Goog­le má nové Nexus zaria­de­nia a Andro­id, chý­ba mu však “WOW” efekt

Rudolf Nečas / 30. septembra 2015 / Tech a inovácie

Goog­le na vče­raj­šej kon­fe­ren­cii pred­sta­vil nové, dlho oča­ká­va­né Nexus zaria­de­nia, Andro­id 6.0 Marsh­mal­low a ove­ľa viac ďaľ­ších nových vylep­še­ní. Nech­cel to však pre­stre­liť a hrá to na isto­tu. Bude to 13 mili­ó­nov zaria­de­ní za prvý víkend?

CEO Goog­lu – Sun­dar Pichai ozná­mil, že za posled­ných 30 dní bolo aktív­nych 1,4 miliar­dy Andro­id zaria­de­ní a toto ohrom­né čís­lo chcú zvý­šiť ešte o miliar­du. Apli­ká­ciu Goog­le Play pou­ží­va viac než miliar­da ľudí.

CEO Goog­le — Sun­dar Pichai

Nexus 6P

Ofi­ciál­ne­ho pred­sta­ve­nia sa doč­kal smart­fón Nexus 6P. Ten­to kúsok v 7,3 mili­met­ra hru­bom, hli­ní­ko­vom tele vyrá­ba spo­loč­nosť Huawei. Nexus 6P bude dostup­ný v troch far­bách – bie­lej, hli­ní­ko­vej a šedej. Zaria­de­niu domi­nu­je 5,7 pal­co­vý AMO­LED disp­lej, s ten­ký­mi rámik­mi. Disp­lej zabe­rá 74% pred­nej stra­ny, nad a pod ním sú ešte ste­reo repro­duk­to­ry. Veľ­kos­ťou je Nexus 6P pri­bliž­ne rov­na­ký ako iPho­ne 6S Plus. Na nabí­ja­nie pou­ží­va USB typ C konek­tor, a aj napriek väč­šej kapa­ci­te baté­rie (3450 mAh) sa doká­že plne nabiť dva krát rých­lej­šie ako jeho kon­ku­rent od App­le.

V zadnej čas­ti zaria­de­nia sa usa­di­la čítač­ka odtlač­kov prs­tov a 12,3 mega­pi­xe­lo­vý foto­apa­rát pôvo­dom od Sony. Pod­ľa Goog­le je foto­apa­rát opti­ma­li­zo­va­ný pre fot­ky v inte­ri­é­ri. Jed­not­li­vé pixe­ly na sú veľ­ké 1,55 mik­ro­met­ra opro­ti 1,22 mik­ro­met­rom v iPho­ne 6S Plus, čo má zabez­pe­čiť lep­šie fot­ky aj pri slab­šom svet­le. Na zaos­tro­va­nie je pou­ži­tý laser. Neza­bud­lo sa ani na pred­nú kame­ru, tá má roz­lí­še­nie 5 mega­pi­xe­lov. Nexus 6P doká­že nahrá­vať slow moti­on video v 240 sním­koch za sekun­du a pod­po­ru­je aj natá­ča­nie videa v roz­lí­še­ní 4K. Ďal­šou z nových fun­kcií je „Smart burst“, kto­rá doká­že fotiť v 30 sním­koch za sekun­du a umož­ní vytvá­ra­nie GIFov. Foto­apa­rát je mož­né spus­tiť aj dvo­j­itým stla­če­ním uza­my­ka­cie­ho tla­čid­la. Na smart­fó­ne beží samoz­rej­me Andro­id 6.0. Cena pre Nexus 6P začí­na na 499 dolá­roch.

Nexus 5X

Ako ďal­ší bol pred­sta­ve­ný men­ší z dvo­j­ice — Nexus 5X. Ten­to 136 gra­mov vážia­ci smart­fón s uhlop­rieč­kou disp­le­ja 5,2 pal­ca vyrá­ba fir­ma LG. Jeho baté­ria má kapa­ci­tu 2700 mAh, 64 bito­vý pro­ce­sor sa posta­rá o rých­ly chod a USB konek­tor typu C zas o rých­ly pre­nos dát a nabí­ja­nie. Podob­ne ako jeho väč­ší súro­de­nec bude dostup­ný v troch far­bách – Car­bon Black, Sports Whi­te a Ice Blue. Neza­bud­lo sa ani na čítač­ku odtlač­kov prs­tov. Foto­apa­rát v tom­to zaria­de­ní je zhod­ný s Nexu­som 6P. Slow moti­on video vie však nahrá­vať „len“ v 120 sním­koch za sekun­du. Nahrá­va­nie do 4K je ale prí­tom­né aj v tom­to mode­li. 5X môže byť tvoj od 379 dolá­rov.

Obi­dva z pred­sta­ve­ných smart­fó­nov majú aj „Andro­id Sen­sor Hub“, čo je malý pro­ce­sor komu­ni­ku­jú­ci so sen­zor­mi v tele­fó­ne. Doká­že naprí­klad zapnúť disp­lej keď zdvih­neš tele­fón a tým pádom sa o to nemu­sí sta­rať hlav­ný pro­ce­sor, čím sa zlep­ší výdrž baté­rie.

Čítač­ku odtlač­kov v oboch nových smart­fó­noch Goog­le nazval Nexus Imprint. Má byť sku­toč­ne rých­la a doká­že rozo­znať odtla­čok prs­ta za 600 mili­se­kúnd. Po pri­lo­že­ní prs­tu k sen­zo­ru sa tele­fón odo­mkne. Sen­zor odtlač­kov je mož­né pou­žiť aj na potvr­de­nie trans­ak­cie v Play Sto­re.

Andro­id 6.0 Marsh­mal­low

Ďal­ším z veľ­kých momen­tov bolo jed­no­znač­ne pred­sta­ve­nie Andro­idu 6.0 Marsh­mal­low. Po novom je mož­né hla­so­vé vyhľa­dá­va­nie spus­tiť aj z uzam­knu­tej obra­zov­ky, sta­čí potiah­nuť prs­tom z rohu sme­rom k stre­du disp­le­ja. Indi­ká­cia nabí­ja­nia vie rozo­znať, či sa smart­fón nabí­ja pomo­cou rých­le­ho nabí­ja­nia a doká­že pred­po­ve­dať ako dlho potr­vá, kým bude plne nabi­tý. Nové noti­fi­ká­cie v hor­nej čas­ti disp­le­ja sú rých­lej­šie a pre­hľad­nej­šie. Goog­le zlep­šil aj model povo­le­ní, apli­ká­cie sa odte­raz môžu opý­tať keď potre­bu­jú pou­žiť neja­kú vlast­nosť namies­to toho, aby kaž­dý musel povo­liť všet­ko hneď pri inšta­lá­cií. Nové Nexus zaria­de­nia budú mať menej pre­d­in­šta­lo­va­ných apli­ká­cií a viac ako štvr­ti­nu z nich bude mož­né odin­šta­lo­vať.

Nová je aj fun­kcia Now on Tap, kto­rá ti umož­ní spus­tiť vyhľa­dá­va­nie Goog­le z hocik­to­rej apli­ká­cie. Tak­že naprí­klad ak s nie­kým cha­tu­ješ cez What­sApp a spo­me­nie tam reštau­rá­ciu, sta­čí keď dlho podržíš tla­čít­ko domov pre vyhľa­da­nie tej reštau­rá­cie.

Veľ­kým kro­kom vpred pri novom Andro­ide je zlep­še­nie výdr­že baté­rie. Marsh­mal­low pri­ná­ša „Doze“ mód, kto­rý sa akti­vu­je keď sa tele­fón dlh­šiu dobu nepo­hol. Ten vte­dy povie apli­ká­ciám nech sa ukľud­nia a necha­jú pro­ce­sor na poko­ji. Vďa­ka tomu sa má výdrž pri vypnu­tej obra­zov­ke zvý­šiť až o 30%. Marsh­mal­low bude pre Nexu­sy 5, 6, 7 a 9 dostup­ný budú­ci týž­deň.

Nový Chro­me­cast

Vylep­še­nia sa doč­kal aj Chro­me­cast. Po novom má okrúh­ly dizajn s trčia­cim HDMI káb­lom, kto­rý ma zabez­pe­čiť jed­no­duch­šie pri­po­je­nie aj v situ­áciách, keď je oko­lo por­tu málo mies­ta. Pod­po­ra wifi sa koneč­ne roz­ší­ri­la aj o 5 GHz pás­mo a k tomu pri­dá­va Chro­me­cast ešte sys­tém adap­tív­nych antén. Zaria­de­nie vo svo­jom vnút­ri skrý­va 3 anté­ny a na zákla­de sily wifi sig­ná­lu roz­hod­ne, kto­rú z nich pou­žiť pre naj­lep­šie pri­po­je­nie. Hra­nie hier na smart­fó­ne môže byť vďa­ka Chro­me­cas­tu zau­jí­ma­vej­šie. Obraz z hry doká­že stre­a­mo­vať na tele­ví­zor a tele­fón ti poslú­ži ako ovlá­dač. Tak­to je mož­né hrať hry až pre šty­roch hrá­čov na jed­nej obra­zov­ke. Nový Chro­me­cast bude dostup­ný za cenu 35 dolá­rov.

Tab­let Pixel C

Pred­sta­ve­ný bol aj Pixel C. Je to tab­let s mag­ne­tic­kou klá­ves­ni­cou a 10,2 pal­co­vým disp­le­jom s roz­lí­še­ním 2560x1800 pixe­lov. Klá­ves­ni­ca sa pri­pá­ja pomo­cou Blu­e­to­oth a nabí­ja sa indukč­ne od samot­né­ho tab­le­tu. Pod kapo­tou toh­to zaria­de­nia sa nachá­dza čip NVi­dia Teg­ra X1 a 3GB pamä­te RAM. O zvuk sa posta­ra­jú ste­reo repro­duk­to­ry a vďa­ka šty­rom mik­ro­fó­nom ťa Pixel C bude počuť vždy, keď bude tre­ba. Ope­rač­ným sys­té­mom je Andro­id, samoz­rej­me vo ver­zii 6.0. Cena sa pohy­bu­je na 499 dolá­roch za tab­let a 149 za klá­ves­ni­cu.

Zdroj: theverge.com, youtube.com, Fot­ky: theverge.com

Pridať komentár (0)