Google má záu­jem inves­to­vať do Spa­ceX

Kika Besedičová / 20. január 2015 / Tools a produktivita

Neúnavný Elon Musk musí svoju pozor­nosť deliť medzi auto­mo­bilku Tesla Motors a ves­mírnu spo­loč­nosť Spa­ceX. Posledné dni pat­ria pre­dov­šet­kým Spa­ceX a ves­míru, kde Musk ohlá­sil veľké plány. Teraz sa dokonca dis­ku­tuje o mož­nej spo­lu­práci s Google.

Ves­mírna spo­loč­nosť Spa­ceX sa pokú­sila pri­stáť s prvým stup­ňom rakety FAL­CON 9 späť na zemi. Nepo­da­rilo sa to, ale napriek tomu ide o obrov­ský úspech. Okrem toho chystá Elon Musk tiež misiu na Mars, ktorý chce kolo­ni­zo­vať. A v nepo­sled­nom rade sa aktu­álne tiež roz­ho­vo­ril o svo­jom star­šom nápade roz­niesť s pomo­cou mik­ro­sa­te­li­tov inter­net do celého sveta.

Práve túto svoju ideu aktu­álne na tla­čo­vej kon­fe­ren­cii Spa­ceX v Seattli vysvet­lil pod­rob­nej­šie. Musk si pred­sta­vuje, že ves­mírny inter­net by raz mohol sia­hať až k Marsu. A potre­buje údajne $ 10 mld. Aby to celé mohol roz­be­hnúť.

Pre Mars bude tak­tiež dôle­žité mať glo­bálnu komu­ni­kačnú sieť,” pove­dal doslova Musk s odka­zom na to, že doby­tie Marsu pova­žuje za jeden z hlav­ných cie­ľov svo­jich akti­vít v rámci Spa­ceX.

A práve v súvis­losti so všet­kým vyš­šie uve­de­ným vyznieva správa o tom, že Google plá­nuje inves­to­vať do Spa­ceX miliardu dolá­rov značne vie­ro­hodne. Zámer roz­ší­riť inter­net po celom svete má totiž tiež Google (ale aj Face­book a ďal­šie firmy). Len na to ide tro­chu odlišne, s pomo­cou nafu­ko­va­cích baló­nov v rámci pro­jektu Loon.

zdroj: ven­tu­re­beat

Pridať komentár (0)