Google Pixel bol úspešne root­nutý, no má to jeden háčik

Jakub Duchoň / 29. októbra 2016 / Tech a inovácie

Známy vývo­jár Chain­fire sa na svo­jom Twit­ter účte pochvá­lil vzác­nym „úlov­kom“. Poda­rilo sa mu totiž root­nuť novinku od Googlu, phab­let Pixel. Ako dôkaz zve­rej­nil scre­ens­hot, na kto­rom môžeme vidieť žia­dosť z apli­ká­cie Supe­ru­ser potvr­dzu­júca root opráv­ne­nia. S týmto úspe­chom pri­chá­dza však aj isté riziko.

Chain­fire one­dlho na to pri­znal, že na zís­ka­nie rootu musel vypnúť DM-verity (veri­fi­ká­cia pre ker­nel, ktorá kon­tro­luje správ­nosť par­tí­cie) a pou­žiť upra­venú sys­té­movú par­tí­ciu. Zjed­no­du­šene, takýto root môže pre tele­fón zna­me­nať veľké nebez­pe­čen­stvo, nakoľko nie je dosta­točne chrá­nený. To zna­mená, že uží­va­te­lia, ktorí budú chcieť root s povo­le­ním DM-verity, budú musieť počkať. Našťas­tie, Chain­fire už potvr­dil, že sa prob­lému venuje a one­dlho by ho mal vyrie­šiť. Máte svoj smart­fóny root­nutý? Napíš nám váš názor na modi­fi­ko­va­nie Andro­idu for­mou rootu do komen­tá­rov.

cvw_aqtwyaee6ujfony-z-ciny3-1024x1821-1024x182

zdroj článku, fotiek a titul­nej foto­gra­fie: fonyzciny.startitup.sk

Pridať komentár (0)