Goog­le Pixel bol úspeš­ne root­nu­tý, no má to jeden háčik

Jakub Duchoň / 29. októbra 2016 / Tech a inovácie

Zná­my vývo­jár Chain­fi­re sa na svo­jom Twit­ter účte pochvá­lil vzác­nym „úlov­kom“. Poda­ri­lo sa mu totiž root­nuť novin­ku od Goog­lu, phab­let Pixel. Ako dôkaz zve­rej­nil scre­ens­hot, na kto­rom môže­me vidieť žia­dosť z apli­ká­cie Supe­ru­ser potvr­dzu­jú­ca root opráv­ne­nia. S tým­to úspe­chom pri­chá­dza však aj isté rizi­ko.

Chain­fi­re one­dl­ho na to pri­znal, že na zís­ka­nie rootu musel vypnúť DM-veri­ty (veri­fi­ká­cia pre ker­nel, kto­rá kon­tro­lu­je správ­nosť par­tí­cie) a pou­žiť upra­ve­nú sys­té­mo­vú par­tí­ciu. Zjed­no­du­še­ne, taký­to root môže pre tele­fón zna­me­nať veľ­ké nebez­pe­čen­stvo, nakoľ­ko nie je dosta­toč­ne chrá­ne­ný. To zna­me­ná, že uží­va­te­lia, kto­rí budú chcieť root s povo­le­ním DM-veri­ty, budú musieť počkať. Našťas­tie, Chain­fi­re už potvr­dil, že sa prob­lé­mu venu­je a one­dl­ho by ho mal vyrie­šiť. Máte svoj smart­fó­ny root­nu­tý? Napíš nám váš názor na modi­fi­ko­va­nie Andro­idu for­mou rootu do komen­tá­rov.

cvw_aqtwyaee6ujfony-z-ciny3-1024x1821-1024x182

zdroj člán­ku, fotiek a titul­nej foto­gra­fie: fonyzciny.startitup.sk

Pridať komentár (0)