Google má obrov­ské šar­kany, ktoré nahra­dia veterné elek­trárne

Martin Kráľ / 22. septembra 2015 / Tech a inovácie

V roku 2013 kúpil Google spo­loč­nosť s náz­vom Makani, výrobcu jed­ného z naj­pô­so­bi­vej­ších zaria­dení alter­na­tív­nej ener­gie, aké ste kedy videli: Energy Kite. Z časti veterná tur­bína, z časti model lie­tadla, Energy Kite vzlietne do vzdu­chu, pohy­buje sa v obrov­ských kru­hoch a zís­kanú veternú ener­giu posiela späť na zem. Energy Kite je veľmi ľahký, pre­nosný a jed­no­du­cho roz­lo­ži­teľný.

Energy Kite pou­žíva o 90 per­cent menej mate­riálu ako bežná veterná tur­bína a dokáže pri­tom gene­ro­vať až o 50 per­cent viac veter­nej ener­gie – podľa samot­nej spo­loč­nosti dokonca až 600 kilo­wat­tov. Ako je to možné? Lie­ta­ním vo veľ­kých výš­kach – až do 350 met­rov – kam žiadna veterná tur­bína nikdy nemá šancu dosiah­nuť, navyše aj veľ­kou efek­ti­vi­tou využi­tého mate­riálu. Je to ako by len malá špička veter­nej tur­bíny krú­žila oblo­hou a gene­ro­vala pri­tom oveľa viac ener­gie, ako celé tie obrov­ské tony ocele – ktoré pri tomto trende vývoja môžu čoskoro zmiz­núť.

Energy Kite je ovlá­daná a vypúš­ťaná do vzdu­chu z pozem­nej sta­nice a na vzliet­nu­tie využíva rotory. Keď Energy Kite vzlietne do vzdu­chu, rotory sa pre­me­nia na malé veterné tur­bíny a začnú gene­ro­vať veternú ener­giu. Ener­gia je potom káb­lom posie­laná späť na zem. Naroz­diel od det­ských šar­ka­nov, Energy Kite presne vie, kam ide. Jeho letecká trasa je usmer­ňo­vaná počí­ta­čom a sen­zory neus­tále pre­po­čí­ta­vajú, aká cesta je ide­álna pre opti­málnu efek­ti­vitu. Naroz­diel od veter­ných tur­bín nie sú pre údržbu potrebné žeriavy ani heli­kop­téry, Energy Kite jed­no­du­cho stiah­nete dole. Na kon­fe­ren­cií SXSW pre­zra­dil šéf Google X Astro Tel­ler, že tes­to­va­nie Energy Kite zaháji spo­loč­nosť v dru­hej polo­vici tohoto roka v Kali­fon­skom Pesa­ca­dero.

Energy Kite vyge­ne­ruje veternú ener­giu na pod­statne väč­šej plo­che ako tra­dičné tur­bíny

Naj­väč­šou výho­dou Energy Kite podľa Makani je, že dokáže eko­no­micky gene­ro­vať veternú ener­giu na pri­bližne dvoch tre­ti­nách úze­mia, čo je o šty­ri­krát viac, ako tra­dičné veterné tur­bíny. No je tu aj veľké ale. Pra­vidlá pre umiest­ne­nie veter­ných tur­bín sú veľmi prí­sne a to isté bude prav­de­po­dobne pla­tiť aj pre Energy Kite. Zaria­de­nie sa musí v dosta­toč­nej vzdia­le­nosti vyhnúť verej­ným komu­ni­ká­ciam a elek­tric­kému vede­niu. Pocho­pi­teľne.

Ťažko si vôbec pred­sta­viť, ako sa Energy Kite rúti obrov­skou rých­los­ťou k zemi, navyše upev­nená skoro nevi­di­teľ­ným, ale veľmi pev­ným káb­lom. Dru­hým prob­lé­mom je hluk: Energy Kite nege­ne­ruje veternú ener­giu v tichosti. Naj­lep­šie využi­tie teda nájde zrejme vo vypra­hnu­tých, resp. vyľud­ne­ných oblas­tiach, alebo ostro­voch, naprí­klad na Havaji. Napo­kon, “makani” je Havaj­ský výraz pre “vie­tor”.

zdroj:setri.sk
Pridať komentár (0)