Google kupuje tvorcu pre­kla­dača Word Lens. Čo tým chce dosiah­nuť?

Šandi / 19. máj 2014 / Business

Za neznámu čias­tku Google pohl­til štú­dio Quest Visual. To je známe hlavne vďaka revo­luč­nému pre­kla­daču Word Lens. Už v roku 2010 pri­šiel na trh ako apli­ká­cia pre iOS, v roku 2012 sa zame­ral na Android a vlani aj na oku­liare Google Glass.

Pre­kla­dač fun­guje v režime roz­ší­re­nej (aug­men­ted) rea­lity. Ak foto­apa­rá­tom namie­rite na ceduľu s cudzo­ja­zyč­ným tex­tom, apli­ká­cia pôvodný text nahradí pre­lo­že­nou ver­ziou. Vie pri­tom zma­zať pôvodné pís­mená, vyhla­diť poza­dia a dokonca nový text per­spek­tívne defor­mo­vať.

Slov­ník fun­guje aj off­line a v súčas­nosti vie pre­kla­dať medzi anglič­ti­nou a ruš­ti­nou, špa­niel­či­nou, fran­cúz­šti­nou, talian­či­nou, nemči­nou či por­tu­gal­či­nou. Poradí si však iba s čita­teľ­nými tla­če­nými pís­me­nami, nie ručne písa­nými znakmi.

Spo­je­nie s Goog­lom kvôli ďal­šiemu roz­voju apli­ká­cie dáva doko­nalý zmy­sel. Google má slov­níky pre desiatky jazy­kov, dokáže roz­poz­ná­vať ručne písaný text, má hla­sovú syn­tézu aj sys­tém pre roz­poz­ná­va­nie hlasu. Word Lens naj­skôr ako samos­tatná apli­ká­cia nepre­žije, ale v budúc­nosti sa stane súčas­ťou pre­kla­dača (Trans­la­tor), ktorý je tiež dostupný pre Android a iOS.

Základ Word Lens bude uži­točný aj pri spo­jení s oku­liarmi Google Glass. Pri náv­števe cudzej kra­jiny by ste nemu­seli vyťa­ho­vať mobil a tla­čený slov­ník, ale všetky texty by sa vám pre­kla­dali len tým, že by ste sa na ne pozreli práve cez oku­liare. 

Zdroj: thenextweb.com

Pridať komentár (0)