Google ponúka zadarmo revo­lučnú umelú inte­li­gen­ciu na roz­poz­ná­va­nie reči

Rudolf Nečas / 17. mája 2016 / Tech a inovácie

Umelá inte­li­gen­cia stále nie je dobrá v roz­poz­ná­vaní a ana­lýze pri­ro­dze­ného jazyka. A Google s tým chce niečo spra­viť.

Ako open source preto sprí­stup­ňuje svoj par­so­vací model pre anglič­tinu, ktorý nazýva “Par­sey McPar­se­face.” V názve sa pri­tom asi nedá pre­hliad­nuť podob­nosť s menom Boaty McBo­at­face, ktoré vo Veľ­kej Bri­tá­nií vyhralo hla­so­va­nie pre meno novej výskum­nej lode a rýchlo si zís­kalo popu­la­ritu po celom inter­nete.

Businesswoman Surrounded by Robots --- Image by © Blutgruppe/Corbis

foto: theguardian.com

Vďaka kom­bi­no­va­niu stro­jo­vého uče­nia a vyhľa­dá­va­cích tech­ník, dosa­huje Par­sey McPar­se­face pri novi­no­vých člán­koch v anglic­kom jazyku podľa Google pres­nosť 94 per­cent. Tiež sa opiera o fra­me­work neuró­no­vej siete Syn­tax­Net pre ana­lýzu jazy­ko­vej štruk­túry vety alebo vyhlá­se­nia, v kto­rých ana­ly­zuje funkčnú úlohu kaž­dého slova vo vete.

Ak si zmä­tený, v skratke je to toto: Par­sey a Syn­tax­Net sú v pod­state ako päť­ročné deti, ktoré sa učia nuansy jazyka.

asawb

foto: thenextweb.com

V jed­no­du­chom prí­klade od Googlu vyš­šie, je “saw” prí­su­dok (slo­veso) vo vete, zatiaľ čo “Alice” a “Bob” sú pred­mety (pod­statné mená). Ale Par­sey toho dokáže o niečo viac.

A ak si zve­davý, prečo je pro­jekt Par­sey McPar­se­face vôbec potrebný, toto je vysvet­le­nie spo­loč­nosti Google:

Jed­ným z hlav­ných prob­lé­mov, ktorý robí par­so­va­nie tak nároč­ným je, že ľud­ské jazyky vyka­zujú pozo­ru­hodné úrovne nejed­noz­nač­nosti. Nie je nezvy­čajné, že vety stred­nej dĺžky, dlhé pove­dzme 20 alebo 30 slov, majú stovky, tisíce alebo dokonca desiatky tisíc mož­ných syn­tak­tic­kých štruk­túr. Par­ser pre pri­ro­dzený jazyk musí neja­kým spô­so­bom pre­hľa­dá­vať všetky tieto alter­na­tívy a nájsť najp­rav­de­po­dob­nej­šiu štruk­túru v danom kon­texte.”

Par­sey McPar­se­face a Syn­tax­Net nie sú rie­še­ním, Google ich pova­žuje za prvý krok sme­rom k lep­šej ana­lýze jazyka pomo­cou ume­lej inte­li­gen­cie, čo je zatiaľ veľká pre­kážka.

ex-machina-movie-artificial-intelligence-robot

foto: techinsider.io

zdroj: thenextweb.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: techworm.net

Pridať komentár (0)