Google sa možno pokúsi zablo­ko­vať rýchle nabí­ja­nie v smart­fó­noch, ktoré nezod­po­ve­dajú USB-C štan­dardu

Matúš Mitro / 11. november 2016 / Tech a inovácie

Všetci pou­ží­va­te­lia si obľú­bili rýchle nabí­ja­nie v smart­fó­noch alebo tab­le­toch, nakoľko ide o veľmi uži­točnú vec, ktorá nás dokáže „zachrá­niť“ v posled­nej chvíli, kedy potre­bu­jeme rýchlo nabiť svoje zaria­de­nia pre ďal­šie pou­ží­va­nie. Avšak, má to jeden háčik, ktorý sa chystá Google rie­šiť.

Mnohé zaria­de­nia s fun­kciou rých­leho nabí­ja­nia vyža­dujú aj špe­ciálne adap­téry, aby ho mohli využiť naplno. Nie je pra­vid­lom, že každý, kto si kúpi nové zaria­de­nia, dostane v balení aj adap­tér, ktorý je špe­cia­li­zo­vaný na rýchle nabí­ja­nie. Oby­čajne takého adap­téry obsa­hujú vo svo­jom balení iba high-end zaria­de­nia. Maji­te­ľom lac­nej­ších smart­fó­nov tak neos­táva nič iné, len si zaob­sta­rať iný, neori­gi­nálny adap­tér. Google však chce prísť s uni­ver­zál­nym a bez­peč­nej­ším rie­še­ním. Rie­še­nie spo­číva v uni­ver­zál­nom rých­lom nabí­janí. Môže teda ísťo rov­naké rie­še­nie, aké využí­vajú naprí­klad naj­nov­šie Pixely, aby sa tak zame­dzilo pou­ží­va­niu neori­gi­nál­nych nabí­ja­cích adap­té­rov, ktoré často­krát pra­cujú s neštan­dard­ným napä­tím.

google-pixel-6

Táto infor­má­cia o pod­pore adap­té­rov, ktoré musia spĺňať USB-C štan­dard, sa obja­vila v naj­nov­šom doku­mente o kom­pa­ti­bi­lite pre Android Nou­gat. Je tak prav­de­po­dobné, že v budúc­nosti bude Google vyža­do­vať od všet­kých zaria­dení s USB Type-C por­tom plnú pod­poru pre tieto nabí­ja­cie adap­téry. To by mohlo zabrá­niť v pou­ží­vaní ďal­ších neori­gi­nál­nych adap­té­rov. Nezna­mená to, že potom gigant vylúči akú­koľ­vek pod­poru rých­leho nabí­ja­nia.

oneplus-3-dash-charge-fotka

Ide skôr o bez­peč­nostné opat­re­nie, aby vply­vom vyš­šieho napä­tia v neori­gi­nál­nych adap­té­roch nedo­chá­dzalo k poško­dzo­va­niu baté­rie, prí­padne k jej vznie­te­niu. Výbu­chy baté­rií vply­vom rých­leho nabí­ja­nia sú však oje­di­nelé, no v dneš­nej dobe sa sna­žia výrob­co­via adap­té­rov pomo­cou rých­leho nabí­ja­nia vyťa­žiť z baté­rii sku­točne ich maxi­mum, pri­čom tie pra­cujú za hra­ni­cou svo­jich mož­ností. Preto nie sú nabí­ja­cie adap­téry tre­tej strany vždy natoľko bez­pečné ako tie štan­dardné.

fony-z-ciny3-1024x1821-1024x182

zdroj: fonyzciny.startitup.sk

Pridať komentár (0)