Google má nové Nexus zaria­de­nia a Android, chýba mu však “WOW” efekt

Rudolf Nečas / 30. septembra 2015 / Tech a inovácie

Google na vče­raj­šej kon­fe­ren­cii pred­sta­vil nové, dlho oča­ká­vané Nexus zaria­de­nia, Android 6.0 Marsh­mal­low a oveľa viac ďaľ­ších nových vylep­šení. Nech­cel to však pre­stre­liť a hrá to na istotu. Bude to 13 mili­ó­nov zaria­dení za prvý víkend?

CEO Googlu – Sun­dar Pichai ozná­mil, že za posled­ných 30 dní bolo aktív­nych 1,4 miliardy Android zaria­dení a toto ohromné číslo chcú zvý­šiť ešte o miliardu. Apli­ká­ciu Google Play pou­žíva viac než miliarda ľudí.

CEO Google — Sun­dar Pichai

Nexus 6P

Ofi­ciál­neho pred­sta­ve­nia sa doč­kal smart­fón Nexus 6P. Tento kúsok v 7,3 mili­metra hru­bom, hli­ní­ko­vom tele vyrába spo­loč­nosť Huawei. Nexus 6P bude dostupný v troch far­bách – bie­lej, hli­ní­ko­vej a šedej. Zaria­de­niu domi­nuje 5,7 pal­cový AMO­LED disp­lej, s ten­kými rámikmi. Disp­lej zaberá 74% pred­nej strany, nad a pod ním sú ešte ste­reo repro­duk­tory. Veľ­kos­ťou je Nexus 6P pri­bližne rov­naký ako iPhone 6S Plus. Na nabí­ja­nie pou­žíva USB typ C konek­tor, a aj napriek väč­šej kapa­cite baté­rie (3450 mAh) sa dokáže plne nabiť dva krát rých­lej­šie ako jeho kon­ku­rent od Apple.

V zadnej časti zaria­de­nia sa usa­dila čítačka odtlač­kov prs­tov a 12,3 mega­pi­xe­lový foto­apa­rát pôvo­dom od Sony. Podľa Google je foto­apa­rát opti­ma­li­zo­vaný pre fotky v inte­ri­éri. Jed­not­livé pixely na sú veľké 1,55 mik­ro­metra oproti 1,22 mik­ro­met­rom v iPhone 6S Plus, čo má zabez­pe­čiť lep­šie fotky aj pri slab­šom svetle. Na zaos­tro­va­nie je pou­žitý laser. Neza­budlo sa ani na prednú kameru, tá má roz­lí­še­nie 5 mega­pi­xe­lov. Nexus 6P dokáže nahrá­vať slow motion video v 240 sním­koch za sekundu a pod­po­ruje aj natá­ča­nie videa v roz­lí­šení 4K. Ďal­šou z nových fun­kcií je „Smart burst“, ktorá dokáže fotiť v 30 sním­koch za sekundu a umožní vytvá­ra­nie GIFov. Foto­apa­rát je možné spus­tiť aj dvo­j­itým stla­če­ním uza­my­ka­cieho tla­čidla. Na smart­fóne beží samoz­rejme Android 6.0. Cena pre Nexus 6P začína na 499 dolá­roch.

Nexus 5X

Ako ďalší bol pred­sta­vený menší z dvo­j­ice — Nexus 5X. Tento 136 gra­mov vážiaci smart­fón s uhlop­rieč­kou disp­leja 5,2 palca vyrába firma LG. Jeho baté­ria má kapa­citu 2700 mAh, 64 bitový pro­ce­sor sa postará o rýchly chod a USB konek­tor typu C zas o rýchly pre­nos dát a nabí­ja­nie. Podobne ako jeho väčší súro­de­nec bude dostupný v troch far­bách – Car­bon Black, Sports White a Ice Blue. Neza­budlo sa ani na čítačku odtlač­kov prs­tov. Foto­apa­rát v tomto zaria­dení je zhodný s Nexu­som 6P. Slow motion video vie však nahrá­vať „len“ v 120 sním­koch za sekundu. Nahrá­va­nie do 4K je ale prí­tomné aj v tomto modeli. 5X môže byť tvoj od 379 dolá­rov.

Obi­dva z pred­sta­ve­ných smart­fó­nov majú aj „Android Sen­sor Hub“, čo je malý pro­ce­sor komu­ni­ku­júci so sen­zormi v tele­fóne. Dokáže naprí­klad zapnúť disp­lej keď zdvih­neš tele­fón a tým pádom sa o to nemusí sta­rať hlavný pro­ce­sor, čím sa zlepší výdrž baté­rie.

Čítačku odtlač­kov v oboch nových smart­fó­noch Google nazval Nexus Imprint. Má byť sku­točne rýchla a dokáže rozo­znať odtla­čok prsta za 600 mili­se­kúnd. Po pri­lo­žení prstu k sen­zoru sa tele­fón odo­mkne. Sen­zor odtlač­kov je možné pou­žiť aj na potvr­de­nie trans­ak­cie v Play Store.

Android 6.0 Marsh­mal­low

Ďal­ším z veľ­kých momen­tov bolo jed­no­značne pred­sta­ve­nie Andro­idu 6.0 Marsh­mal­low. Po novom je možné hla­sové vyhľa­dá­va­nie spus­tiť aj z uzam­knu­tej obra­zovky, stačí potiah­nuť prs­tom z rohu sme­rom k stredu disp­leja. Indi­ká­cia nabí­ja­nia vie rozo­znať, či sa smart­fón nabíja pomo­cou rých­leho nabí­ja­nia a dokáže pred­po­ve­dať ako dlho potrvá, kým bude plne nabitý. Nové noti­fi­ká­cie v hor­nej časti disp­leja sú rých­lej­šie a pre­hľad­nej­šie. Google zlep­šil aj model povo­lení, apli­ká­cie sa odte­raz môžu opý­tať keď potre­bujú pou­žiť nejakú vlast­nosť namiesto toho, aby každý musel povo­liť všetko hneď pri inšta­lá­cií. Nové Nexus zaria­de­nia budú mať menej pre­d­in­šta­lo­va­ných apli­ká­cií a viac ako štvr­tinu z nich bude možné odin­šta­lo­vať.

Nová je aj fun­kcia Now on Tap, ktorá ti umožní spus­tiť vyhľa­dá­va­nie Google z hocik­to­rej apli­ká­cie. Takže naprí­klad ak s nie­kým cha­tu­ješ cez What­sApp a spo­me­nie tam reštau­rá­ciu, stačí keď dlho podržíš tla­čítko domov pre vyhľa­da­nie tej reštau­rá­cie.

Veľ­kým kro­kom vpred pri novom Andro­ide je zlep­še­nie výdrže baté­rie. Marsh­mal­low pri­náša „Doze“ mód, ktorý sa akti­vuje keď sa tele­fón dlh­šiu dobu nepo­hol. Ten vtedy povie apli­ká­ciám nech sa ukľud­nia a nechajú pro­ce­sor na pokoji. Vďaka tomu sa má výdrž pri vypnu­tej obra­zovke zvý­šiť až o 30%. Marsh­mal­low bude pre Nexusy 5, 6, 7 a 9 dostupný budúci týž­deň.

Nový Chro­me­cast

Vylep­še­nia sa doč­kal aj Chro­me­cast. Po novom má okrúhly dizajn s trčia­cim HDMI káb­lom, ktorý ma zabez­pe­čiť jed­no­duch­šie pri­po­je­nie aj v situ­áciách, keď je okolo portu málo miesta. Pod­pora wifi sa konečne roz­ší­rila aj o 5 GHz pásmo a k tomu pri­dáva Chro­me­cast ešte sys­tém adap­tív­nych antén. Zaria­de­nie vo svo­jom vnútri skrýva 3 antény a na základe sily wifi sig­nálu roz­hodne, ktorú z nich pou­žiť pre naj­lep­šie pri­po­je­nie. Hra­nie hier na smart­fóne môže byť vďaka Chro­me­castu zau­jí­ma­vej­šie. Obraz z hry dokáže stre­a­mo­vať na tele­ví­zor a tele­fón ti poslúži ako ovlá­dač. Takto je možné hrať hry až pre šty­roch hrá­čov na jed­nej obra­zovke. Nový Chro­me­cast bude dostupný za cenu 35 dolá­rov.

Tab­let Pixel C

Pred­sta­vený bol aj Pixel C. Je to tab­let s mag­ne­tic­kou klá­ves­ni­cou a 10,2 pal­co­vým disp­le­jom s roz­lí­še­ním 2560x1800 pixe­lov. Klá­ves­nica sa pri­pája pomo­cou Blu­e­to­oth a nabíja sa indukčne od samot­ného tab­letu. Pod kapo­tou tohto zaria­de­nia sa nachá­dza čip NVi­dia Tegra X1 a 3GB pamäte RAM. O zvuk sa posta­rajú ste­reo repro­duk­tory a vďaka šty­rom mik­ro­fó­nom ťa Pixel C bude počuť vždy, keď bude treba. Ope­rač­ným sys­té­mom je Android, samoz­rejme vo ver­zii 6.0. Cena sa pohy­buje na 499 dolá­roch za tab­let a 149 za klá­ves­nicu.

Zdroj: theverge.com, youtube.com, Fotky: theverge.com

Pridať komentár (0)