Goog­le má obrov­ské šar­ka­ny, kto­ré nahra­dia veter­né elek­trár­ne

Martin Kráľ / 22. septembra 2015 / Tech a inovácie

V roku 2013 kúpil Goog­le spo­loč­nosť s náz­vom Maka­ni, výrob­cu jed­né­ho z naj­pô­so­bi­vej­ších zaria­de­ní alter­na­tív­nej ener­gie, aké ste kedy vide­li: Ener­gy Kite. Z čas­ti veter­ná tur­bí­na, z čas­ti model lie­tad­la, Ener­gy Kite vzliet­ne do vzdu­chu, pohy­bu­je sa v obrov­ských kru­hoch a zís­ka­nú veter­nú ener­giu posie­la späť na zem. Ener­gy Kite je veľ­mi ľah­ký, pre­nos­ný a jed­no­du­cho roz­lo­ži­teľ­ný.

Ener­gy Kite pou­ží­va o 90 per­cent menej mate­riá­lu ako bež­ná veter­ná tur­bí­na a doká­že pri­tom gene­ro­vať až o 50 per­cent viac veter­nej ener­gie – pod­ľa samot­nej spo­loč­nos­ti dokon­ca až 600 kilo­wat­tov. Ako je to mož­né? Lie­ta­ním vo veľ­kých výš­kach – až do 350 met­rov – kam žiad­na veter­ná tur­bí­na nikdy nemá šan­cu dosiah­nuť, navy­še aj veľ­kou efek­ti­vi­tou využi­té­ho mate­riá­lu. Je to ako by len malá špič­ka veter­nej tur­bí­ny krú­ži­la oblo­hou a gene­ro­va­la pri­tom ove­ľa viac ener­gie, ako celé tie obrov­ské tony oce­le – kto­ré pri tom­to tren­de vývo­ja môžu čosko­ro zmiz­núť.

Ener­gy Kite je ovlá­da­ná a vypúš­ťa­ná do vzdu­chu z pozem­nej sta­ni­ce a na vzliet­nu­tie využí­va roto­ry. Keď Ener­gy Kite vzliet­ne do vzdu­chu, roto­ry sa pre­me­nia na malé veter­né tur­bí­ny a začnú gene­ro­vať veter­nú ener­giu. Ener­gia je potom káb­lom posie­la­ná späť na zem. Naroz­diel od det­ských šar­ka­nov, Ener­gy Kite pres­ne vie, kam ide. Jeho letec­ká tra­sa je usmer­ňo­va­ná počí­ta­čom a sen­zo­ry neus­tá­le pre­po­čí­ta­va­jú, aká ces­ta je ide­ál­na pre opti­mál­nu efek­ti­vi­tu. Naroz­diel od veter­ných tur­bín nie sú pre údrž­bu potreb­né žeria­vy ani heli­kop­té­ry, Ener­gy Kite jed­no­du­cho stiah­ne­te dole. Na kon­fe­ren­cií SXSW pre­zra­dil šéf Goog­le X Astro Tel­ler, že tes­to­va­nie Ener­gy Kite zahá­ji spo­loč­nosť v dru­hej polo­vi­ci toho­to roka v Kali­fon­skom Pesa­ca­de­ro.

Ener­gy Kite vyge­ne­ru­je veter­nú ener­giu na pod­stat­ne väč­šej plo­che ako tra­dič­né tur­bí­ny

Naj­väč­šou výho­dou Ener­gy Kite pod­ľa Maka­ni je, že doká­že eko­no­mic­ky gene­ro­vať veter­nú ener­giu na pri­bliž­ne dvoch tre­ti­nách úze­mia, čo je o šty­ri­krát viac, ako tra­dič­né veter­né tur­bí­ny. No je tu aj veľ­ké ale. Pra­vid­lá pre umiest­ne­nie veter­ných tur­bín sú veľ­mi prí­sne a to isté bude prav­de­po­dob­ne pla­tiť aj pre Ener­gy Kite. Zaria­de­nie sa musí v dosta­toč­nej vzdia­le­nos­ti vyhnúť verej­ným komu­ni­ká­ciam a elek­tric­ké­mu vede­niu. Pocho­pi­teľ­ne.

Ťaž­ko si vôbec pred­sta­viť, ako sa Ener­gy Kite rúti obrov­skou rých­los­ťou k zemi, navy­še upev­ne­ná sko­ro nevi­di­teľ­ným, ale veľ­mi pev­ným káb­lom. Dru­hým prob­lé­mom je hluk: Ener­gy Kite nege­ne­ru­je veter­nú ener­giu v tichos­ti. Naj­lep­šie využi­tie teda náj­de zrej­me vo vypra­hnu­tých, resp. vyľud­ne­ných oblas­tiach, ale­bo ostro­voch, naprí­klad na Hava­ji. Napo­kon, “maka­ni” je Havaj­ský výraz pre “vie­tor”.

zdroj:setri.sk
Pridať komentár (0)