Google ide hľa­dať toalety

Michaela Líšková / 18. november 2016 / Zaujímavosti

Alebo ako nájsť toalety v Indii.

Asi netreba nikomu pred­sta­vo­vať nasle­dovnú situ­áciu – ideš si po meste, a zrazu to na teba príde. Prí­jem teku­tín je dôle­žitý, ale občas sa kapa­cita tvojho močo­vého mechúra naplní skôr, ako by si si prial. A všetci poznáme ten pocit, keď musíme, no nie je kde. Nič prí­jemné.

Oby­čajne sa musíme spo­lie­hať na najb­ližší fast food, pokiaľ sa, samoz­rejme, nena­chá­dzame v nákup­ných cen­trách. A ako to už býva, iný kraj, iný mrav. Nie všade náj­deš toalety, ktoré sa nebo­jíš pou­žiť.
Teraz si pred­stav také mesto v Indii. Naprí­klad Dillí so svo­jimi 18 mili­ónmi oby­va­te­ľov (a to sem ešte nerá­tame stá­ti­síce turis­tov) sa s takýmto prob­lé­mom stre­táva deň čo deň. A ak sa chys­táš v budúc­nosti do Indie, určite budeš rád, že spo­loč­nosť Google prišla s nie­čím takým jed­no­du­chým, zato o to geniál­nej­ším, nápa­dom, ktorý ti takto uľahčí dovo­lenku.

flickr-com

foto: flickr.com

Google spo­lu­pra­cuje s Minis­ter­stvom pre roz­voj miest a chys­tajú sa spo­jaz­dniť Toilet Loca­tor, teda doslova loká­tor toaliet. Jej cie­ľom je presne to, čo už napo­vedá aj sám názov – nájsť najb­liž­šiu, a v nepo­sled­nom rade aj čistú, toaletu v tvo­jom blíz­kom okolí. Túto vychy­távku budeš mať dostupnú v rámci Google máp, a pomôže ti nájsť nie­len toalety, ktoré sú loka­li­zo­vané vonku, ale tiež v budo­vách, akými sú nemoc­nice, sta­nice metra a už spo­mí­nané obchodné cen­trá.

lolwot-com

foto: lolwot.com

Hľa­da­nie je sku­točne jed­no­du­ché, pre­tože fun­guje presne tak isto, ako keby si v Google mapách hľa­dal akú­koľ­vek inú loka­litu. Stačí teda zadať “toilet” či hind­ské alter­na­tívy “swach” alebo “swach­hata”, apli­ká­cia ťa zave­die k najb­liž­ším toale­tám. A aby to nebolo iba o tom, že ťa apli­ká­cia dove­die k toalete, ako sme spo­mí­nali, dbá sa aj o čis­totu. Pokiaľ teda voj­deš na toalety, ktoré nevy­ho­vujú tvo­jim požia­dav­kám, stačí zane­chať recen­ziu a ľudia, ktorí by sa sem dostali po tebe, budú aspoň vedieť, do čoho idú. Šikovné, nie?

Pilotný pro­jekt Toilet Loca­tor sa spus­til 15. novem­bra a naj­skôr bude dostupný v regi­óne Nati­onal Capi­tal v Novom Dillí, odkiaľ sa neskôr roz­šíri aj do ďal­ších oblastí. Či sa táto fun­kcia dostane aj do ďal­ších kra­jín, zatiaľ nevieme, ale roz­hodne by to bola vítaná novinka pre všet­kých, ktorí toalety hľa­dajú čas­tej­šie, ako by im bolo milé.

Zdroj: thenextweb.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: the telegraph/flickr

Pridať komentár (0)