Google dáva mla­dým ved­com ponuku, ktorá sa neod­mieta

Linda Cebrová / 11. mája 2016 / Business

Máš v hlave nápad, o kto­rom vieš, že by bola škoda ho nechať ležať v šuf­líku? Teraz ten je ide­álny čas, aby uzrel svetlo sveta. Google so svo­jimi par­tnermi ponúka šikov­ným štu­den­tom jedi­nečné výhry a kopu prí­le­ži­tostí.

Spo­loč­nosť Google18 rokov obo­ha­cuje pro­stre­die inter­netu a úspešne pre­niká do rôz­nych sfér biz­nisu. Dekla­ruje, že jedi­nou vecou, na kto­rej okrem vedy samot­nej záleží, je vzde­la­nie v tech­nic­kých a prí­rod­ných odbo­roch. Možno aj preto vznikla glo­bálna vedecko-tech­nická súťaž pre mlá­dež Google Science Fair.

Do súťaže sa môžu pri­hlá­siť štu­denti z celého sveta vo veku 13 – 18 rokov. Súťa­žiť budú môcť o hod­notné ceny a mož­nosti stáže v pre­stíž­nych spo­loč­nos­tiach, ako je CERN alebo LEGO. Víťazi jed­not­li­vých kate­gó­rií zís­kajú šti­pen­dium od spo­loč­nosti Google v hod­note 50 000 dolá­rov. Štu­denti môžu na pro­jek­toch pra­co­vať samos­tatne alebo v sku­pine po dvoch alebo troch. Uzá­vierka súťaže je 18. mája 2016.

Jed­not­livé fázy pro­jektu

Ako­náhle sa roz­hod­nete zúčast­niť tejto súťaže, budete mat k dis­po­zí­cii online pro­stre­die, kam budete vkla­dať jed­not­livé mate­riály k svojmu pro­jektu. Postup sa skladá z 10 fáz, ktoré potom budú aj zvlášť hod­no­tené.

1. Zhr­nu­tie

Tu by mal účast­ník stručne pred­sta­viť svoj pro­jekt a vlo­žiť úvodné video alebo pre­zen­tá­ciu.

2. O mne

Povedz niečo o sebe. Zdan­livo jed­no­du­chá úloha. Top vštu­dent však musí uká­zať sku­točnú vášeň pre vedu a musí byť schopný pútavo odpre­zen­to­vať svoje nápady a jasne vysvet­liť, čo by pre neho víťazs­tvo zna­me­nalo.

3. Vedecká otázka

Zfor­mu­luj pod­statu prob­lému do otázky, ktorá ťa v súvis­losti s pro­jek­tom naj­viac zau­jíma a záro­veň vysti­huje jadro tvo­jej práce. Výborná otázka bude zau­jí­mavá, kre­a­tívna, vedecká a aktu­álna.

googlesciencefair

4. Hypo­téza

Urob kva­li­fik­vaný odhad toho, ako by tvoj expe­ri­ment zod­po­ve­dal tvoju otázku. Hod­no­tiť sa bude jed­nak, ako hypo­téza súvisí s otáz­kou, či je kon­krétna a či sta­via na exis­tu­jú­cich zna­los­tiach.

5. Výzkum

Urob výskum a popíš, ako ti pomo­hol upres­niť tvoju otázku. Naj­lepší štu­denti robia výskum, aby im pomo­hol sfor­mu­lo­vať ich otázky a hypo­tézy a tiež, aby ich práca zapa­dala do reál­neho kon­textu.

6. Expe­ri­ment

Navrhni, usku­točni a zazna­me­naj expe­ri­ment, ktorý tes­tuje tvoju hypo­tézu. Hod­no­tiť sa bude, či sa súťa­žia­cim podarí pre­uká­zať, že majú vo svoje výbave dobré expe­ri­men­tálne tech­niky a vedia popí­sať expe­ri­ment jasne a pod­robne.

7. Data

Spra­cuj všetky data, čísla, výstupy alebo výsledky expe­ri­mentu. Kva­litné data budú rele­vantné, dosta­točné pre zhod­no­te­nie záveru a mali by byť zazna­me­nané presne a zre­teľne.

8. Pozo­ro­va­nie

Napíšte, k čomu ste prišli pri pozo­ro­vaní expe­ri­mentu. Naj­lep­šie pozo­ro­va­nie je dopl­nené vzor­cami, záko­ni­tos­ťami alebo trendmi a je pod­lo­žené zís­ka­nými dátami.

9. Záver

Vysvet­lite, ako tvoj expe­ri­ment pod­po­ruje alebo vyvra­cia pôvodnú hypo­tézu.

10. Citá­cia

Zdo­ku­men­tuj všetky zdroje pou­ží­vané v prie­behu výskumu. Hod­no­tiť sa bude, či účast­níci akcep­tujú pra­vidla vedec­kej práce a poskytli kom­pletné odkazy a infor­mačné zdroje, ktoré pou­žili.

sf5

Google Science fair spo­lu­pra­cuje s naozaj zau­jí­ma­vými spon­zormi ako je LEGO Edu­ca­tion, Nati­onal Geog­rap­hic, Scien­ti­fic Ame­ri­can a Vir­gin Galac­tic. Preto aj ceny, ktoré môžu výher­co­via zís­kať stoja za to.

Ak tvoj pro­jekt rieši nejakú tech­no­lo­gickú výzvu, môžeš sa stať výher­com Vir­gin galac­tic Pioneer Award alebo ceny LEGO Edu­ca­tion Buil­der. Ak tvoj pro­jekt ponúka nový pohľad na svet, posky­tuje odpo­vede na dôle­žité otázkypod­kladá ich expe­ri­men­tom, môžeš vyhrať cenu Nati­onal Geog­rap­hic Explo­rer Award a expe­dí­ciu do Gala­pág.

sf3

Tak­tiež vybra­ných 16 fina­lis­tov môže so svo­jím rodi­čom alebo men­to­rom pole­tieť do cen­trály Google v Moun­tain View v Kali­for­nii. Kde sa bude 11. augusta konať finále a vyhlá­se­nie víťa­zov. Od fina­lis­tov sa oča­káva, že budú pre­zen­to­vať svoje pro­jekty pred poro­tou tvo­re­nou uzná­va­nými ved­cami, vrá­tane nosi­te­ľov Nobe­lo­vej ceny, hi-tech vizi­oná­rov a iných. Prvé miesto sa bude ude­ľo­vať vo všet­kých veko­vých kate­gó­riách. Jeden z fina­lis­tov nako­niec získa hlavnú veľkú cenu.

Zdroj: googlesciencefair.com, zdroj obráz­kov: psfk.com

Pridať komentár (0)