Google na čele 100-mili­ó­no­vej inves­tí­cie do komu­ni­kač­nej plat­formy Symp­hony

Michal Sorkovský / 14. október 2015 / Tools a produktivita

Bez­pečná clou­dová komu­ni­kačná plat­forma Symp­hony zís­kala, napriek cieľu 50 mili­ó­nov dolá­rov, dvoj­ná­so­bok. Enormný záu­jem inves­to­vať do tohto pro­jektu pre­ja­vilo hneď via­cero spo­loč­ností, na čele s Google, Inc. Dal­šími inves­tormi boli Lakes­tar, Nati­xis, Societe Gene­rale, UBS a Merus Capi­tal.

Hoci Symp­hony pôvodne hľa­dalo inves­tí­ciu vo výške 50 mili­ó­nov dolá­rov, záu­jem zo strany inves­to­rov bol taký veľký, že sa konečná inves­tí­cia vyšpl­hala až na dvoj­ná­so­bok. Aj napriek tomu, že bola situ­ácia na burze pre clou­dové služby málo­kedy práve vyho­vu­júca a okrem toho bola v posled­nej dobe aj nestála, inves­to­rom sa podľa všet­kého pro­jekt Symp­hony zapá­čil. „Trh je teraz nesta­bilný a ľudia sú opatrní, ale aj napriek takýmto pod­mien­kam, nám inves­tori umož­nili zís­kať viac peňazí, než sme pôvodne chceli,“ hovorí CEO Symp­hony David Gurle. 

Gurle ďalej hovorí o tom, že sa už mohlo jed­nať o posledný prí­pad, kedy muselo jeho Symp­hony hľa­dať takýmto spô­so­bom inves­tí­ciu. To je ale tak tro­chu nezvy­čajné, keďže ide o spo­loč­nosť len o niečo star­šiu ako rok, ktorá má za sebou zisk len dvoch väč­ších inves­tí­cií. Spo­loč­nosť zís­kala už 66 mili­ó­nov dolá­rov z pre­doš­lej inves­tí­cie, na jeseň 2014. Za inves­tí­ciou vtedy stálo kon­zor­cium inves­tič­ných bánk z Wall Street. Gurle sa teda cíti byť vo veľmi dob­rej pozí­cií a verí, že už sa nebude musieť vra­cať na kapi­tá­lový trh.

Nepo­chybne ide o zau­jí­mavú inves­tí­ciu aj pre Google, ktorá navyše pri­chá­dza zo strany Google Inc, nie od Google Ven­tu­res. To, že má Google dlho­dobo prob­lémy so sociál­nymi médiami, vôbec nie je tajom­stvom, čo potvr­dzuje aj to, že sa Google + dostalo do role zabud­nu­tého die­ťaťa. Google by teda mohlo hľa­dať rie­še­nie zvonka a Symp­hony môže byť dob­rou voľ­bou. Je totiž možné, že by táto komu­ni­kačná plat­forma bola schopná kon­ku­ro­vať službe Skype for Busi­ness od Mic­ro­softu. 

Spo­loč­nosť plá­nuje pou­žiť peniaze na roz­voj obchod­ného a mar­ke­tin­go­vého odde­le­nia. Dote­raz sa v Symp­hony zame­ria­vali na iné oblasti, keďže až 100 z ich teraj­ších 130 zamest­nan­cov, sú tech­nici. Keďže ale do spo­loč­nosti prišli nové peniaze, v pláne je v najb­liž­ších 12 až 18 mesia­coch zdvoj­ná­so­biť počet zamest­nan­cov a to hlavne so zame­ra­ním na pre­daj a mar­ke­ting. Okrem toho plá­nuje budúci rok spo­loč­nosť expan­do­vať do Európy a otvo­riť nový office aj v Japon­sku a Aus­trá­lií. 


zdroj: techcrunch.com

Pridať komentár (0)