Google Glass 2 sú už na ceste!

Luky Gašparík Jr. / 25. apríla 2015 / Tech a inovácie

Po tom ako Google sto­pol pro­jekt Google Glass, sa obja­vili opäť infor­má­cie, ktoré oži­vujú ich exis­ten­ciu. Naj­nov­šie správy o Google Glass pri­nie­sol talian­sky výrobca oku­lia­rov Luxot­tica, ktorý má na sta­rosti aj ich samotnú výrobu.

Naj­nov­šie infor­má­cie hovo­ria o tom, že talian­sky výrobca oku­lia­rov Luxot­tica už pra­cuje na dru­hej ver­zií oku­lia­rov Google Glass 2, tieto infor­má­cie potvr­dil aj samotný CEO spo­loč­nosti Luxot­tica Mas­simo Vian. Podľa infor­má­cií The WS Jour­nal by sa tak druhá ver­zia oku­lia­rov mala obja­viť na trhu už čoskoro. Tieto infor­má­cie sa začali potvr­dzo­vať pred neja­kým časom, keď bol Mas­simo Vian videný v HQ Google, kde sa bol zozná­miť s tímom, ktorí má na sta­rosti vývoj nových Google Glass 2.

Pre­daj a pod­pora prvej gene­rá­cie Google Glass sa skon­čila už v janu­ári. V tom čase pre­bie­hali vo svete rôzne debaty na túto tému. Jedny hovo­rili, že vývoj Google Glass sa Googlu neo­platí, pre­tože je veľmi drahý, iní boli zase toho názoru, že Google má prob­lémy s har­dwa­rom, čo mal byť aj dôvod ukon­če­nia ich vývoja.

Luxot­tica, ktorá ovláda až 80% sve­to­vého trhu s oku­liarmi, okrem iných vlastný značky ako naprí­klad Ray Ban alebo Oak­ley, sa však nestala novým par­tne­rom Googlu. Spo­loč­nosť totižto v marci 2014 pri­sľú­bila Googlu iba pomoc pri výrobe oku­lia­ro­vých rámov pre ich Google Glass. Google takisto zápa­sil s prob­lé­mom, že pou­ží­va­te­lia Google Glass sa vo veľ­kom sťa­žo­vali na sklo, na kto­rom bol pre­mie­taný obraz. Aj tu by mal byť okrem rámov pries­tor pre Luxot­tica, ktorá by sa takisto mala podie­ľať na vývoji viac prí­stup­ného rie­še­nia pre uží­va­te­ľov.

Google Glass 2, ak sa tak budú volať, by mali pri­niesť nový lepší dizajn a takisto náklady na ich výrobu by sa mali zmen­šiť. Vylep­še­nia by mali prísť takisto po tech­nic­kej stránke a mali by sa pre­ja­viť hlavne na väč­šej výdrži baté­rie, lep­šej kva­lite disp­leja a zvuku.

Oča­ká­va­nia sú obrov­ské, preto sa nechajme prek­va­piť, čo si tento krát Google pre nás pri­pra­vil:).

zdroj: Ven­tu­re­Beat

Pridať komentár (0)