Google pod paľ­bou kri­tiky ruší laun­cher apli­ká­cií pre Chrome

Martin Bohunický / 24. marca 2016 / Tools a produktivita

Google ruší laun­cher apli­ká­cií pre Win­dows, OS X aj Linux. 

Ak nevieš, čo laun­cher apli­ká­cií Chrome je, tak aspoň poznáš dôvod, prečo ho Google ruší.

Tento laun­cher je tá ikona s fareb­nými koc­kami, cez ktorú môžeš urých­lene spus­tiť webové apli­ká­cie. Je to akési vyma­za­nie roz­die­lov medzi webo­vými apli­ká­ciami a kla­sic­kými — teda aspoň snaha. No Google teraz tvrdí, že “ľudia rad­šej spúš­ťajú tieto apli­ká­cie priamo v Chrome” a preto sa roz­ho­dol ich zru­šiť. Laun­cher zostane len v Chrome OS, je však otázka, koľko ľudí tento OS pou­žíva. Obzvlášť na Slo­ven­sku, kde ofi­ciálne nena­chá­dza.

Laun­cher zmizne z našich plôch v prie­behu najb­liž­ších mesia­cov. Je to len ďalší krok v snahe Googlu spra­viť Chrome viac mini­ma­lis­tický a rýchly. Pre spo­ma­ľo­va­nie a extrémne využí­va­nie RAM-ky je totiž Chrome čoraz viac pod paľ­bou kri­tiky.

foto: 9to5google.com

Zdroj: thenextweb.com, titulná foto: omgchrome.com

Pridať komentár (0)