mož­nos­ti stá­že v pre­stíž­nych spo­loč­nos­tiach, ako je CERN ale­bo LEGO. Víťa­zi jed­not­li­vých kate­gó­rií zís­ka­jú šti­pen­dium od spo­loč­nos­ti Goog­le v hod­no­te 50 000 dolá­rov. Štu­den­ti môžu na pro­jek­toch pra­co­vať samos­tat­ne ale­bo v sku­pi­ne po dvoch ale­bo troch. Uzá­vier­ka súťa­že je 18. mája 2016.

Jed­not­li­vé fázy pro­jek­tu

Ako­náh­le sa roz­hod­ne­te zúčast­niť tej­to súťa­že, bude­te mat k dis­po­zí­cii onli­ne pro­stre­die, kam bude­te vkla­dať jed­not­li­vé mate­riá­ly k svoj­mu pro­jek­tu. Postup sa skla­dá z 10 fáz, kto­ré potom budú aj zvlášť hod­no­te­né.

1. Zhr­nu­tie

Tu by mal účast­ník struč­ne pred­sta­viť svoj pro­jekt a vlo­žiť úvod­né video ale­bo pre­zen­tá­ciu.

2. O mne

Povedz nie­čo o sebe. Zdan­li­vo jed­no­du­chá úlo­ha. Top vštu­dent však musí uká­zať sku­toč­nú vášeň pre vedu a musí byť schop­ný púta­vo odpre­zen­to­vať svo­je nápa­dy a jas­ne vysvet­liť, čo by pre neho víťazs­tvo zna­me­na­lo.

3. Vedec­ká otáz­ka

Zfor­mu­luj pod­sta­tu prob­lé­mu do otáz­ky, kto­rá ťa v súvis­los­ti s pro­jek­tom naj­viac zau­jí­ma a záro­veň vysti­hu­je jad­ro tvo­jej prá­ce. Výbor­ná otáz­ka bude zau­jí­ma­vá, kre­a­tív­na, vedec­ká a aktu­ál­na.

googlesciencefair

4. Hypo­té­za

Urob kva­li­fik­va­ný odhad toho, ako by tvoj expe­ri­ment zod­po­ve­dal tvo­ju otáz­ku. Hod­no­tiť sa bude jed­nak, ako hypo­té­za súvi­sí s otáz­kou, či je kon­krét­na a či sta­via na exis­tu­jú­cich zna­los­tiach.

5. Výzkum

Urob výskum a popíš, ako ti pomo­hol upres­niť tvo­ju otáz­ku. Naj­lep­ší štu­den­ti robia výskum, aby im pomo­hol sfor­mu­lo­vať ich otáz­ky a hypo­té­zy a tiež, aby ich prá­ca zapa­da­la do reál­ne­ho kon­tex­tu.

6. Expe­ri­ment

Navrh­ni, usku­toč­ni a zazna­me­naj expe­ri­ment, kto­rý tes­tu­je tvo­ju hypo­té­zu. Hod­no­tiť sa bude, či sa súťa­žia­cim poda­rí pre­uká­zať, že majú vo svo­je výba­ve dob­ré expe­ri­men­tál­ne tech­ni­ky a vedia popí­sať expe­ri­ment jas­ne a pod­rob­ne.

7. Data

Spra­cuj všet­ky data, čís­la, výstu­py ale­bo výsled­ky expe­ri­men­tu. Kva­lit­né data budú rele­vant­né, dosta­toč­né pre zhod­no­te­nie záve­ru a mali by byť zazna­me­na­né pres­ne a zre­teľ­ne.

8. Pozo­ro­va­nie

Napíš­te, k čomu ste priš­li pri pozo­ro­va­ní expe­ri­men­tu. Naj­lep­šie pozo­ro­va­nie je dopl­ne­né vzor­ca­mi, záko­ni­tos­ťa­mi ale­bo trend­mi a je pod­lo­že­né zís­ka­ný­mi dáta­mi.

9. Záver

Vysvet­li­te, ako tvoj expe­ri­ment pod­po­ru­je ale­bo vyvra­cia pôvod­nú hypo­té­zu.

10. Citá­cia

Zdo­ku­men­tuj všet­ky zdro­je pou­ží­va­né v prie­be­hu výsku­mu. Hod­no­tiť sa bude, či účast­ní­ci akcep­tu­jú pra­vid­la vedec­kej prá­ce a poskyt­li kom­plet­né odka­zy a infor­mač­né zdro­je, kto­ré pou­ži­li.

sf5

Goog­le Scien­ce fair spo­lu­pra­cu­je s naozaj zau­jí­ma­vý­mi spon­zor­mi ako je LEGO Edu­ca­ti­on, Nati­onal Geog­rap­hic, Scien­ti­fic Ame­ri­can a Vir­gin Galac­tic. Pre­to aj ceny, kto­ré môžu výher­co­via zís­kať sto­ja za to.

Ak tvoj pro­jekt rie­ši neja­kú tech­no­lo­gic­kú výzvu, môžeš sa stať výher­com Vir­gin galac­tic Pione­er Award ale­bo ceny LEGO Edu­ca­ti­on Buil­der. Ak tvoj pro­jekt ponú­ka nový pohľad na svet, posky­tu­je odpo­ve­de na dôle­ži­té otáz­kypod­kla­dá ich expe­ri­men­tom, môžeš vyhrať cenu Nati­onal Geog­rap­hic Explo­rer Award a expe­dí­ciu do Gala­pág.

sf3

Tak­tiež vybra­ných 16 fina­lis­tov môže so svo­jím rodi­čom ale­bo men­to­rom pole­tieť do cen­trá­ly Goog­le v Moun­tain View v Kali­for­nii. Kde sa bude 11. augus­ta konať finá­le a vyhlá­se­nie víťa­zov. Od fina­lis­tov sa oča­ká­va, že budú pre­zen­to­vať svo­je pro­jek­ty pred poro­tou tvo­re­nou uzná­va­ný­mi ved­ca­mi, vrá­ta­ne nosi­te­ľov Nobe­lo­vej ceny, hi-tech vizi­oná­rov a iných. Prvé mies­to sa bude ude­ľo­vať vo všet­kých veko­vých kate­gó­riách. Jeden z fina­lis­tov nako­niec zís­ka hlav­nú veľ­kú cenu.

Zdroj: googlesciencefair.com, zdroj obráz­kov: psfk.com

Pridať komentár (0)