Goog­le pod paľ­bou kri­ti­ky ruší laun­cher apli­ká­cií pre Chro­me

Martin Bohunický / 24. marca 2016 / Lifehacking

Goog­le ruší laun­cher apli­ká­cií pre Win­do­ws, OS X aj Linux. 

Ak nevieš, čo laun­cher apli­ká­cií Chro­me je, tak aspoň poznáš dôvod, pre­čo ho Goog­le ruší.

Ten­to laun­cher je tá iko­na s fareb­ný­mi koc­ka­mi, cez kto­rú môžeš urých­le­ne spus­tiť webo­vé apli­ká­cie. Je to aké­si vyma­za­nie roz­die­lov medzi webo­vý­mi apli­ká­cia­mi a kla­sic­ký­mi — teda aspoň sna­ha. No Goog­le teraz tvr­dí, že “ľudia rad­šej spúš­ťa­jú tie­to apli­ká­cie pria­mo v Chro­me” a pre­to sa roz­ho­dol ich zru­šiť. Laun­cher zosta­ne len v Chro­me OS, je však otáz­ka, koľ­ko ľudí ten­to OS pou­ží­va. Obzvlášť na Slo­ven­sku, kde ofi­ciál­ne nena­chá­dza.

Laun­cher zmiz­ne z našich plôch v prie­be­hu najb­liž­ších mesia­cov. Je to len ďal­ší krok v sna­he Goog­lu spra­viť Chro­me viac mini­ma­lis­tic­ký a rých­ly. Pre spo­ma­ľo­va­nie a extrém­ne využí­va­nie RAM-ky je totiž Chro­me čoraz viac pod paľ­bou kri­ti­ky.

foto: 9to5google.com

Zdroj: thenextweb.com, titul­ná foto: omgchrome.com

Pridať komentár (0)